Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία’ αποσκοπεί στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στην Εκπαιδευτική Διοίκηση καθώς επίσης στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και την δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναδειχθούν σε στελέχη/ηγέτες της εκπαίδευσης.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση Σχολείου, Διοίκηση/Εποπτεία Σχολικού Συστήματος. Επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση, Τεχνική).

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 6 16
Υποχρεωτικά Μαθήματα 9 30
Μαθήματα Επιλογής 9 24
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 6 Π. Μονάδες 16 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG599 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10
EDG609 Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα της Εκπαίδευσης 3 6


Υποχρεωτικά Μαθήματα 9 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG610 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διοίκηση Σχολικού Οργανισμού 3 10
EDG612 Σχολική Βελτίωση 3 10
EDG613 Ηγεσία στην Εκπαίδευση 3 10


Μαθήματα Επιλογής 9 Π. Μονάδες 24 ECTS

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG605 Συγκριτική Εκπαίδευση 3 8
EDG608 Σύγχρονα Θέματα στην Εκπαιδευτική Ηγεσία 3 8
EDG615 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3 8
EDG616 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου 3 8
EDG617 Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση 3 8
EDG618 Διασφάλιση Ποιότητας στη Σχολική Μονάδα 3 8
EDG627 Εκπαιδευτική Πολιτική 3 8
EDG629 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 3 8
N/A Μαθήματα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο σπουδών 3 8


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG695 Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 20
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας 6 20

Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG681 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 12
EDG682 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 12
N/A Μαθήματος Επιλογής Κατεύθυνσης 3 8* Οι επιλογές των μαθημάτων γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη του ακαδημαϊκού συμβούλου.


Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

 

Παλαιότερη Δομή Προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο κλάδος αποσκοπεί στα ακόλουθα:

 • Στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Εκπαιδευτική Διοίκηση.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναδειχθούν σε στελέχη / ηγέτες της εκπαίδευσης.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της έρευνας της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην προετοιμασία των φοιτητών για αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των σχολείων και της εκπαίδευσης.
 • Στην προετοιμασία διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης οι οποίοι να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.
 • Στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων και μοντέλων έρευνας στον τομέα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας, ώστε να ασκήσουν δυναμικά το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί ηγέτες και ερευνητές με διεθνή εμβέλεια.
 • Στην προικοδότηση των φοιτητών με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης από το χώρο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
 • Εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης.
 • Αναλύουν και εξηγούν  τη σχέση φιλοσοφίας και παιδείας ή να κατανοήσουν θεσμούς, διαδικασίες και αποτελέσματα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από κοινωνιολογική άποψη ή να εξετάσουν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της επιστήμης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να εφαρμόζουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες στην εκπαιδευτική πράξη ή να αναπτύξουν  στάσεις ως  εκπαιδευτικοί, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί κανείς με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
 • Αναπτύξουν μια ευρεία αντίληψη του εκπαιδευτικού οργανισμού ως κοινωνικού συστήματος, να αντιληφθούν το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα και να εξοικειωθούν / αναλύουν βασικές λειτουργίες της διοίκησης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
 • Γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηγετικής συμπεριφοράς, να κατανοήσουν τις πτυχές του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε σχέση με τη μικροκοινωνία του σχολείου και να συνδέσουν την ηγεσία με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας.
 • Αποκτήσουν γνώσεις στις περιοχές της παρώθησης, της διαχείρισης συγκρούσεων, της επιτυχούς επικοινωνίας, του οργανωτικού κλίματος/κουλτούρας και της διαχείρισης ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων.
 • Αντιληφθούν την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό για τη συνεχή βελτίωσή του, περιγράφουν τα στάδια της επιτυχημένης εισαγωγής καινοτομιών και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, και ιδιαίτερα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής, διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής διάστασης και πρακτικής εφαρμογής της, αναγνωρίζουν τις «ομάδες πίεσης» που επηρεάζουν τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο και σκιαγραφούν κριτικά τα βασικά γνωρίσματα του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου.
 • Διακρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού, γνωρίσουν θεωρητικά μοντέλα βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας, καθώς να μελετήσουν τα πορίσματα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, που μελετούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και τη διαδικασία βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού της σχολικής μονάδας.  

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Άντρη Ορθοδόξου Μιχαήλ

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό)

Year of Graduation: 2008

Working as: Εκπαιδευτικός, Μέση Εκπαίδευση

Η εμπειρία μου στο ΕΠΚ επηρέασε πολύ θετικά την επαγγελματική μου ανέλιξη. Με τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που απέκτησα μου δόθηκε η ευκαιρία για προαγωγή. Επιπλέον, νιώθω μεγάλη προσωπική Περισσότερα

Χριστιάνα Πιερουλλή Πισιήα

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό)

Year of Graduation: 2010

Working as: Βοηθός Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η ποιοτική εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΕΠΚ), μεγιστοποίησε τα ακαδημαϊκά μου προσόντα και εμπλούτισε τις ικανότητές μου στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. Στο πλαίσιο των Περισσότερα

Μαρία Λίλη Νικολάου

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό)

Year of Graduation: 2011

Working as: Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Μέση Εκπαίδευση

“H εμπειρία που απέκτησα σπουδάζοντας για δυο χρόνια ως φοιτήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν ιδιαίτερα σημαντική και ίσως καθοριστική για τη ζωή μου. Η φοίτησή μου στο ΕΠΚ υπήρξε Περισσότερα

George Maymaris

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό)

Year of Graduation: 2011

Working as: Φιλόλογος

Υπηρετώ στη θέση του Β.Δ. Αλλά είναι σαφές ότι οι συζητήσεις, οι διαλέξεις, οι συνεδρίες, οι εργασίες και η όλη τριβή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόνωσαν την αυτοπεποίθησή μου και με Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Η εκπαιδευτική ηγεσία συνδυάζει το ρόλο της διοίκησης και της ηγεσίας. Ο εκπαιδευτικός ηγέτης στηρίζει το βασικό έργο του εκπαιδευτικού οργανισμού, που είναι η διδασκαλία και η μάθηση η οποία αποτελείται σε τρεις κατηγορίες πρακτικών, οι οποίες αναβαθμίζουν τα επιτεύγματα των μαθητών:

α) τον ορισμό της αποστολής του σχολείου

β) τη διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος

γ) τη βελτίωση του σχολικού κλίματος

 

Ο ηγέτης μιας εκπαιδευτικής μονάδας προσανατολίζει την επίτευξη των επιθυμητών στόχων αναπτύσσοντας ένα όραμα, που περιστρέφεται γύρω από ηθικές και επαγγελματικές αξίες. Δίνει επίσης  έμφαση στη σωστή διοίκηση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ταυτόχρονα μεριμνάει για την επαγγελματική επιμόρφωση, τη βελτίωση της ποιότητας και την αναβάθμιση της ικανότητας του ατόμου στην υπηρεσία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του κάθε εκπαιδευτικού και τη διάχυση καλών πρακτικών.

 

Δεξιότητες

 • Διοίκηση και Ηγεσία
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Οραματιστής και Ενεργητικός
 • Επιμονή και Επινοητικότητα
 • Ερευνητική Προσέγγιση
 • Καινοτόμα Αντιμετώπιση
 • Υποδειγματική Συμπεριφορά
 • Συναισθηματικά Αναπτυγμένη Νοημοσύνη

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Εκπαίδευση
 • Δημόσια & Ιδιωτική Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Έρευνα
 • Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Διευθυντής Σχολικής μονάδας
 • Ερευνητής
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας
 • Υπεύθυνος σε Πολιτιστικά Ιδρύματα η Ιδρύματα Φροντίδας

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ερευνητές οι ακαδημαϊκοί ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση η σε ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα