Ελληνικές Σπουδές (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ελληνικές Σπουδές” προσφέρει τις κατευθύνσεις Ιστορία, Αρχαιολογία/Τέχνη, Εκπαίδευση/Πολιτιστική Διαχείριση και στοχεύει στην επιστημονική μελέτη ζητημάτων που άπτονται της πολιτικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο διαχρονικός και διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος, οι πολλαπλές και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν συγκροτημένη και επιστημονική γνώση του ελληνικού παρελθόντος και παρόντος και να κατανοήσουν τη σημασία που έχει η μελέτη, ανάδειξη και διαχείριση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:


Δομή Προγράμματος ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 30
Μαθήματα Κατεύθυνσης 40
Διπλωματική Εργασία 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα 30 ECTS
Για όλες τις κατευθύνσεις
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
HES610 Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη της Ιστορίας 10
HES611 Ερευνητικές μέθοδοι στην επιστήμη της Αρχαιολογίας και Τέχνης 10
HES612 Θεμελιώδη θέματα Πολιτιστικής Διαχείρισης 10


Μαθήματα Κατεύθυνσης 40 ECTS
(Οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις πιο κάτω κατευθύνσεις ):
 1. Ιστορία, ή
 2. Αρχαιολογία/Τέχνη, ή
 3. Εκπαίδευση και πολιτιστική διαχείριση
Ιστορία 40
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
HES620 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας 10
HES621 Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας 10
HES622 Βυζαντινά και Λατινικά κράτη μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 μ.Χ. 10
HES623 Ελλάδα και Ευρώπη από τον 19ο στον 21ο αιώνα: Πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις 10
HES624 Η Ελλάδα και η Κύπρος στο μεταπολεμικό κόσμο, 1945-1991 10
HES625 Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Ιστορία 10
Αρχαιολογία/Τέχνη 40
Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
HES626 Αρχαιολογική Θεωρία και Μέθοδος 10
HES627 Τέχνη και Αρχιτεκτονική του Κλασικού και Ελληνιστικού κόσμου 10
HES628 Αρχαιολογία και Τέχνη της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Κύπρου 10
HES629 Αρχιτεκτονική και Zωγραφική στα χρόνια των Παλαιολόγων 10
HES630 Ο ελληνικός κόσμος και τα διλήμματα της νεοτερικότητας, 1821- 1991: πολιτική, πολιτισμός και διανόηση. 10
HES631 Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών : Αρχαιολογία/Τέχνη 10
Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση 40
(Οι φοιτητές επιλέγουν τέσσερα μαθήματα από τα πιο κάτω:
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
HES632 Προκλήσεις στην εκπαιδευτική θεωρία και πράξη 10
HES633 Μουσειακή Εκπαίδευση 10
HES634 Μουσεία, Μνημεία και τουριστική βιομηχανία: προστασία, πρόσληψη και προβολή του Ελληνικού παρελθόντος σήμερα 10
HES635 Το ελληνικό παρελθόν και παρόν στα ΜΜΕ 10
HES636 Ο ελληνικός πολιτισμός στα προγράμματα σπουδών ανά τον κόσμο 10
HES637 Ειδικά θέματα Ελληνικών Σπουδών: Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση 10


Διπλωματική Εργασία 20 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
HES690 Διπλωματική Εργασία 20


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα, να:

 • Προωθήσει, επεξεργαστεί, ενδυναμώσει και προσφέρει τεχνογνωσία σε όλες τις πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού και τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις του με τον κόσμο,
 • Διατηρήσει, αναπτύξει και προωθήσει τον Ελληνικό πολιτισμό και ταυτότητα, την ιστορία, αρχαιολογία, τέχνες, εκπαίδευση και πολιτιστική διαχείριση και την αλληλεπίδραση τους με άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες
 • Συνδυάσει την παραδοσιακή μελέτη της ιστορικής Ελλάδας με αυτή της νεότερης και σύγχρονης, προσφέροντας ολιστική κατανόηση της ελληνικής εμπειρίας και των ποικίλων ιστορικών και σύγχρονων δυνάμεων που διαμόρφωσαν την ελληνική γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία και πολιτισμό.
 • Συνδυάσει τις Ελληνικές Σπουδές με την εκπαίδευση και την πολιτιστική διαχείριση. 
 • Προσφέρει μεταβιβάσιμες δεξιότητες στην ανάλυση, οργάνωση και μελέτη, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλα τα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το Πρόγραμμα στοχεύει να:

 • Θεμελιωθεί συνεργασία με παρόμοια προγράμματα, θεσμούς, και ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και τον κόσμο,
 • Εγκαθιδρύσει στενές σχέσεις, συνεργασίες, και ανταλλαγές με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς θεσμούς στην Κύπρο, Ελλάδα και τον κόσμο
 •  Καταστήσει εφικτές, να ενθαρρύνει και να προωθήσει ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα σχετικά με τον Ελληνικό πολιτισμό,
 • Ενθαρρύνει τη διοργάνωση, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, ειδικών μαθημάτων και δημοσίων ομιλιών με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και ειδικών όπου θα παρουσιάζονται θέματα γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς επίσης και την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματεύονται ποικίλες πτυχές της ελληνικής εμπειρίας δια μέσου των αιώνων.
 • Προσφέρει άμεση εμπειρία της Κύπρου και της Ελλάδας με τη διοργάνωση επισκέψεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Εμπλακεί σε κάποια ή σε όλες τις δραστηριότητες που θα κριθούν απαραίτητες ή σκόπιμες για την υλοποίηση οποιουδήποτε από τους προηγούμενους στόχους και σκοπούς.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Ελληνικές Σπουδές θα επιτρέψει στους φοιτητές να μελετήσουν τον Ελληνικό Πολιτισμό εις βάθος και από ποικίλες επιστημονικές προοπτικές. Πρόκειται για διεπιστημονικό πρόγραμμα σχεδιασμένο για φοιτητές που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν συγκροτημένη γνώση του Ελληνικού κόσμου από την αρχαιότητα μέχρι το παρόν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Προσδιορίζουν και να επεξηγούν τα χαρακτηριστικά των πολλαπλών χρονολογικών φάσεων του ελληνικού κόσμου (Ελλάδα και Κύπρος) από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα.
 • Αναγνωρίζουν τους ιδεολογικούς παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής ταυτότητας και πολιτικής, εθνικής ή άλλης, στο παρελθόν και το παρόν.
 • Αξιολογούν τους δεσμούς που αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες ανάμεσα  στον Ελληνικό πολισμό και τον υπόλοιπο κόσμο.
 • Συσχετίζουν τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές εκφάνσεις της δραστηριότητας των Ελλήνων με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες.  
 • Αναπτύξουν γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές ικανότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εμβαθύνουν την γνώση τους για πολλά και ποικίλα θέματα (ιστορία, αρχαιολογία, τέχνη, εκπαίδευση, πολιτιστική κληρονομιά) του ελληνικού παρελθόντος αλλά και του παρόντος.
 • Αναπτύξουν ολιστική άποψη για τον τρόπο διαχείρισης του Ελληνικού παρελθόντος και να συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση πολιτικής.
 • Να κατέχουν ένα από τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:
 • Ιστορία
 • Αρχαιολογία και Τέχνη
 • Εκπαίδευση και πολιτιστική διαχείριση
 • Αναπτύξουν ικανότητα κριτικής σκέψης, ορθολογικής χρήσης των πορισμάτων έρευνας και αξιοποίησης της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.  
 • Επιδεικνύουν ικανότητα διάχυσης γνώσης σε ειδικό ή ευρύτερο κοινό χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας.    
 • Αξιοποιούν τις δεξιότητες που απέκτησαν στην οργάνωση, έρευνα και ανάλυση και οι οποίες είναι μεταβιβάσιμες σε πολλαπλά επαγγελματικά και επιστημονικά πεδία.
 • Επιδεικνύουν ικανότητα συγγραφής επιστημονικών εργασιών με κριτικό πνεύμα και κάνο­ντας χρήση των συναφών βιβλιογραφικών και άλλων επιστημονικών πη­γών.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες αυτόνομης μελέτης και έρευνας.
 • Δρουν αποτελεσματικά στα πλαίσια ομαδικής εργασίας, ως επικεφαλής ή ως μέλη. 
 • Υλοποιούν ερευνητικούς στόχους με την ελάχιστη δυνατή καθοδήγηση.
 • Διακρίνονται για την αυτονομία της σκέψης τους και τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης της ερευνάς τους.
 • Καθοδηγούν την ερευνητική δραστηριότητα άλλων και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά όλα όσα συμβάλλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης.
 • Επιχειρούν σε πολύπλοκα και απρόβλεπτα επαγγελματικά και άλλα περιβάλλοντα και να έχουν ευρεία αντίληψη των παραγόντων που συμβάλλουν στις ορθές πρακτικής διοίκησης. 
 • Αναπτύξουν δεξιότητες και νοοτροπίες απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επαγγελματικών προκλήσεων.

 

Ειδικότερα:

Σε γνωστικό επίπεδο οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Αναγνωρίζουν και να περιγράφουν το χαρακτήρα των κοινωνικοπολιτικών, οικονομικών και ιδεολογικών δομών του ελληνικού κόσμου από την προϊστορία μέχρι το παρόν.
 • Ανακαλούν τους ρόλους, τις συμβολές και αλληλεπιδράσεις του Ελληνικού κόσμου στο πλαίσιο των διαπεριφερειακών επαφών με τις χώρες της Μεσογείου, την Ευρώπη και τον κόσμο. 

 

Σε επιστημολογικό επίπεδο οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Επιδεικνύουν εξειδικευμένες ικανότητες στην έρευνα, οι οποίες είναι απαραίτητες για επιστημονικές προσεγγίσεις, περιγραφές και αναλύσεις του Ελληνικού κόσμου βασισμένες σε αναλυτικά εργαλεία.  
 • Αναγνωρίζουν και να αξιολογούν με επιστημονικό τρόπο τα δεδομένα που αποτελούν τη βάση για τη διαχρονική μελέτη του Ελληνικού κόσμου.

 

Σε τεχνικό επίπεδο, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν ικανότητες στη(ν):

 • Επιλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και οργάνωση εξειδικευμένης βιβλιογραφίας, επιστημονικών κειμένων και άλλων ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων σε σχέση με την μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού.
 • Συγγραφή πρωτότυπων επιστημονικών/ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων ακολουθώντας κανόνες σχετικούς με τα περιεχόμενα, τη δομή και την ακαδημαϊκή παρουσίαση συγκεκριμένου υλικού.  

 

Από άποψη κατανόησης, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Προσδιορίζουν και να περιγράφουν τις διαφορές, την εξέλιξη και την ανάπτυξη των προσεγγίσεων και αντιλήψεων των σχετικών με τον Ελληνικό κόσμο τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος.
 • Αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα σύνδεσης των Ελληνικών Σπουδών με σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα και με την εκπαίδευση γενικότερα και να αξιολογούν και να προσδιορίζουν τις ποικίλες χρήσεις των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου στις Ελληνικές Σπουδές.

 

Από άποψη εφαρμογής, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων (πραγματικών ή εικονικών) σχετικών με τον Ελληνικό κόσμο
 • Εφαρμόσουν συγκριτικές μεθόδους και προσεγγίσεις, προκειμένου να προτείνουν βελτιώσεις και τροποποιήσεις σε όλα τα επίπεδα μελέτης του Ελληνικού κόσμου.

 

Από άποψη ανάλυσης, οι φοιτητές αναμένονται να:

 • Αναλύουν τις παραμέτρους ειδικών περιπτώσεων μελέτης (πραγματικών/εικονικών) σχετικών με τον Ελληνικό κόσμο (συμπεριλαμβανομένων ερευνητικά κείμενα, ανασκαφές, μουσειακές εκθέσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες)
 • Αναλύουν την ιστορική εξέλιξη των Ελληνικών Σπουδών και να επεξηγούν το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνονται κάθε φορά.

 

Από άποψη σύνθεσης, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Οργανώνουν την πληροφορία που απέκτησαν από την εφαρμογή πραγματικών ή εικονικών παραδειγμάτων, και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την ανατροφοδότηση της θεωρητικής τους εξάσκησης.
 • Προτείνουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών συσχετίζοντας τις με τη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής και στρατηγικής σχετικής με τον Ελληνικό κόσμο.

 

Από άποψη αξιολόγησης, οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αξιολογούν έργα σχετικά με τον Ελληνικό κόσμο (συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών κειμένων, ιστορικές και αρχαιολογικές μελέτες, ανασκαφές, μουσειακές εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, πολιτικές διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς) 
 • Να εκτιμούν τις σύγχρονες θεωρητικές αντιλήψεις σχετικές με τον Ελληνικό πολιτισμό και να αξιολογούν τα παραδείγματα εφαρμογής τους εκτιμώντας σημεία που χρήζουν βελτίωσης ή αναθεώρησης.

 

Από άποψη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • Δρουν αποτελεσματικά στα πλαίσια ομαδικής εργασίας, ως επικεφαλής ή ως μέλη. 
 • Αποσαφηνίζουν τα καθήκοντα των μελών μιας ομάδας και κάνουν κατάλληλη χρήση των δυνατοτήτων των μελών της ομάδας.
 • Επιδεικνύουν στα πλαίσια της εργασίας μιας ομάδας, ικανότητα άμβλυνσης των εντάσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαφωνιών. 
 • Αναπτύξουν δεξιότητες αυτοεκπαίδευσης, απαραίτητες για τη συνεχή επαγγελματική τους βελτίωση, και προσαρμογής σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα. 
 • Εμπλέκονται σε ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές συναναστροφές και συζητήσεις κατά τρόπο αυτόνομο.
 • Κατανοούν και αναλύουν πηγές πληροφόρησης και να εφαρμόζουν τις νέες πληροφορίες και την καινούργια γνώση σε πολλαπλά επιστημονικά πεδία και επαγγελματικά περιβάλλοντα. 
 • Επιδεικνύουν ικανότητα διάχυσης γνώσης σε ειδικό ή ευρύτερο κοινό, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας.    
 • Δρουν ανεξάρτητα και σε πνεύμα συνεργασίας με στόχο την διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία απαιτούν ειδικές δεξιότητες, ανάλυσης, κατανόησης, αξιολόγησης, σύνθεσης, εφαρμογής. 

 

Τα παραπάνω μαθησιακά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω διαφορετικών και πολλαπλών μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης:

 • Διαλέξεις
 • Σχολιασμός και ερμηνευτική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού
 • Εργασία/ες
 • Προφορικές παρουσιάσεις δοκιμίων και άλλων γραπτών/λογοτεχνικών πηγών
 • Παρουσιάσεις οργανωμένες από τους φοιτητές
 • Συζήτηση κειμένων και ιδεών προτεινόμενα από τους φοιτητές
 • Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
 • Μορφωτική ανατροφοδότηση
 • Μάθηση και διδασκαλία με τη χρήση μικρών ομάδων
 • Ανεξάρτητη μελέτη και καθοδηγούμενη έρευνα
 • Συζήτηση στην αίθουσα και προετοιμασία εργασιών
 • Ποικίλες ολιγόλεπτες γραπτές ή προφορικές αξιολογήσεις
 • Εξέταση επί αγνώστων θεμάτων
 • Παρουσίαση, συζήτηση και διεπιστημονική προσέγγιση εκπαιδευτικού υλικού, ιδεών και κειμένων συναφών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες,
 • Επίβλεψη εργασιών.
 • Ατομικές ή συλλογικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Το πρόγραμμα προσφέρει μεταβιβάσιμες δεξιότητες στην ανάλυση, οργάνωση και μελέτη, δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες σε όλα τα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία.

Προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων:

 • Συνέχιση σπουδών ακαδημαϊκού επιπέδου (Διδακτορικό, ερευνητικοί συνεργάτες κλπ.)
 • Πολιτιστικοί φορείς και ιδρύματα συλλογικής μνήμης (Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, κλπ.)
 • Τοπικές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις σχετικές με τον πολιτισμό π.χ. UNESCO, Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπουργεία πολιτισμού και τουρισμού, τοπικές και διεθνείς πολιτιστικές υπηρεσίες
 • Επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα
 • Ψηφιοποίηση προγραμμάτων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και κινητής τεχνολογίας σχετικής με πολιτιστικές υπηρεσίες
 • Τουριστική-πολιτιστική βιομηχανία,
 • Πολιτιστική διπλωματία
 • Εκπόνηση πολιτικών σχετικών με τον πολιτισμό
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Πολιτιστικές οργανώσεις
 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (πολιτιστικού χαρακτήρα)
 • Σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Τομείς σχετικοί με τις Ελληνικές Σπουδές (Ιστορία, Αρχαιολογία/Τέχνη, Πολιτιστική Διαχείριση)

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα