Πληροφορίες

Όνομα *
Επίθετο *
Ηλεκτρονική Διεύθυνση *
Τηλέφωνο
Πόλη
Χώρα
Επίπεδο Σπουδών
Προγράμματα Σπουδών
Μήνυμα *
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
 1. Εγώ ο/η αιτητής/τρια, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα με το παρόν έγγραφο στον οργανισμό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το "ΕΠΚ"), από το ΕΠΚ με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου και/ή την ενημέρωση μου σχετικά με τα προαναφερθέντα προγράμματα σπουδών για τα οποία έχω εκφράσει το ενδιαφέρον μου (εφεξής ο " Σκοπός").
 2. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:-
  1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την αιτητή/τρια στο ΕΠΚ και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το ΕΠΚ για την επίτευξη του Σκοπού, θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το ΕΠΚ ως τα προσωπικά δεδομένα του/της αιτητή/τριας.
  2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίδονται από τον/την αιτητή/τρια δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΚ για την επίτευξη του Σκοπού και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του/της αιτητή/τριας εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.
  3. O/H αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου ενημερώνεται ότι κατέχει τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που περιέχονται στο παρόν έντυπο:-
   1. Δικαίωμα πρόσβασης
   2. Δικαίωμα Διόρθωσης.
   3. Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη.
   4. Δικαίωμα Εναντίωσης.
   5. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας.
   6. Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων.
   7. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση. Αναγνωρίζω ωστόσο ότι τυχόν απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας διενεργήθηκε προτού αποσύρω την συγκατάθεσή μου.

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο πάνω δικαιώματα του.

∆ηλώνω ότι έχω διαβάσει, αντιληφθεί και αποδέχοµαι τη δήλωση που αφορά την Επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων.

Συμφωνώ *
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες τους οποίους βλέπετε στη φωτογραφία.
Επιβεβαίωση Χαρακτήρων *
reCAPTCHA  
 
 
Χαρακτήρες *