Υποστηρικτικό Σώμα για την Καινοτομία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Το «Υποστηρικτικό Σώμα για την Καινοτομία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ)» συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 και απαρτίζουν μέλη από κυβερνητικά σώματα, την κοινωνία των πολιτών, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς. Το Σώμα αναμένεται να λειτουργήσει ως φορέας υποστήριξης για την αποτελεσματικότερη διοχέτευση των σκέψεων και των ενεργειών για το μέλλον της ΕΕΚ σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Κύπρο υπό τη μορφή Εγγράφων Πολιτικής και Συστάσεων. Η αποστολή του Σώματος είναι να ενθαρρύνει την καινοτομία στην παροχή της ΕΕΚ στην Κύπρο.

Η σύσταση του εν λόγω σώματος είναι το κύριο αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας δράσης “skunk works” που δραστηριοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την ΕΕΚ» (www.innovationecosystems.eu), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διετές αυτό έργο (Νοέμβριος 2015-Οκτώβριος 2017), αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας συνδυασμού του τομέα της ΕΕΚ με την καινοτομία, μέσα από την εισαγωγή της έννοιας της «ενδοεπιχειρηματικότητας», καθώς η αναβάθμιση της καινοτομίας στην Τεχνική και ΕΕΚ θεωρείται βασική κινητήρια δύναμη στη στρατηγική ανάπτυξης Europe 2020. Το Σώμα αυτό τέθηκε υπό την αιγίδα των δύο οργανισμών που συμμετείχαν ως εταίροι στο πιο πάνω έργο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον εκπαιδευτικό οργανισμό CARDET, κάτι που αναμένεται να διασφαλίζει ειλικρινή συζήτηση και ανοικτή συμμετοχή. Αρμόδιοι κυβερνητικοί φορείς στον τομέα χάραξης πολιτικών ΕΕΚ αναμένεται να στηρίξουν τη νέα πρωτοβουλία.

Τη σύσταση του Σώματος ακολούθησε η ανάπτυξη του 1ου Εγγράφου Πολιτικής που στόχο έχει να ενημερώσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη νέα προσπάθεια και να εξηγήσει την αποστολή του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, οι συμμετέχοντες στο Σώμα «θα καταρτίσουν συστάσεις πολιτικής που θα καλούν σε δράση [...]. Το Σώμα, ακολούθως, θα παρακολουθεί τις συστάσεις αυτές στην πάροδο του χρόνου και θα παρέχει μια συλλογική μνήμη για την πρόοδο της καινοτομίας στην ΕΕΚ». Επίσης, «το πρώτο προτεινόμενο έγγραφο συστάσεων πολιτικής [θα] αφορά την αναντιστοιχία μεταξύ των μαθημάτων ΕΕΚ και των αναγκών της αγοράς εργασίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια σύντομη περίληψη της συζήτησης μας για το ποιες δεξιότητες χρειάζονται οι μαθητές της ΕΕΚ για να μπουν στην αγορά εργασίας του μέλλοντος.»\

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://tinyurl.com/y7wxs8r9), παραθέτουμε το 1ο πλήρες Έγγραφο Πολιτικής του «Υποστηρικτικού Σώματος για την Καινοτομία στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» που περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής σημεία: τι είναι το έργο «Οικοσυστήματα Καινοτομίας για την ΕΕΚ»και η ομάδα «Skunk Works» στην Κύπρο,καθώς και πληροφορίες για το νεοσυσταθέν Σώμα.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info