Μουσική Παιδαγωγική (18 μήνες, Master of Music)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Μουσική Παιδαγωγική’ αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στη Μουσική Παιδαγωγική μέσα από την παροχή γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διακριθούν ως μουσικοπαιδαγωγοί, αλλά και να καταδείξουν τη σημαντικότητα της μουσικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη κοινωνία.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι άρτια προετοιμασμένοι επαγγελματίες στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής οι οποίοι έχουν ευρεία και εις βάθος μόρφωση και κατάρτιση σε θεωρητικό, μουσικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Κατέχουν βασικές δεξιότητες έρευνας, μπορούν να εκφραστούν με ευφράδεια και κριτική σκέψη, να παίζουν μουσική με ακρίβεια και ευαισθησία και να αποτελέσουν ηγετικές μορφές στη μουσική παιδεία του σχολείου, της κοινότητας και της χώρας τους.  Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή/ανέλιξη στη δημόσια και ιδιωτική υποχρεωτική εκπαίδευση. Επιπρόσθετο προσόν για εργοδότηση και απασχόληση στην ιδιωτική μουσική εκπαίδευση (ωδεία) και στις τοπικές κοινότητες, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης αποτελεί επιπρόσθετο προσόν και για εποπτεία/διοίκηση ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο, διεύθυνση χορωδιακού ή οργανικού συνόλου.

Δομή ΠρογράμματοςOι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μουσική Παιδαγωγική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 15 40
Μαθήματα Επιλογής 9 30
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 15 Π. Μονάδες 40 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MUS599 Μεθοδολογία Έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική 3 10
MUS602 Ιστορικές και Φιλοσοφικές Διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής 3 7
MUS604 Κοινωνιολογικές και Ψυχολογικές Διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής 3 7
MUS606 Θεωρία και Πρακτική Μουσικών Συνόλων 3 6
MUS612 Διδακτικές Προσεγγίσεις και Αναλυτικά Προγράμματα στη Μουσική 3 10


Μαθήματα Επιλογής 9 Π. Μονάδες 30 ECTS

Επιλογή τριών από τα ακόλουθα μαθήματα:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MUS608 Μουσική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 3 10
MUS610 Θέματα Ιστορίας και Ρεπερτορίου της Μουσικής 3 10
MUS614 Παιδαγωγική και Τεχνικές Διεύθυνσης Ενόργανων Συνόλων 3 10
MUS616 Παιδαγωγική και Τεχνικές Διεύθυνσης Χορωδιακών Συνόλων 3 10
MUS620 Διαπολιτισμική Μουσική Αγωγή και Μουσικές του Κόσμου 3 10
MUS624 Δημιουργικότητα, Αυτοσχεδιασμός και Σύνθεση στη Μουσική Εκπαίδευση 3 10
MUS630 Εξειδικευμένα Θέματα στη Μουσική Παιδαγωγική 3 10


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MUS695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MUS691 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική 3 10
MUS692 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική 3 10


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
Ο κλάδος σκοπεί στα ακόλουθα:
 
 • Στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου και περιεκτικού μεταπτυχιακού προγράμματος στη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Στην προσφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής
 • Στη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διαδραματίσουν υψηλού επιπέδου μουσική και παιδαγωγική δραστηριότητα εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.
 • Στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και διερεύνησης/έρευνας αναφορικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση της μουσικής εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Στην οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της έρευνας της Μουσικής Παιδαγωγικής.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην προετοιμασία των φοιτητών για αποτελεσματική διδασκαλία και πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα ως δάσκαλοι ή καθηγητές μουσικής στα διάφορα επίπεδα της δημόσιας, ιδιωτικής και ωδειακής εκπαίδευσης.
 • Στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση της έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική, ώστε να ασκήσουν δυναμικά το ρόλο τους ως επιστήμονες μουσικοπαιδαγωγοί με εμβέλεια στην Κύπρο και το εξωτερικό.
 • Στην προετοιμασία μουσικοπαιδαγωγών οι οποίοι να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.
 • Στην προικοδότηση των φοιτητών με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για προσφορά στο χώρο της μουσικής και της μουσικής παιδαγωγικής τόσο στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης όσο και στην Κυπριακή κοινωνία στο σύνολο της.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας έρευνα στη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Αξιολογούν εργασίες ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και τύπων έρευνας από το χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής.
 • Αναλύουν τις φιλοσοφικές και ιστορικές διαστάσεις της Μουσικής Παιδαγωγικής, εξηγώντας τη σημαντικότητα αλλά και τη σχέση τους με τη διδακτική πράξη.
 • Εξετάζουν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της ψυχολογίας καθώς και τις εφαρμογές τους στην μουσική μάθηση και αξιολόγηση. 
 • Αναλύουν, από κοινωνιολογική άποψη, θεσμούς, διαδικασίες και προκλήσεις στη σύγχρονη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Σχεδιάζουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις βασισμένες στην έρευνα και πρακτική των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στη μουσική. .
 • Συζητούν και αξιολογούν έννοιες και θεωρίες αναλυτικών προγραμμάτων καθώς και σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην ανάπτυξη προγραμμάτων μουσικής.
 • Αναλύουν κριτικά ένα ευρύ φάσμα μουσικού ρεπερτορίου προερχόμενο από διάφορες ιστορικές περιόδους αλλά και ποικίλα μουσικά είδη και πολιτισμούς, εντάσσοντάς το παράλληλα στο κοινωνικό, ιστορικό και αισθητικό του υπόβαθρο.
 • Οργανώνουν, ηγούνται και διευθύνουν χορωδιακά ή οργανικά σύνολα υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, επιδεικνύοντας άρτια μουσική, τεχνική, εκφραστική και μεθοδολογική κατάρτιση.
 • Χρησιμοποιούν μια ποικιλία τεχνολογικών εργαλείων για να υποστηρίξουν τη μάθηση και τη διδασκαλία στη μουσική, τεκμηριώνοντας την παιδαγωγική και μουσική τους αξία.
 • Συμμετέχουν δημιουργικά ως ενεργοί μουσικοί σε μουσικό σύνολο, μελετώντας και παρουσιάζοντας ένα ποικίλο ρεπερτόριο με αυτοπεποίθηση, ακρίβεια, μουσικότητα και ευαισθησία.
 • Συζητούν και υποστηρίζουν θεωρίες και πρακτικές που εστιάζουν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη μουσική και στη πολιτισμικά σχετική παιδαγωγική.
 • Οργανώνουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και στην καλλιέργεια του αυτοσχεδιασμού σε διάφορα μουσικά συγκείμενα και με βάση ποικίλα ερεθίσματα.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Όλγα Ζέρβα

Πρόγραμμα Σπουδών: Μουσική Παιδαγωγική

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου άνοιξαν καινούριους ορίζοντες στην επαγγελματική μου καριέρα. Οι γνώσεις που απέκτησα πάνω στις νέες Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι σε θέση να αναπτύξουν  προηγμένες δεξιότητες σύνθεσης και εκτίθενται σε θεωρητικές, φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές πτυχές της σύνθεσης. Έχουν  μια σφαιρική και σε βάθος μόρφωση στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής  με κατάρτιση τόσο σε θεωρητικό, μουσικό και παιδαγωγικό επίπεδο. Αναπτύσσουν ψηλό επίπεδο δημιουργικής προσέγγισης και εξελιγμένες  δεξιότητες έρευνας. Έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν με ευφράδεια και κριτική σκέψη, να παίζουν μουσική με ακρίβεια και ευαισθησία και να αποτελέσουν ηγετικές μορφές στη μουσική παιδεία του σχολείου, της κοινότητας και της χώρας τους.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό αποτελεί επιπρόσθετο προσόν για ανέλιξη στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση και ενδυναμώνει τις ευκαιρίες για απασχόληση στην ιδιωτική μουσική εκπαίδευση (ωδεία) και στις τοπικές κοινότητες, σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά προγράμματα. Επίσης αποτελεί επιπρόσθετο προσόν και για εποπτεία/διοίκηση ωδείου ή ιδιωτικού στούντιο και τη διεύθυνση χορωδιακού συνόλου.

Ο μουσικός με κατάρτιση μεταπτυχιακού επιπέδου μπορεί να ενασχοληθεί και με την συγγραφή και εκτέλεση μουσικών έργων, να αναλαμβάνει διασκευή και ενορχήστρωση έργων όπως επίσης και τη διοργάνωση  μουσικών παραγώγων. Ένα άλλο βήμα ενασχόλησης είναι η διεύθυνση μουσικών συνόλων. Μπορεί  επίσης να διεξάγει επιστημονική έρευνα στη μουσική παιδαγωγική, να εμπλακεί στην προετοιμασία πολιτιστικών  προτάσεων και δράσεων. Τέλος ένας εναλλακτικός τομέας απασχόλησης είναι η Ηλεκτρονική μουσική τακτοποίηση η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση μουσικών τεχνολογιών και  μουσικού λογισμικού για την παραγωγή μουσικής σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

 

Δεξιότητες

 • Εκτελεστική Ικανότητα
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Εμπάθεια 
 • Ομαδικότητα
 • Δημιουργικότητα
 • Υπομονή
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Ενθουσιασμός
 • Ενεργητικότητα
 • Επιμονή
 • Ευαισθησία
 • Εκφραστικότητα

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Εκπαίδευση
 • Δημόσιος Τομέας
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Έρευνα
 • Ωδεία
 • Ψυχαγωγικός Τομέας
 • Κονσερβατόρια και Ακαδημίες
 • Πολιτιστικός Τομέας
 • Τηλεοπτικός - Ραδιοφωνικός

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Μουσικοπαιδαγωγός
 • Μέλος ορχήστρας, χορωδίας, μπάντες, μουσικά θέατρα και όπερες
 • Μαέστρος
 • Συνθέτης
 • Κριτικός Συναυλιών
 • Πολιτιστικός Λειτουργός
 • Μουσικός Παραγωγός
 • Ερευνητής
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Μουσικοθεραπευτής

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Για να αυξήσει ένας απόφοιτος του κλάδου της Μουσικής  τις πιθανότητες εργοδότησης του στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση ενδέχεται να συνεχίσει τις σπουδές του σε επίπεδο διδακτορικού (PhD)  όπως Μουσική Παιδαγωγική, Μουσική Εκτέλεση, Μουσικολογία, Θεωρία και Ανάλυση η Μουσικοθεραπεία

Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της Εκπαίδευσης.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα