Μουσική Παιδαγωγική (Διδακτορικό)

Περιγραφή

Το Διδακτορικό ‘Μουσική Παιδαγωγική’ αποσκοπεί να προετοιμάσει τους υποψήφιους του, ώστε να καταστούν αυτόνομοι μελετητές και ερευνητές, με δυνατότητα να εργαστούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα μερικής ή πλήρους απασχόλησης σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος με βάση την ειδικότητά τους με στόχο την απόκτηση της αναγκαίας πείρας στον τομέα της προτίμησής τους. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν τουλάχιστον για δύο εξάμηνα ως βοηθοί ερευνητές και, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους, θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην διδασκαλία προπτυχιακών ή / και μεταπτυχιακών μαθημάτων υπό την επίβλεψη μελών του Τμήματος. 

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Διδακτορικού Προγράμματος «Μουσική Παιδαγωγική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του διδακτορικού:Δομή Προγράμματος ECTS
Εξειδικευμένα Μαθήματα 30
Περιεκτική Εξέταση 10
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 180


Εξειδικευμένα Μαθήματα 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MUS730 Εξειδικευμένα Θέματα Έρευνας στη Μουσική Παιδαγωγική 12
MUS740 Μουσική Παιδαγωγική 12
MUS750 Σύγχρονες Τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική 6


Περιεκτική Εξέταση 10 ECTS


Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10 ECTS


Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85 ECTS

(διδακτορικό πρόγραμμα) σύμφωνα με το εγκεκριμένο διδακτορικό σχέδιο, υπό την επίβλεψη των εντεταλμένων προς τούτο μελών του καθηγητικού προσωπικούΣυγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Να διευρύνει τις ευκαιρίες για είσοδο σε υψηλού επιπέδου σπουδές στη Μουσική Παιδαγωγική για προσοντούχους υποψηφίους
 • Να συνεισφέρει στην περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη των εμπλεκομένων
 • Να συμβάλει στην καλλιέργεια και αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας και πρακτικής στη Μουσική Παιδαγωγική καθώς και στην ανάπτυξη κριτικής και αναλυτικής στάσης έναντι στη μόρφωση γενικότερα
 • Να συμβάλει στην ανάπτυξη ξεχωριστής μουσικής και παιδαγωγικής δραστηριότητας
 • Να διευρύνει την ερευνητική και κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, των μελετητών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει, ειδικά, στα πιο κάτω:

 

 • Να δώσει ευκαιρίες στους φοιτητές να ενδιατρίψουν σε θέματα που σχετίζονται με ανώτερες ακαδημαϊκές σπουδές και σε συστηματική έρευνα στον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να εμβαθύνουν στις θεωρίες του γνωστικού τους αντικειμένου καθώς και με τις θεωρίες και μεθόδους έρευνας
 • Να διευκολύνει τους φοιτητές στη διεξαγωγή προσωπικής και ανεξάρτητης έρευνας και στην παραγωγή ακαδημαϊκής διατριβής σε πολύ εξειδικευμένο επίπεδο, στα όρια της περιοχής του γνωστικού τους αντικειμένου
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες για κατανόηση και χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και μετρήσεων για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων που να βασίζονται σε σχετικά ερευνητικά δεδομένα
 • Να αναπτύξει, ανάμεσα στους φοιτητές, τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν μεθόδους και θεωρίες του θέματός τους με ανεξαρτησία και κριτική διάθεση, παράγοντας νέα γνώση στο γνωστικό τους αντικείμενο
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για παραγωγή νέας γνώσης ή αναδιαμόρφωση της υπάρχουσας, δημιουργώντας τη βάση για ανάπτυξη παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών θεωριών μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας
 • Να επιτρέψει στους αποφοίτους να γνωρίσουν σε βάθος το σημερινό πεδίο της Μουσικής Παιδαγωγικής και εφαρμόζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες να είναι σε θέση να δράσουν ως ηγετικές προσωπικότητες στην Κύπρο, στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
 
Α.
 • Αναλύουν τη συνεισφορά σύγχρονων ερευνητικών μεθοδολογιών στη Μουσική Παιδαγωγική.
 • Προσδιορίζουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα στη Μουσική Παιδαγωγική
 • Ερμηνεύουν και αξιολογούν δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από το χώρο της Μουσικής Παιδαγωγικής
 • Συζητούν επίκαιρα ζητήματα και/ή προβλήματα της Μουσικής Παιδαγωγικής, τοποθετώντας τα σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμικό, φιλοσοφικό, πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο
 • Διερευνούν και τοποθετούνται σε σχέση με τις σύγχρονες τάσεις στη Μουσική Παιδαγωγική, προτείνοντας καινοτόμες εφαρμογές για την βελτίωση της διδασκαλία και μάθησης
 • Επεξηγούν τους τρόπους με τους οποίους διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τον τομέα της Μουσικής Παιδαγωγικής τόσο παγκόσμια όσο και στον κυπριακό και ευρωπαϊκό χώρο
 • Σχεδιάζουν ερευνητικές προτάσεις με εφαρμογή των παραμέτρων της ερευνητικής μεθοδολογίας στη Μουσική Παιδαγωγική
 • Αξιολογούν και να κρίνουν ερευνητικές προτάσεις
 
Β.
 • Ογανώσουν και να διεξαγάγουν προσωπική και ανεξάρτητη έρευνα
 • Παράγουν ακαδημαϊκή διατριβή σε πολύ εξειδικευμένο επίπεδο στα όρια του γνωστικού τους αντικειμένου
 • Υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή τους διατριβή με επάρκεια και ακαδημαϊκή ακρίβεια και ποιότητα
 • Εμπλακούν σε άλλες ερευνητικές, διδακτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια, δημοσίευση άρθρων κ.τ.λ.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

 

Το Διδακτορικό προορίζεται για άτομα που αγαπούν την έρευνα ή θα ακολουθήσουν μια καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Η κινητήρια δύναμη για την εκπλήρωση ενός διδακτορικού  πρέπει να είναι μια ισχυρή θέληση για να εφεύρετέ, να καινοτομήσετε και να δημιουργήσει νέα γνώση. Ένα διδακτορικό ενισχύει την αξιοπιστία σας ως εμπειρογνώμονα στον τομέα και συμβάλει σε ανοδική κινητικότητα με δυνατότητα προαγωγής σε θέσεις ηγεσίας αλλά και προσφέρει ενισχυμένα οικονομικά οφέλη . Η σημαντική επένδυση χρόνου για την απόκτηση του Διδακτορικού, σε συνδυασμό με τις πολυδιάστατες δεξιότητες που αναπτύσσεται:

 • Eπιμονή
 • Aνθεκτικότητα
 • Παραγωγή ιδεών
 • Διαχείριση του έργου, 
 • Αφοσίωση
 • Ανοχή στην Κριτική
 • Διεθνές Επαφές

 

διευκολύνουν την παραγωγή της γνώσης. Καθώς μεταβαλλόμαστε σε κοινωνίες γνωσιακής βάσης η ικανότητα επαναστατικής σκέψης και καινοτομίας θα είναι σε ζήτηση από διάφορες βιομηχανίες όπως Εκπαίδευσης,  Τεχνολογίας, Ιατρικής, Βιομετρικής, Πληροφορικής, Επικοινωνίας, κ.α

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα