Διοίκηση Επιχειρήσεων (18 μήνες, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει εκτενής εκπαίδευση στη γενικότερη διαχείριση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης τη στρατηγική, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση πληροφοριών, την ηγεσία, την καινοτομία, τους ανθρώπινους πόρους, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση αλλαγής. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, και τους παρέχει αναγκαίες δεξιότητες για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των βασικών τεχνικών επικοινωνίας και το ρόλο της τεχνολογίας των πληροφοριών στους οργανισμούς.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οικονομικά, Βιομηχανία, Εμπόριο, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Start-up, Κυβέρνηση και Ημικρατικοί Οργανισμοί, Διεθνείς Οργανισμοί.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες – ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού 27 68
Διπλωματική Έρευνα και Εργασία 3 22
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Μαθήματα Κοινού Κορμού 27 Π. Μονάδες 68 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
A621 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 3 7
EC611 Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων 3 8
IB642 Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον 3 7
MG614 Λήψη Αποφάσεων στη Διοίκηση Διαδικασιών 3 8
MG645 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηγεσία 3 7
MG669 Στρατηγική Διοίκηση 3 8
MG686 Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογία 3 8
MK641 Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing 3 8
MK643 Διοίκηση Προϊόντων και Υπηρεσιών 3 7


Διπλωματική Έρευνα και Εργασία 3 Π. Μονάδες 22 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MBA699 Μεταπτυχιακή Περιεκτική Εργασία 3 22Εισδοχή στο Πρόγραμμα:

 1. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση για το πρόγραμμα σπουδών (MBA) θα πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή άλλου ισοδύναμου διπλώματος. Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν δεκτοί και κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων.
 2. Προτεραιότητα θα δίδεται σε υποψήφιους με 3 ή περισσότερα χρόνια επαγγελματικής πείρας.
 

Σημείωση:

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» διδάσκεται στα ελληνικά και στα αγγλικά. Οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν τη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν.

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του ΜΒΑ προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πολυθεματική γνώση και ικανότητες διοίκησης και να δημιουργήσει ολοκληρωμένους επιχειρηματίες που να μπορούν να εργαστούν σε διαφορετικά οργανωτικά σχήματα στο σημερινό επιχειρηματικό κόσμο με επιχειρηματικές δεξιότητες και ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Παραμένοντας σε συνεχή στενή επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων, η Σχολή αντιδρά άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τις συνεχείς αλλαγές του περιεχομένου του προγράμματος MBA.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
 2. Να βοηθήσει το φοιτητή ν’ αναπτύξει κριτική, αποτελεσματική και δημιουργική σκέψη.
 3. Να αναπτύξει στο φοιτητή την εκτίμηση και το σεβασμό στις κοινωνικές, ιδεολογικές και ηθικές αξίες ως θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο του και να τον βοηθήσει ν’ αντιληφθεί τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνία και τη χώρα.
 4. Να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του φοιτητή και να του παρέχει επαρκή εξειδίκευση, ώστε να καλύψει τις βασικές επαγγελματικές του ανάγκες.
 5. Να εφοδιάσει το φοιτητή με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την ακαδημαϊκή ή / και επαγγελματική σταδιοδρομία του.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να προετοιμάσει απόφοιτους με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και υπεύθυνες θέσεις.
 2. Να εξασφαλίσει μαθησιακή εμπειρία η οποία θα εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές γνώσεις  ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικούς ρόλους σε οποιοδήποτε τομέα στο χώρο των επιχειρήσεων.
 3. Να μυήσει τους φοιτητές στις θεωρίες της επιχειρησιακής συμπεριφοράς και στη σχέση των οργανισμών με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον καθώς επίσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων  όπως η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις και η αποτελεσματική επικοινωνία.
 4. Να παρέχει μια γενική θεώρηση της διοίκησης  μια εταιρίας ή ενός οργανισμού μέσα σε ένα σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να κατακτήσουν υψηλούς επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους. Οι MBA απόφοιτοι αναμένεται επίσης να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στο χώρο της διοίκησης και των επιχειρήσεων.  Το πρόγραμμα έχει θέσει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων να είναι σε θέση να διαπρέψουν σαν επαγγελματίες και σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ακολούθως:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσουν σε βάθος την λειτουργία και διοικητική οργάνωση οργανισμών και επιχειρήσεων;
 2. Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του, γοργά αναπτυσσόμενου, σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος;
 3. Διεξάγουν έρευνα σε  θέματα διοίκησης;
 4. Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων;
 5. Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων;
 6. Να διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες;
 7. Να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες.

 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Harry Evripidou

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Year of Graduation: 2007

Working as: Operations Manager, Symeonides Coffee Cyprus Ltd

“An excellent memory through my years at EUC is that I was motivated with the courses and with the teachers for being so interesting. The professors were always there to answer and help me; they Περισσότερα

Έλενα Χατζηδημητρίου

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Year of Graduation: 2006

Working as: Συντονιστής Internet, Louis Travel Ltd

καθηγητές μου, που κρατούν μέχρι σήμερα. Από το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου νοιώθω να έχω κερδίσει πολλά τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, όσο και σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερα

Νίκος Μαυρουδής

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Year of Graduation: 2007

Working as: Ανώτερος Διευθυντής Marketing, Φώτος Φωτιάδης

Είχα πάρει την απόφαση να φορέσω την στολή του φοιτητή μετά τα 32 μου χρόνια. Παράλληλα δούλευα στην εταιρία που δουλεύω και τώρα, στον ιδιωτικό τομέα. Το πρόγραμμα μου ήταν αρκετά απαιτητικό και Περισσότερα

Μάριος Μηνά

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Year of Graduation: 2012

Working as: Υπεύθυνος Τμήματος, ΙΚΕΑ

“Μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είχα τη δυνατότητα να αποκτήσω τις απαραίτητες ακαδημαϊκές βάσεις-γνώσεις-εμπειρίες και όχι μόνο, ώστε να καταστώ ένα άτομο έτοιμο να στελεχώσω την όποια Περισσότερα

Κωσταντίνος Παρμακλής

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Year of Graduation: 2010

Working as: Διευθυντής Λειτουργίας, Senaga Trading Ltd

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο χρωστώ πολλά. Με τις επιστημονικές γνώσεις που απέκτησα, τις οποίες συνδύασα άμεσα με την πράξη κατάφερα να αναδειχτώ ως ένας επιτυχημένος και καταξιωμένος επαγγελματίας Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων»  (MBA) θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά και περιζήτητα πτυχία στον κόσμο.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος προετοιμάζονται  στην εφαρμογή των αρχών των επιχειρήσεων και της διαχείρισης. Το μεταπτυχιακό εξοπλίζει τους φοιτητές με εκτενής και πολύ επίπεδες  γνώσεις σε τομείς διαχείρισης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης και διαμόρφωσης στρατηγικής,  βελτίωσης της κερδοφορίας, ανόδου της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης μιας επιχείρησης. Ένα πτυχίο MBA θα αυξήσει δυναμικά το μισθό σας και θα προώθηση τη σταδιοδρομίας σας όπως επίσης και θα διευρύνει τις επιλογές σταδιοδρομίας, αφού παρέχει την δυνατότητα εργοδότησης σε διεθνής εταιρείες και οργανισμούς. Απόφοιτοι που κατέχουν MBA είναι επιλέξιμοι για θέσεις εργασίας στη μέση και ανώτατη διοίκηση εταιρειών και ιδρυμάτων και μπορούν να κατέχουν διάφορες θέσεις όπως Υπεύθυνος Διαχείριση κινδύνου, Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Μάρκετινγκ, Διοικητικός Διευθυντής.
 

Δεξιότητες

 • Δυναμισμό και Διορατικότητα
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Ηγετικές Ικανότητες
 • Κριτική και Δημιουργική σκέψη 
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ικανότητες Διαχείρισης Κρίσεων και Επίλυσης Προβλημάτων

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Τραπεζικός Τομέας
 • Χρηματοοικονομικός Τομέας
 • Τουριστικός Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Εκπαίδευση
 • Μη Κερδοσκοπικός Τομέας
 • Ιατροφαρμακευτικός Τομέας

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Χρηματοοικονομικοί Αναλυτές
 • Διευθυντές Μάρκετινγ
 • Διοίκηση Νοσοκομείου
 • Διοίκηση Ιδρυμάτων η Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 • Διευθυντές η Στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διοίκηση Ξενοδοχείων
 • Σύμβουλος Επιχειρήσεων 

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί, η στο τομέα διεύθυνσης και διοίκησης  ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε Κέντρα Έρευνας και ανάπτυξης.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:

 • Thomson Reuters
 • CTC Automotives
 • Infocredit Cyprus
 • GJK Healthpharma Services Ltd
 • Pink Paster
 • N.P. Lanitis Ltd
 • MTN
 • Folli Follie Cyprus Ltd
 • New Nissan Cyprus Ltd
 • O. Shambartas LLC
 • Pamboridis LLC
 • Airtrans Group Ltd

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα