Πληροφορίες

Όνομα *
Επίθετο *
Ηλεκτρονική Διεύθυνση *
Τηλέφωνο
Πόλη
Χώρα
Επίπεδο Σπουδών
Προγράμματα Σπουδών
Μήνυμα *
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. ∆ια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων που περιέχονται στο παρόν έντυπο από την εταιρεία EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS LTD (εφεξής το "ΕΠΚ") µε αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωσή σας σχετικά µε τα προαναφερθέντα προγράµµατα σπουδών για τα οποία έχετε εκφράσει το ενδιαφέρον σας (εφεξής ο "Σκοπός").
2. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδοµένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από εσάς στο ΕΠΚ, και τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από το ΕΠΚ άµεσα ή έµµεσα για την επίτευξη του Σκοπού, θα προσδιορίζονται, επισηµαίνονται και καταγράφονται από το ΕΠΚ ωςτα προσωπικά σας δεδοµένα.>br> 3. Όλα τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία το ΕΠΚ απέκτησε από εσάς δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΚ για την επίτευξη του Σκοπού και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµου του 2001 (Νόµος 138 (Ι)/2001) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρµοστέας νοµοθεσίας.
4. ∆ια του παρόντος εντύπου ενηµερώνεστε ότι έχετε το δικαίωµα, ανά πάσα στιγµή,να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία τα οποία το ΕΠΚ απέκτησε από εσάς δια του παρόντος εντύπου καθώς και να ζητήσετε είτε την τροποποίηση είτε την διαγραφή τους. Το ΕΠΚ συµφωνείνα σας παράσχει πρόσβαση στα ενλόγω προσωπικά δεδοµένα και να δεχθεί οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις σας σχετικά µε αυτά χωρίς οιανδήποτε αδικαιολόγητη και περιττή καθυστέρηση κατόπινγραπτής σας αίτησης.
5. Το ΕΠΚ διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγµή την πολιτική του αναφορικά µε την προστασία δεδοµένων και προτίθεται να σας ειδοποιήσει γραπτώς για τυχόν αλλαγές.

∆ηλώνω ότι έχω διαβάσει, αντιληφθεί και αποδέχοµαι τη δήλωση που αφορά την Επεξεργασία Προσωπικών ∆εδοµένων.ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση με υπηρεσίες, προτάσεις και ανακοινώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Σε περίπτωση που δε θα επιθυμώ κάτι τέτοιο, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γραπτώς.

Συμφωνώ *
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες τους οποίους βλέπετε στη φωτογραφία.
Επιβεβαίωση Χαρακτήρων *
reCAPTCHA  
 
 
Χαρακτήρες *