Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 xρόνια, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, επιτρέποντας στους φοιτητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με έως τρεις τομείς ειδίκευσης. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της λογιστικής, της χρηματοδότησης, της διαχείριση ανθρώπινων πόρων, της στρατηγικής, της αλλαγής διαχείρισης, καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία ανάλυσης. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία διάφορων επιχειρηματικών τομέων και το ευρύτερο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο δρουν.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση, Πωλήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Συντονισμός Έργων, Κυβέρνηση και Ημικρατικοί Οργανισμοί Business Start-ups.

Δομή Προγράμματος



Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:



Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 42
Μαθήματα Κορμού 45 77
Μαθήματα Ειδίκευσης 51 105
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 16
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 Π. Μονάδες 42 ECTS
Αγγλικά και Επικοινωνία 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM101 Δημόσιος Λόγος 3 5
ENB220 Writing for Business Studies 3 6
ENB225 Business Communication in English 3 5
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες2 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
N/A Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία ή Πολιτικές Επιστήμες 9 16
Μαθηματικά 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT115 Στατιστική I 3 5
Πληροφορική 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSC190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 5


Μαθήματα Κορμού 45 Π. Μονάδες 77 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC112 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 5
ACC113 Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 3 5
BUS101 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 5
BUS111 Πεπερασμένα Μαθηματικά 3 5
BUS195 Λογισμός και Εφαρμογές στη Διοίκηση 3 5
BUS201 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3 5
BUS360 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 5
BUS401 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 3 6
ECO101 Αρχές της Μικροοικονομίας 3 5
ECO102 Αρχές της Μακροοικονομίας 3 5
FIN101 Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 3 6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι 3 5
MAR101 Εισαγωγή στο Marketing 3 5
MGT101 Αρχές Διεύθυνσης (Management) 3 5
MGT205 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 51 Π. Μονάδες 105 ECTS

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 2 ή περισσότερες ενότητες από τους παρακάτω κλάδους ειδίκευσης:

 • Λογιστική
 • Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
 • Οικονομικά Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)3
 • Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωσης Εκδηλώσεων
 • Διοίκηση & Ηγεσία
 • Μάρκετινγκ
 • Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Διοίκηση Αθλητισμού
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BUS215 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση 3 6
BUS411 Διπλωματική εργασία 7 10


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 16 ECTS



Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Να αναλύουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο
 • Να αναπτύξουν τη δυνατότητα να σέβονται και να εκτιμούν τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, όπως τις βασικές αρχές της σχέσης του ατόμου απέναντι στους άλλους και στην κοινότητα
 • Να αναπτύξουν αναλυτική και κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη αποφάσεων και στην επικοινωνία που θα συμβάλει στην προώθηση των προσωπικών τους επιτευγμάτων και τη συμβολή τους στους οργανισμούς που εργάζονται.
 • Να καταγράψουν τις προοπτικές μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να αποκτήσουν επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις στην καριέρα τους
 • Να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πρόοδο.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Παροχή θεμελιώδους θεωρητικής και πρακτικής γνώσης Διοίκησης Επιχειρήσεων στους φοιτητές
 • Παροχή ευελιξίας σχεδιασμού εξειδίκευσης, επιτρέποντας στους φοιτητές την επιλογή δύο ή τριών κλάδων συγκέντρωσης αντί της συνήθους εξειδίκευσης σε ένα μόνο κλάδο
 • Έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώση με συστηματική καθοδήγηση των φοιτητών στην απόκτηση τους
 • Υποβοήθηση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων των φοιτητών γα επίλυση διοικητικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
 • Καταδείξουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό χώρο μέσω γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και με την αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
 • Επιδείξουν την ικανότητα τους να δουλεύουν αποτελεσματικά σε ομάδες
 • Καταδείξουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν αλλά και να αναλύσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, νομικούς, και ηθικούς παράγοντες και τάσεις και την επίδραση τους στην επιχείρηση
 • Περιγράψουν την εφαρμογή των παραδοσιακών και ηλεκτρονικών (ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών/εργαλείων και μεθόδων/ μεθοδολογιών για την αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
 • Αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες, θεωρίες, τεχνικές και στρατηγικές από οποιαδήποτε σχετική επιστήμη στον επιχειρησιακό χώρο
 • Διαφοροποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χωριστών τομέων της οικονομίας και να προσαρμόσουν σε αυτές πρότυπα και τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων
 • Δείξουν ότι συνειδητοποιούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και τη συμβολή τους στη δημιουργία αξίας
 • Δείξουν τη δυνατότητα τους να αναλύσουν ανταγωνιστές και να διατυπώσουν στρατηγικές για να κτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Περιγράψουν τρόπους έναρξης και εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας και αλλαγής μέσω συλλογικής εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες
 • Επιδείξουν τις ικανότητες τους στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προοπτικής/προσέγγισης των αλληλεπιδρώντων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και να κάνουν αξιολόγηση της επίδρασης τους στην επιχείρηση.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Κυριάκος Ιωάννου

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Year of Graduation: 2015

Το Κέντρο Καριέρας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με έχει βοηθήσει να αποκτήσω αυτοπεποίθηση στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων και να κτίσω μια καριέρα που μου προσφέρει ικανοποίηση. Η εμπειρία Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα μιας σύγχρονής οικονομίας (βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π). Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του είναι ο εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης (γενική οργάνωση και διοίκηση, χρηματοοικονομική και λογιστική κατάσταση, διοίκηση προσωπικού). Επίσης, σχεδιάζει τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της κατά το μέγιστο δυνατό.

 

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ανθρωποκεντρικό πνεύμα

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Τραπεζικός
 • Ασφαλιστικός
 • Επενδυτικός
 • Εκπαιδευτικός
 • Συμβουλευτικός
 • Μη κερδοσκοπικός
 • ΜΜΕ
 • Λιανικό εμπόριο
 • Κατασκευαστικός
 • Υγείας
 • Τουριστικός
 • Βιομηχανικός
 • Διαφημιστικός
 • Τεχνολογίας
 • Τηλεπικοινωνίες

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Σύμβουλος επιχειρήσεων
 • Τραπεζικός
 • Καθηγητής
 • Διοικητικό Στέλεχος
 • Διαφημιστής
 • Στέλεχος τμήματος ανθρώπινου δυναμικού
 • Λειτουργός δημοσίων σχέσεων και Μάρκετινγκ
 • Πωλητής
 • Ασφαλιστικός Σύμβουλος
 • Κτηματομεσίτης

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Διεθνής οργανισμοί ενδέχεται να ζητήσουν σαν επιπλέον ακαδημαϊκό προσόν ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ή άλλο μεταπτυχιακό στη διοίκηση
 • Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων  είναι:

 

 • Abacus Ltd
 • AC Nielsen
 • Airtrans Group Ltd
 • Alico AIG Life
 • Aspen Trust
 • Atlantis Consulting
 • BKR Damianou & Partners
 • Carob Mill Ltd
 • Cyprus Trading Corporation Limited
 • FBME BANK LTD (Federal Bank of the Middle East Ltd)
 • Infocredit Group
 • Lanitis E.C. Holfings Ltd
 • Lanitis Freen Energy Group Ltd
 • Liberty Life Insurance Company
 • N.P. Lanitis Ltd
 • New Nissan Cyprus Ltf
 • TFI Markets
 • Thomson Reuters
 • MTN (Cyprus)
 • GrantXpert Consulting Ltd
 • Cyprus Department of Labour (Employment Market Section)
 • WorkForce Cyprus
 • RTD Talos
 • Penta Marketing Art
 • O. Shambartas LLC

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα