Προφίλ Σχολής

Η Σχολή

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων «Ιωάννης Γρηγορίου» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2007. Η Σχολή διεξάγει διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς του Marketing, της Διοίκησης και της Λογιστικής, Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχοι

 • Προετοιμασία, μέσα από τα προπτυχιακά μας προγράμματα, φοιτητών υψηλού επιπέδου με υψηλές προοπτικές απασχολησιμότητας.
 • Προετοιμασία, μέσα από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, κοινωνικά ευαίσθητων μάνατζερ επιχειρήσεων με τη δυνατότητα λύσης επιχειρησιακών προβλημάτων.
 • Προετοιμασία, μέσα από τα διδακτορικά μας προγράμματα, υψηλού επιπέδου ερευνητών.
 • Συμμετοχή σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που θα αποφέρει νέες, σημαντικές, καινοτόμες γνώσεις στον τομέα μας και θα δώσει τη δυνατότητα για μεταφορά στην πράξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Αύξηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου του διδακτικού προσωπικού, μέσω των δημοσιεύσεων σε εκδόσεις υψηλού ερευνητικού αντίκτυπου, καθώς και με την προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων από ιδιωτικούς, Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Προώθηση της ερευνητικής αριστείας, μέσω υφιστάμενων αλλά και τη δημιουργία νέων Ερευνητικών Κέντρων εντός της Σχολής.
 • Προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία.

 

Μαθησιακές δραστηριότητες

Η Σχολή προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα προγράμματα είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς και άλλους φορείς εκπαίδευσης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τα υφιστάμενα προγράμματα που προσφέρονται από τη Σχολή είναι:

Προπτυχιακά Προγράμματα

Marketing Communications and Social Media

 • Sport Management
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων – Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)
 • Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωση Εκδηλώσεων
 • Διοίκηση και Ηγεσία
 • Λογιστική
 • Οικονομικά Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία

Διδακτορικά Προγράμματα

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων

 

Ερευνητικές δραστηριότητες

Η Σχολή συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής, Οικονομικών, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον, συντονίζει τη δράση 3 ερευνητικών κέντρων:

 

CERISE - Centre for Risk and Safety in the Environment

Το Κέντρο για τον Κίνδυνο, Ασφάλεια και το Περιβάλλον (CERISE) ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 2011. Η αποστολή του CERISE είναι να προωθήσει στο ευρύτερο κοινό και την τοπική κοινότητα ΜΜΕ (βιομηχανική και επιχειρηματική) τις αξίες και τις ανάγκες της ασφάλειας. Να παρέχει στις τοπικές κοινότητες ΜΜΕ (βιομηχανική και επιχειρηματική) εφαρμοσμένες λύσεις, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και τη εκπαίδευση. Τέλος σκοπός είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά υψηλού μορφωτικού επιπέδου ερευνητές και ακαδημαϊκούς στους τομείς των Κινδύνων, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος.

 

Το CERISE έχει ως στόχο να προωθήσει την έρευνα υψηλού επιπέδου, να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην τοπική και ευρύτερη επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα και τελικά να καθιερωθεί ως φορέας παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου της παραγωγής στους τομείς της ασφάλειας και της εκτίμησης κινδύνου στο μικρο-και μακρο περιβάλλον.

 

 

 Οι περιοχές εξειδίκευσης του CERISE συνοψίζονται ως εξής:

 • Η χρήση, ανάπτυξη και δοκιμή στατιστικών και μαθηματικών μεθόδων και λύσεων για την ασφάλεια
 • Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων
 • Οργανωτικές πτυχές της ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.

 

Το CERISE έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασίες με διεθνώς φημισμένα ερευνητικά κέντρα, και συμβουλευτική επιτροπή της διεθνούς φήμης επιστημόνων.

 

Το CERISE είναι ιδρυτικός εταίρος της Κυπριακής Πλατφόρμας Ασφάλειας και μέλος του European Technology Platform in Industrial Safety (ETPIS).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

 • Τηλέφωνο: +357 22713157
 • Email: safety@euc.ac.cy
 • Διεύθυνση: Center for Risk and Safety in the Environment (CERISE), 1 Diogenous Street, Engomi, Nicosia 2404, Cyprus

 

CESMATSE – Center for Sustainable Management of Tourism, Sport & Events

Το Κέντρο Αειφόρου Διοίκησης του Τουρισμού, Αθλητισμού και Διοργάνωσης Γεγονότων είναι μία αυτοτελής ερευνητική μονάδα μέσα στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αφιερωμένη στην προαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας και εφαρμοσμένης πρακτικής στην αειφόρο διοίκηση των τομέων του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων με σκοπό να καταστήσει ικανή την επακόλουθη τους συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη των φιλοξενούντων κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, στο Κέντρο προσπαθούμε να προάγουμε τη γνώση στην συνεργιστική αειφόρο διοίκηση των οργανισμών τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που περιορίζει την αειφόρο δυναμική αυτών των οργανισμών είναι η έλλειψη γνώσης και μόχλευσης των αλληλοεξαρτήσεων καθώς επίσης και των κοινών συμφερόντων. Για αυτό το λόγο, το Κέντρο έχει υιοθετήσει μία ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση που δεν εστιάζει μερικώς σε κάθε τομέα συγκεκριμένα αλλά επεκτείνει το ενδιαφέρον στην αειφορία σε όλο το φάσμα προϊόντων και δραστηριοτήτων του τουρισμού, αθλητισμού και γεγονότων. Με αυτό τον τρόπο, καινοτόμος έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό να δημιουργήσει το θεμελιώδες θεωρητικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την εφαρμογή στη βιομηχανία νέων πρότυπων θεωρητικών αρχών αειφόρου διοίκησης και θα πληροφορήσει καθώς επίσης και θα εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες για τις συναφείς βέλτιστες πρακτικές.

Υπόβαθρο

Η αειφορία είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στη σύγχρονη διοίκηση. Η προσοχή της ακαδημαϊκής έρευνας χρειάζεται να επικεντρωθεί στην εύρεση των πιο κατάλληλων μέσων που θα επιτρέψει να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα για τους οργανισμούς, θα τους βοηθήσει να συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας και να ενισχύσει έτσι τον κοινωνικό τους ρόλο. Με άλλα λόγια, η έμφαση στην αειφορία μπορεί να γίνει αρωγός στην οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να υιοθετούν και να υλοποιούν αειφόρες πρακτικές που συνάδουν με το τρίπτυχο οικονομική αποδοτικότητα, κοινωνική ισότητα και οικολογική ακεραιότητα. Στους τομείς του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων, η υλοποίηση των αειφόρων πρακτικών είναι επιτακτική επειδή από την φύση τους οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτών των βιομηχανιών έχουν ποικίλες κοινωνικο-πολιτισμικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές εκφάνσεις. Όμως, η εγγενής διάσπαση αυτών των βιομηχανιών συχνά εμποδίζει την υιοθέτηση ή αποτελεσματική υλοποίηση αειφόρων πρακτικών. Μία κοινή ολιστική προσέγγιση στον τουρισμό, αθλητισμό και στη διοργάνωση γεγονότων μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη κατάλληλων συνεργιών και μηχανισμών για την αειφόρο διοίκηση αυτών των τομέων.

Προσέγγιση

Η λογική που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου είναι διττή:

(α) Πρώτον, το Κέντρο σκοπεύει να παρέχει ένα κοινό χώρο για την προαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κέντρο έχει υιοθετήσει μία διεπιστημονική προσέγγιση στη διερεύνηση αυτών των ανεξάρτητων αλλά και αλληλοσχετιζόμενων περιοχών ακαδημαϊκής έρευνας ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την αειφόρο διοίκηση - των τουριστικών, αθλητικών και διοργάνωσης γεγονότων - φορέων και οργανισμών. Το Κέντρο είνα υπεύθυνο για την πραγματοποίηση και διάχυση πρωτοπόρας επιστημονικής έρευνας σε υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά μέσα όπως διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και μελέτες εφαρμοσμένης έρευνας.

(β) Δεύτερον, το Κέντρο σκοπεύει να προσφέρει συμβουλευτική τεχνογνωσία σε τοπικούς οργανισμούς και φορείς παρέχοντας καινοτόμες λύσεις διοίκησης και πωλήσεων σε επιχειρήσεις, κοινωνικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων τουρισμού, φιλοξενίας, αθλητισμού, διοργάνωσης γεγονότων, ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. Το Κέντρο επίσης είναι υπεύθυνο για την επιμόρφωση διοικητικών στελεχών και στοχεύει να λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης και πηγή πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς των βιομηχανιών τουρισμού, φιλοξενίας, αθλητισμού, και διοργάνωσης γεγονότων.

Cyprus Economic Observatory

Το Κυπριακό Οικονομικό Παρατηρητηρίο είναι η διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων «Ιωάννης Γρηγορίου». Η διαδικτυακή αυτή πύλη ιδρύθηκε με βάση τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να διαδώσει ευρύτερα την έρευνα υψηλής ποιότητας, που εστιάζει σε θέματα που αφορούν την Κύπρο.