Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας’ (Εκπαιδευτική Τεχνολογία) έχει στόχο να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και άλλους επαγγελματίες της εκπαίδευσης εμβάθυνση και εξειδίκευση στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επικοινωνία, καθώς και να καλλιεργήσει δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών υλικών, προωθώντας τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη μάθηση.

Προοπτικές Εργοδότησης

Με το τέλος των σπουδών τους οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να ενισχύσουν τις πιθανότητες εργοδότησης τους στη δημόσια υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί για το συγκεκριμένο τομέα, είτε ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων. Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στις διάφορες βαθμίδες θα ενισχύσουν τις πιθανότητες αξιοποίησης ή/και προαγωγής τους στη δημόσια υπηρεσία ή/και ανάληψης περαιτέρω έρευνας στον τομέα.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας»​  πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 6 16
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 30
Μαθήματα Επιλογής 9 24
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 6 Π. Μονάδες 16 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG599 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10
EDG609 Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα της Εκπαίδευσης 3 6


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDT600 Θεωρίες Μάθησης στις Νέες Τεχνολογίες 3 10
EDT601 Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 3 10
EDT602 Ηλεκτρονική μάθηση και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 3 10


Μαθήματα Επιλογής 9 Π. Μονάδες 24 ECTS

Επιλογή τριών (3) μαθημάτων απο τα πιο κάτω:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDT603 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Πολυμέσων 3 8
EDT604 Διαδικτυακές Εφαρμογές στη Μάθηση και Επικοινωνία 3 8
EDT605 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Υπολογιστή 3 8
EDT606 Τεχνολογία και Κοινωνική Δικαιοσύνη 3 8
EDT607 Ανάπτυξη Προγραμμάτων & Νέες Τεχνολογίες 3 8
EDT608 Σύγχρονα Θέματα στις Τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας 3 8
N/A Μαθήματα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο σπουδών 3 8


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας 6 20

(Επιλογή ενός μαθήματος έρευνας από τα πιο κάτω:)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG681 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 12
EDG682 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 12
N/A Μαθήματος Επιλογής Κατεύθυνσης 3 8Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Η κατεύθυνση αποσκοπεί:

 • Στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών βάσεων που αφορούν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μια σύγχρονη εξέλιξη των επιστημών της αγωγής
 • Στην προώθηση της κριτικής σκέψης για το ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία
 • Στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της τεχνολογίας στην επικοινωνία και τη μάθηση 
 • Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του παιδαγωγικού πεδίου, ενδυναμώνοντας το εκπαιδευτικό δυναμικό, σε θέματα έρευνας και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών σε ένα ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον (όχι μόνο στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης), σε μια εποχή συνεχών εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην προσφορά ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων για τη μελέτη και τη βελτίωση παιδαγωγικών πρακτικών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες μάθησης και επικοινωνίας.
 • Στην εμβάθυνση σε βασικές αλλά και σύγχρονες έννοιες Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας, και την ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία της μάθησης.
 • Στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας, μέσα από μαθήματα που αναπτύσσουν παράλληλα με το θεωρητικό υπόβαθρο, διδακτική μεθοδολογία με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και σχεδιασμό τεχνολογικών εφαρμογών που προάγουν τη μάθηση και την αλληλεπίδραση στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού πολυφασικών και διαδικτυακών εφαρμογών μάθησης και επικοινωνίας.
 • Στην εξοικείωση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων τεχνολογίας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
 • Στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ως προς το ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης για μια ενιαία εκπαίδευση.
 • Στην προσφορά ισχυρού ακαδημαϊκού υπόβαθρου σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συνεχίσουν σε διδακτορικού επιπέδου σπουδές σε θέματα Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στην κατεύθυνση αυτή,  οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Εντοπίζουν, να μελετούν και να αναλύουν κριτικά σχετική με την κατεύθυνση βιβλιογραφία μέσα από έρευνες και άλλες επιστημονικές πηγές
 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και να παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα
 • Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποιοτικής ή/και ποσοτικής προσέγγισης ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας
 • Αναλύουν και να εξηγούν τη σχέση των θεωριών μάθησης με τη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και επικοινωνία, και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος
 • Εξηγούν τις βασικές έννοιες των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες εξελίξεις καθώς και με την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Αναφέρονται σε σύγχρονες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και επικοινωνία, στο περιβάλλον της σχολικής τάξης αλλά και σε διάφορα εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα (π.χ. εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση, προγράμματα εκπαίδευσης σε άλλους οργανισμούς, εικονικά περιβάλλοντα κτλ) και στις δυνατότητες/πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών
 • Αναλύουν τις βασικές θεωρητικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία και την προώθηση της αλληλεπίδρασης
 • Αναλύουν τα βασικά βήματα και στοιχεία εκπαιδευτικού ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού με τη και στη χρήση της τεχνολογίας
 • Σχεδιάζουν μια μαθησιακή διαδικασία με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μάθηση και επικοινωνίας
 • Ενσωματώνουν εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός της πραγματικής τάξης
 • Σχεδιάζουν αλληλεπιδραστικές πολυμεσικές ή/και διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Αξιολογούν κριτικά με παιδαγωγικά, σχεδιαστικά και τεχνικά κριτήρια, διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία, μέσα και πηγές τεχνολογίας σε σχέση με την αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία
 • Αναλύουν και να αξιολογούν την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως μέσο κοινωνικής δικαιοσύνης, προώθησης της προσβασιμότητας και της ισότητας στη μάθηση και επικοινωνία όλων των κοινωνικών ομάδων μαθητών, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, αναπηρίας, φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και ηλικίας.
 • Αναφέρονται και να εφαρμόζουν μέτρα αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων και δυσκολιών στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (όπως κοινωνικά δίκτυα, Ιστός 2.0, προσομοιώσεις, εικονική πραγματικότητα κτλ) από μαθητές μικρής ηλικίας.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επικοινωνίας είναι επαγγελματίες με ευρεία κατανόηση της επικοινωνίας ως ανθρώπινη δραστηριότητα. Είναι σε θέση να λειτουργήσουν σε περιβάλλον που απαιτεί την αποτελεσματική ομαδική εργασία, την προσαρμοστικότητα, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαπολιτισμική μεσολάβηση, και μια εξελιγμένη κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης. Τέλος, θα υπερέχουν σε επικοινωνία που απαιτεί την ενσωμάτωση γραπτής και προφορικής δεξιότητας με εκτεταμένες γνώσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες.
 

Δεξιότητες

 • Ικανότητες Καλης Ακρόασης
 • Σαφήνεια και Συντομία
 • Διαπροσωπικές Δεξιότητες
 • Ενσυναίσθηση
 • Ευρύτητα Πνεύματος
 • Δεξιότητα Επικοινωνίας και Ανατροφοδότησης
 • Ικανότητα Επιλογής του Σωστού Μέσου Επικοινωνίας

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιο
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Εκπαίδευση
 • Μη Κερδοσκοπικός Τομέας

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Επικοινωνιολόγος σε Ψηφιακά μέσα και μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 • Επικοινωνιολόγος  σε Διαφημιστικές Εταιρίες η Εταιρίες  Δημόσιων Σχέσεων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Θέματα Επικοινωνίας σε  Τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Θέματα επικοινωνίας σε Επιχειρηματικές οργανώσεις, Ιδρύματα και μη Κερδοσκοπικούς οργανισμούς.   

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακού επιπέδου που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν ως ακαδημαϊκοί ενδείκνυται να συνεχίσουν σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών έτσι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα