Επιστήμες της Αγωγής (Διδακτορικό)

Περιγραφή

Το Διδακτορικό ‘Επιστήμες της Αγωγής’ αποσκοπεί να προετοιμάσει τους υποψήφιούς του, ώστε να καταστούν αυτόνομοι μελετητές και ερευνητές, με δυνατότητα να εργαστούν σε τοπικό και διεθνές επίπεδο σε ποικίλους τομείς Εκπαίδευσης.

Προοπτικές Εργοδότησης

Στους διδακτορικούς φοιτητές θα δίνεται προτεραιότητα για μερική ή ολική απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής με βάση τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ή/και την ειδίκευση του διδακτορικού στο οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί. Στόχος θα είναι η απόκτηση ερευνητικής πείρας και ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων στους τομείς των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους υπάρχει δυνατότητα εργοδότησης ως επιστημονικοί συνεργάτες στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, και με βάση τα προσόντα και την προηγούμενη πείρα τους θα αναλαμβάνουν -υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ- διδακτικά καθήκοντα σε προπτυχιακά του Τμήματος με στόχο την απόκτηση διδακτικής πείρας σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Διδακτορικού Προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του διδακτορικού:Δομή Προγράμματος ECTS
Εξειδικευμένα Μαθήματα 30
Περιεκτική Εξέταση 10
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 180


Εξειδικευμένα Μαθήματα 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
EDG734 Προχωρημένες Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 7
EDG735 Προχωρημένες Μέθοδοι Ποσοτικής Έρευνας 7
EDG744 Σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής 10
EDG754 Μάθημα Κατεύθυνσης 6


Περιεκτική Εξέταση 10 ECTS


Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10 ECTS

 Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85 ECTS

Ολοκλήρωση ανεξάρτητης ερευνητικής εργασίας (διδακτορικό πρόγραμμα) σύμφωνα με το εγκεκριμένο διδακτορικό σχέδιο, υπό την επίβλεψη των εντεταλμένων προς τούτο μελών του καθηγητικού προσωπικού.Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
Το πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα:
 • να διευρύνει τις ευκαιρίες για είσοδο σε υψηλού επιπέδου σπουδές στην εκπαίδευση για προσοντούχους υποψηφίους
 • να προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη και να αναβαθμίσει την ερευνητική δραστηριότητα, τόσο των εμπλεκομένων όσο και γενικότερα
 • να καλλιεργήσει μια δεοντολογικά σωστή και επαγγελματικά άρτια έρευνα και πρακτική στην εκπαίδευση και να συμβάλει στην ανάπτυξη αναστοχαστικής και αναλυτικής στάσης έναντι στη μόρφωση, γενικότερα
 • να καλλιεργήσει/αναπτύξει μια αναβαθμισμένη μεταπτυχιακή δραστηριότητα, η οποία να χαρακτηρίζεται από νοητική διέγερση, να είναι επαγγελματικά συμβατή και χρήσιμη και να οδηγεί σε ερευνητική δραστηριότητα, ως βάση για λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων σε βασικά θέματα της εκπαίδευσης
 • να διευρύνει την ερευνητική και κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, των μελετητών, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και του ακαδημαϊκού προσωπικού.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
Το πρόγραμμα στοχεύει, ειδικά, στα πιο κάτω:
 • να δώσει ευκαιρίες στους φοιτητές να ενδιατρίψουν σε θέματα που σχετίζονται με ανώτερες ακαδημαϊκές σπουδές και σε συστηματική έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης
 • να αναβαθμίσει την εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρίες του γνωστικού τους αντικειμένου καθώς και με τις θεωρίες και μεθόδους έρευνας, στοχεύοντας σε εμβάθυνση στο θέμα με το οποίο ασχολούνται και διευκολύνοντας τη θεώρησή του σε μια ευρύτερη προοπτική
 • να διευκολύνει τους φοιτητές στη διεξαγωγή προσωπικής και ανεξάρτητης έρευνας και στην παραγωγή ακαδημαϊκής διατριβής σε πολύ εξειδικευμένο επίπεδο, στα όρια της περιοχής του γνωστικού τους αντικειμένου
 • να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες για κατανόηση και χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και μετρήσεων και χρήση πολυμεταβλητής στατιστικής για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων που να βασίζονται σε σχετικά ερευνητικά δεδομένα
 • να αναπτύξει, ανάμεσα στους φοιτητές, τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν μεθόδους και θεωρίες του θέματός τους με ανεξαρτησία και κριτική διάθεση, παράγοντας νέα γνώση στο γνωστικό τους αντικείμενο.
 • να προετοιμάσει τους φοιτητές για παραγωγή νέας γνώσης ή αναδιαμόρφωση της υπάρχουσας, δημιουργώντας τη βάση για ανάπτυξη παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών θεωριών μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας
 • να επιτρέψει στους αποφοίτους να γνωρίσουν σε βάθος το σημερινό πολύπλοκο εκπαιδευτικό περιβάλλον και εφαρμόζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις να προβάλλονται ως ηγέτες στη σταδιοδρομία που θα επιλέξουν.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την αποπεράτωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν:
Α.
 • Να προσδιορίζουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν στατιστικές μεθόδους ανάλυσης καθώς και προχωρημένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης που    χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα.
 • Να προσδιορίζουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης σε εκπαιδευτική έρευνα, καθώς και να συζητούν κριτικά και να αναλύουν επίκαιρα/σύγχρονα θέματα (π.χ. αρχές, χαρακτηριστικά) που να σχετίζονται με τις ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα.
 • Να αναγνωρίζουν, επεξηγούν και αναλύουν τις έννοιες και μεθόδους της σύγχρονης έρευνας στην εκπαίδευση
 • Να ερμηνεύουν και αξιολογούν δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες από το χώρο της εκπαίδευσης
 • Να αναγνωρίζουν τις θεωρητικές βάσεις που υποστηρίζουν τις μεθόδους και πρακτικές έρευνας για τη διδασκαλία και να ερμηνεύουν τα κύρια πρότυπα και προσεγγίσεις έρευνας για τη διδασκαλία και μάθηση
 • Να συγκρίνουν/εφαρμόζουν μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης, να συζητούν σύγχρονες θεωρήσεις για την εκπαιδευτική ηγεσία, να αναλύουν/ανασυνθέτουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού και να προωθούν τη σχολική βελτίωση και την καινοτομία αναφορικά με τη διοίκηση εκπαιδευτικού οργανισμού/συστήματος, ή
 • Να συζητούν κριτικά σύγχρονα θέματα θεωρίας, πολιτικής και πρακτικής της ενιαίας εκπαίδευσης, να προτείνουν/εφαρμόζουν παρεμβάσεις στο επίπεδο του σχολείου και να αναλύουν/επανασυνθέτουν το ρόλο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης.
 • Να σχεδιάζουν ερευνητικές προτάσεις με εφαρμογή των παραμέτρων της ερευνητικής μεθοδολογίας στην εκπαίδευση.
 • Να αξιολογούν  και να κρίνουν ερευνητικές προτάσεις.
 
Β.
 • Να οργανώσουν και να διεξαγάγουν προσωπική και ανεξάρτητη έρευνα.
 • Να παράγουν ακαδημαϊκή διατριβή σε πολύ εξειδικευμένο επίπεδο στα όρια του γνωστικού τους αντικειμένου.
 • Να υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή τους διατριβή με επάρκεια και ακαδημαϊκή ακρίβεια και ποιότητα.
 • Να εμπλακούν σε άλλες ερευνητικές, διδακτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες όπως παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια, δημοσίευση άρθρων κ.τ.λ.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Ανδρονίκη Αντωνίου

Πρόγραμμα Σπουδών: Επιστήμες της Αγωγής (Διδακτορικό)

Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω το ταξίδι μου στον κόσμο της γνώσης και της επιστημονικής αναζήτησης, μέσα από τα διδακτορικά του προγράμματα στις Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Το Διδακτορικό προορίζεται για άτομα που αγαπούν την έρευνα ή θα ακολουθήσουν μια καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Η κινητήρια δύναμη για την εκπλήρωση ενός διδακτορικού  πρέπει να είναι μια ισχυρή θέληση για να εφεύρετέ, να καινοτομήσετε και να δημιουργήσει νέα γνώση. Ένα διδακτορικό ενισχύει την αξιοπιστία σας ως εμπειρογνώμονα στον τομέα και συμβάλει σε ανοδική κινητικότητα με δυνατότητα προαγωγής σε θέσεις ηγεσίας αλλά και προσφέρει ενισχυμένα οικονομικά οφέλη . Η σημαντική επένδυση χρόνου για την απόκτηση του Διδακτορικού, σε συνδυασμό με τις πολυδιάστατες δεξιότητες που αναπτύσσεται:

 • Eπιμονή
 • Aνθεκτικότητα
 • Παραγωγή ιδεών
 • Διαχείριση του έργου, 
 • Αφοσίωση
 • Ανοχή στην Κριτική
 • Διεθνές Επαφές

 

διευκολύνουν την παραγωγή της γνώσης. Καθώς μεταβαλλόμαστε σε κοινωνίες γνωσιακής βάσης η ικανότητα επαναστατικής σκέψης και καινοτομίας θα είναι σε ζήτηση από διάφορες βιομηχανίες όπως Εκπαίδευσης,  Τεχνολογίας, Ιατρικής, Βιομετρικής, Πληροφορικής, Επικοινωνίας, κ.α

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα