Διακυβέρνηση

Το Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου.  Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και τη διοίκηση των εσόδων και της περιουσίας του Πανεπιστημίου και έχει τη γενική εποπτεία όλων των θεμάτων του Πανεπιστημίου.
Η Σύγκλητος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η ανώτατη ακαδημαϊκή αρχή του Πανεπιστημίου και, ενώ υπόκειται στις εξουσίες του Συμβουλίου, είναι υπεύθυνη για το ακαδημαϊκό έργο του Πανεπιστημίου, τόσο στη διδασκαλία και την έρευνα, όσο και στη ρύθμιση και την εποπτεία ...
Η σύνθεση της Πρυτανείας έχει ως εξής: Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, Πρύτανης Καθηγητής  Ανδρέας Μακρής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής  Ανδρέας Ευσταθίου, Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Σχέσεων Δρ. Χριστόφορος ...
Η σύνθεση της Διοίκησης έχει ως εξής:   Χριστόφορος Χατζηκυπριανού Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Γουλιάμος Πρύτανης Μαρίνα Αλεξάνδρου Διευθύντρια, Τμήμα Εισδοχής και Μάρκετινγκ Κώστας Παπακωνσταντίνου Διευθυντής, Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων και ...