Ισοτιμία και Αντιστοιχία του Πτυχίου Νομικής από το ΔΟΑΤΑΠ

Με πρόσφατη διοικητική πράξη, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ, κρίθηκε ότι τα πτυχία του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ισότιμα αλλά και αντίστοιχα των πτυχίων των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Έτσι το Νομικό Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι το πρώτο αλλά και το μοναδικό που έχει κριθεί με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, ότι τα πτυχία του έχουν αντιστοιχία με τα πτυχία των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Αυτό σημαίνει, άμεση και χωρίς εξετάσεις και άλλες διαδικασίες, εγγραφή των πτυχιούχων του Νομικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα μητρώα των ασκούμενων δικηγόρων, των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.


Επισυνάπτεται η ισοτιμία/αντιστοιχία του πτυχίου Νομικής.

Related Documents