Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση (18 Μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Ο κλάδος αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στις Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση. Επίσης αποσκοπεί στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και στη δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την κατανόηση της σημαντικότητας της τέχνης στη σύγχρονη κοινωνία του πολιτισμού της εικόνας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, Μουσεία, Γκαλερί, Λειτουργοί Πολιτισμού στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Εκπαιδευτικοί σε Ιδιωτικά Σχολεία. Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στις διάφορες βαθμίδες θα ενισχύσουν τις πιθανότητες αξιοποίησης ή/και προαγωγής τους στη δημόσια υπηρεσία.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 12 36
Μαθήματα Επιλογής 9 24
Διπλωματική Εργασία 9 30
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90
Πρακτική * 3 14


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 12 Π. Μονάδες 36 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ART600 Ιστορία της Τέχνης 3 11
ART605 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας για τις Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση 3 11
ART610 Ιστορικές Διαστάσεις των Εικαστικών Τεχνών στην Εκπαίδευση 3 6
ART640 Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις των Εικαστικών Τεχνών 3 8


Μαθήματα Επιλογής 9 Π. Μονάδες 24 ECTS

Επιλογή 3 από τα πιο κάτω

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ART620 Φιλοσοφία της Τέχνης 3 8
ART630 Σύγχρονα Θέματα Τέχνης 3 8
ART645 Διαπολιτισμικότητα: Εκπαιδευτικές Προεκτάσεις στην Εικαστική Αγωγή 3 8
ART650 Μουσεία, Μνημεία και Χώροι Πολιτισμού 3 8
ART660 Μουσεία και Εκπαίδευση 3 8
ART670 Διοίκηση και Ηγεσία των Εικαστικών Τεχνών 3 8
ART680 Νέα Μέσα, Τεχνολογία και Οπτικός Πολιτισμός 3 8
ART685 Περιβάλλον, Οικολογία και Εικαστικές Τέχνες 3 8


Διπλωματική Εργασία 9 Π. Μονάδες 30 ECTS

Διπλωματική Εργασία και Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ART695 Διπλωματική Εργασία 6 22
N/A Ένα (1) Μάθημα Επιλογής (**) 3 8* Τo μάθημα ART690 πρακτική εφαρμογή των εικαστικών τεχνών δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των 90 ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

(**) Οι επιλογές των μαθημάτων γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού συμβούλου

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο κλάδος αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 • Στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στις Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους/στις φοιτητές/τριες να διδάξουν το αντικείμενο των εικαστικών τεχνών στο σχολείο και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως μουσεία, γκαλερί και πολιτιστικούς οργανισμούς.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων για την κατανόηση της σημαντικότητας των τεχνών στη σύγχρονη κοινωνία του πολιτισμού της εικόνας.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος της τέχνης σε σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
 • Στην προετοιμασία εκπαιδευτικών οι οποίοι θα δρουν δημιουργικά και παραγωγικά, για την ενδυνάμωση της ένταξης των εικαστικών τεχνών στην εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο φιλοσοφικό, ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο.
 • Στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους/στις φοιτητές/τριες να ασκήσουν καταλυτικό ρόλο στην προώθηση του πολιτισμού ως ερευνητές/τριες με διεθνή εμβέλεια.
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα προετοιμάσουν τους/τις φοιτητές/τριες για την πρακτική υποστήριξη και κριτική εφαρμογή της θεωρίας των εικαστικών τεχνών σε διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
 • Στην προικοδότηση των φοιτητών/τριών με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και πολιτισμό.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και να παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποιοτικής προσέγγισης, ειδικότερα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών.
 • Εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα σχετικό με τις Εικαστικές Τέχνες στην εκπαίδευση ή να ασχοληθούν με την πρακτική εφαρμογή των εικαστικών τεχνών σε σχολεία, ιδιωτικούς οργανισμούς ή πολιτιστικά κέντρα, όπως μουσεία και γκαλερί.
 • Αναλύουν και να εξηγούν τη σχέση μεταξύ φιλοσοφίας και τέχνης, να κατανοούν θεσμούς και διαδικασίες των σύγχρονων διεθνών και τοπικών εικαστικών πρακτικών από κοινωνιολογική άποψη, να εξετάζουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα και προβληματισμούς μέσα από την ιστορική εξέλιξη της τέχνης, και να αναλύουν τις εκπαιδευτικές τους προεκτάσεις και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μεταφραστούν σε εκπαιδευτικές πρακτικές.
 • Αναλύουν την ιστορική εξέλιξη των εικαστικών τεχνών καθώς και τους συγκεκριμένους κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τέχνη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. 
 • Αξιολογούν τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη έχει ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα σε διάφορες ιστορικές στιγμές, ειδικότερα από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και μετά, για να μπορέσουν ως εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
 • Αναλύουν κριτικά τόσο ιστορικά όσο και σύγχρονα έργα τέχνης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία ανταποκρίνονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο, τις απαιτήσεις του, και τη διαφορετικότητα.
 • Αξιολογούν διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως κοινωνικά συστήματα, το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτοί λειτουργούν και τους τρόπους με τους οποίους οι εικαστικές τέχνες εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε αυτούς και διαθεματικά με άλλα γνωστικά αντικείμενα.
 • Αναφέρονται σε εναλλακτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπως μουσεία και γκαλερί ή άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς, στις πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές τους διαστάσεις, και στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα διαχειριστούν για την επιτυχή προώθηση της παιδείας, της κουλτούρας και του πολιτισμού.
 • Αναφέρουν και αξιολογούν κριτικά το ρόλο των εικαστικών μέσων και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή και τη σημαντικότητα της εικόνας στην προώθηση και επικοινωνία ιδεών στη δημόσια σφαίρα έχοντας επίγνωση των ψυχολογικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών και πολιτικών προεκτάσεων της ευρείας χρήσης αυτών των μέσων στη σύγχρονη εποχή.
 •  Τοποθετούν κριτικά την προσωπική εικαστική τους πρακτική και έκφραση μέσα στο ευρύτερο ιστορικό και φιλοσοφικό πλαίσιο των εικαστικών τεχνών και της εκπαίδευσης και να αντλούν πληροφορίες μέσα από τις προσωπικές τους εμπειρίες και πρακτικές για την εκπόνηση ποιοτικής έρευνας.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Απόφοιτοι με Μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες στην Εκπαίδευση είναι σε θέση  να αξιοποιήσουν το αξιόλογο εύρος των Εικαστικών Τεχνών στην Εκπαίδευση. Η Τέχνη σαν μέσο μάθησης,  πολιτισμού, εμπειριών και συναισθημάτων ενεργά εμπειρικά και ενδυναμώνει τους νέους στην έκφραση ιδεών, που απαιτεί  αισθητική αντίληψη, μνήμη και σχηματισμό εννοιών. Οι πολλαπλές δεξιότητες   που αποκομίζει ο νέος μέσω τις τέχνης, προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών.

 

Δεξιότητες

 • Παρατηρητικότητα
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε Διεπιστημονικό Περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση Έργων
 • Σεβασμός στη Διαφορετικότητα και στην Πολυπολιτισμικότητα
 • Αναζήτηση, Ανάλυση και Σύνθεση Τεχνοτροπιών και Χρήση Τεχνολογιών
 • Άσκηση Κριτικής και Αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της Ελεύθερης, Δημιουργικής Σκέψης
 • Κατανόηση της Δύναμης του Μύθου και Σύμβολα

 


Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Εκπαίδευση
 • Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Κυβερνητικά και Ιδιωτικά Μουσεία και Πινακοθήκες
 • Οίκοι Δημοπρασιών
 • Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία Τέχνης
 • Κοινοτικά Προγράμματα Ενηλίκων , Κέντρα Αποκατάστασης, Γηροκομεία, Νοσοκομεία
 • Στούντιο Τέχνης
 • Εσωτερικά Τμήματα Σχεδιασμού
 • Διαφημιστικά Γραφεία, Περιοδικά, Εφημερίδες και Εμπορικές Εκδόσεις

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί, η στο τομέα διεύθυνσης και διοίκησης  Μουσείων ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα