Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση’ αφορά στην εκπαίδευση παιδιών 3-8 ετών και είναι προσανατολισμένο στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς για εμβάθυνση και εξειδίκευση στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα ή/και να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές, μέσα: (α) από την εξειδικευμένη κατανόηση θεωριών και την εκ βαθέως μελέτη της έρευνας, σε σχέση με τη μάθηση στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση, (β) την εμπλοκή σε έρευνα με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις και (γ) την κριτική τοποθέτηση και συμβολή σε συζητήσεις και πρακτικές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Προοπτικές Εργοδότησης

Με το τέλος των σπουδών τους οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος θα μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί για το συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στις διάφορες βαθμίδες θα ενισχύσουν τις πιθανότητες αξιοποίησης ή/και προαγωγής τους στη δημόσια υπηρεσία.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 6 16
Specialization courses 9 30
Μαθήματα Επιλογής 9 24
Master Thesis or Selection of two courses 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 6 Π. Μονάδες 16 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG599 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10
EDG609 Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα της Εκπαίδευσης 3 6


Specialization courses 9 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDE600 Μάθηση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 3 10
EDE601 Παιχνίδι: Εκπαιδευτικές Διαστάσεις για Μικρά Παιδιά 3 10
EDE602 Η Έρευνα Δράσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 3 10


Μαθήματα Επιλογής 9 Π. Μονάδες 24 ECTS

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDE603 Πρακτικές Διαφοροποίησης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 3 8
EDE604 Πρακτικές Γραμματισμού στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 3 8
EDE605 Σύγχρονες Προσεγγίσεις Φυσικών Επιστημών και Μαθηματικών στην Πρώτη Αγωγή και Eκπαίδευση 3 8
EDE606 Μορφές Τέχνης, Έκφρασης και Δημιουργικότητας για Μικρά Παιδιά 3 8
EDE607 Μουσική Ανάπτυξη, Μάθηση, και Δημιουργικότητα στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 3 8
EDE608 Σύγχρονα Θέματα στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 3 8


Master Thesis or Selection of two courses 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας 6 20
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG681 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 12
EDG682 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 12
N/A Μαθήματος Επιλογής Κατεύθυνσης 3 8Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος


 

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Η κατεύθυνση δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς για  εμβάθυνση και εξειδίκευση στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης (Early Childhood Education) δημιουργώντας τις προϋποθέσεις που θα τους επιτρέψουν να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα ή/και να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν για διδακτορικές σπουδές. 

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Η κατεύθυνση στοχεύει στα ακόλουθα:

 • σφαιρική αλλά και εξειδικευμένη κατανόηση θεωριών και η εκ βαθέως μελέτη της έρευνας σε σχέση με τη μάθηση στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση
 • εμπλοκή σε έρευνα με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις και
 • κριτική τοποθέτηση και συμβολή σε συζητήσεις και πρακτικές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στην κατεύθυνση αυτή,  οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • αξιολογούν και επαναπροσδιορίζουν με διαλεκτικό και αναστοχαστικό τρόπο την επαγγελματική και ερευνητική τους ταυτότητα και το περιεχόμενο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης σε τοπικό και διεθνή επίπεδο μέσα από (α) τη συνεχή εμβάθυνση σε τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση σε θεωρητικό, φιλοσοφικό, επιστημολογικό και πρακτικό επίπεδο και (β) βαθιά κατανόηση του μικρού παιδιού
 • σχεδιάζουν, εκπονούν και παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα με έμφαση σε ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις
 • αντιμετωπίζουν την καθημερινή πρακτική ως εκπαιδευτικοί ερευνητές/τριες στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης
  • να ενημερώνονται και επιμορφώνονται γύρω από γενικότερα, ειδικότερα και εξειδικευμένα θέματα παιδαγωγικής και μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο πεδίο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης μέσα από πολλαπλές πηγές
  • να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα από την πρακτική τους,
 • να εντοπίζουν θέματα/προβλήματα και να εφαρμόζουν σχέδια δράσης προς επίλυση και βελτίωση της πρακτικής τους
 • να αντιμετωπίζουν την πρακτική τους με στοχαστικοκριτικό τρόπο
 • είναι επιστημονικά καταρτισμένοι/ες σε θέματα σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάγνωσης εκπαιδευτικής έρευνας
  • να αξιολογούν πορίσματα ερευνών που διατίθενται στο σχολείο ή άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια αναγιγνώσκοντάς τα κριτικά
  • να εμπλέκονται σε σχεδιασμό και διεξαγωγή έρευνας σε επίπεδο τάξης, σχολείου ή και ευρύτερα με στόχο την απάντηση συγκεκριμένων ερευνητικών ερωτημάτων
 • έχουν εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τάσεις στη συζήτηση θεμελιωδών ζητημάτων της παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα και των διαφόρων επιστημών της αγωγής ειδικότερα, μέσα από το πρίσμα των πεδίων της κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας, ιστορίας και συγκριτικής της εκπαίδευσης.
  • να συνειδητοποιούν και να αξιολογούν την επίδραση ζητημάτων που απορρέουν από τις κοινωνικές διαστάσεις της εκπαίδευσης στην καθημερινή τους πρακτική
 • να ερμηνεύουν τη γνώση μέσα στα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά συγκείμενα στα οποία παράγεται με απώτερο στόχο την παραγωγή κριτικών ερμηνειών και προοπτικών σχετικά με την εκπαίδευση εντός και εκτός σχολείου.
 • οικοδομήσουν γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες με εμβάθυνση σε θεωρίες μάθησης και τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και περιοχές του Αναλυτικού Προγράμματος του νηπιαγωγείου, αλλά και στη γενικότερη επαγγελματική τους επάρκεια σε ποικιλία εκπαιδευτικών συγκειμένων/πλαισίων
  • να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα σχέδια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με βάση διάφορα μοντέλα, μορφές και τρόπους οργάνωσης της μάθησης στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση
  • να διαφοροποιούν τις προσεγγίσεις τους και το διδακτικό τους υλικό με τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες τάξεων μικτής ικανότητας
  • να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχοντας επίγνωση των σύγχρονων επιστημολογικών και μεθοδολογικών ζητημάτων που αφορούν σε καθένα από αυτά
  • να αναπτύσσουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν προγράμματα σε διάφορες περιοχές του αναλυτικού προγράμματος με ερευνητική προοπτική
  • να συνεισφέρουν στην ευρύτερη σχολική/εκπαιδευτική ζωή του πλαισίου όπου εργάζονται με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία και συνεργασία σχολείου-κοινωνίας και να προσφέρουν στα παιδιά αυθεντικές εμπειρίες

 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Απόφοιτοι του κλάδου μπορούν να εργαστούν ως  Υπεύθυνοι  νηπιαγωγικής μονάδας όπου ο ρόλος τους είναι να αναλύουν πολλαπλούς παράγοντες (ψυχολογικούς, κοινωνικούς, παιδαγωγικούς) που διαμορφώνουν  τη σχολική πραγματικότητα και να διοργανώνουν τη παιδαγωγική πρακτική, η οποία θα εφαρμοστεί.

Το  νηπιαγωγείο είναι η πρώτη αλλά και η σημαντικότερη βαθμίδα του σχολείου. Είναι η σχολική βαθμίδα στην οποία το νήπιο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη επίσημη παραλλαγή της γλώσσας την κουλτούρα και τα σύμβολα της γνώσης. Διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία και μέθοδοι  όπως οι τέχνες , η μουσική, ο λόγος, η διήγηση, η κίνηση, η Αναπτυξιακή Ψυχολογία, χρησιμοποιούνται σαν τεχνικές μετάδοσης της γνώσης. Επιπρόσθετα ο υπεύθυνος νηπιαγωγικής μονάδας πρέπει να διασφαλίσει ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου οι διδακτικές ενότητες παρουσιάζονται με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας  συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση μια χαρούμενης προσωπικότητας και την καλλιέργεια ενός κλίματος συνεννόησης και συνεργασίας  και αγάπη της γνώσης.

 

Δεξιότητες

 • Οργάνωση και Διοίκηση
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων
 • Δημιουργικότητα
 • Υπομονή
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ενθουσιασμός
 • Φιλικότητα
 • Ενεργητικότητα
 • Προθυμία
 • Επιμονή και ανεκτικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Κατανόηση

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Εκπαίδευση
 • Δημόσια & Ιδιωτική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Έρευνα
 • Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Διευθυντής Νηπιαγωγικής μονάδας
 • Ερευνητής
 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Υπεύθυνος σε ιδρύματα φροντίδας

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα