Συμμαχία για την Αριστεία του Πανεπιστημίου μας και της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), για την προώθηση των Πιστοποιήσεων Επιχειρηματικής Αριστείας,  EFQM Levels of Excellence, στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα, το Νοέμβριο του 2016, η ΕΕΔΕ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνήψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με το οποίο συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά με σκοπό την προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Εκπαίδευση, την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και την Προώθηση της Επιχειρηματικής Αριστείας. Παράλληλα, η συνεργασία των δύο μερών στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους.

 

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα Μέλη της υπερβαίνουν τα 3.000 και είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).