Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα σπουδών Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση παρέχει στο φοιτητή τις κατάλληλες γνώσεις σε ένα συμπαγές πλαίσιο των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό την εμπέδωση των εννοιών της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση είναι σε θέση να στελεχώσουν τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικές δραστηριότητες δημοσίου τομέα,), ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πολιτικά κόμματα και παρατάξεις, συντεχνίες και γραφεία δημοσίων σχέσεων.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του Προγράμματος Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης (πτυχίο), πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 27 48
Μαθήματα Κορμού 63 122
Μαθήματα Ειδίκευσης 30 55
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 15
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 27 Π. Μονάδες 48 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM101 Δημόσιος Λόγος 3 5
CSC190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 5
ECO101 Αρχές της Μικροοικονομίας 3 5
ECO102 Αρχές της Μακροοικονομίας 3 5
ENG103 Instruction in Expository Writing 3 6
LAW115 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 3 6
MGT101 Αρχές ∆ιεύθυνσης (Μάνατζμεντ) 3 5
POL101 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 3 6
SOC101 Αρχές Κοινωνιολογίας 3 5


Μαθήματα Κορμού 63 Π. Μονάδες 122 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW136 Συνταγματικό Δίκαιο 3 6
LAW140 Διοικητικό Δίκαιο 3 6
MGT240 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3 5
MGT280 Διαχείριση Έργων 3 6
PAD250 Πολιτικές Δημόσιας Διοίκησης 3 6
PAD260 Θεωρία Δημόσιας Διοίκησης 3 6
PAD350 Θεωρία της Γραφειοκρατίας 3 6
PAD360 Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης 3 5
PAD380 Πρακτική Άσκηση 3 6
PAD390 Πτυχιακή 3 6
POL201 Συγκριτική Πολιτική 3 6
POL202 Ευρωπαϊκή Οργάνωση και Θεσμοί 3 6
POL405 Σύγχρονή Πολιτική Θεωρία 3 6
POL410 Πολιτική Επικοινωνία 3 6
PSY215 Εισαγωγή στη Δυναμική της Ομάδας 3 5
PSY220 Εργασιακή Ψυχολογία 3 6
SOC214 Κοινωνιολογία της Ανάπτυξης 3 5
SOC218 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 3 6
SOC254 Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 3 6
SOC255 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 3 6
SOC313 Σύγχρονή Κοινωνική Θεωρία 3 6


Μαθήματα Ειδίκευσης 30 Π. Μονάδες 55 ECTS

Επιλέγονται δέκα (10) από τα πιο κάτω μαθήματα:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ECO220 Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 6
ECO250 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 3 6
ECO260 Οικονομία της Παγκοσμιοποίησης 3 6
ECO340 Οικονομία της Ανάπτυξης 3 5
LDR230 Εισαγωγή στην Ηγεσία 3 6
LDR260 Επικοινωνία Ηγεσίας 3 6
LDR375 Διοίκηση Αλλαγής 3 6
POL210 Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 6
SOC102 Σύγχρονά Κοινωνικά Προβλήματα 3 5
SOC216 Φύλο και Κοινωνία 3 5
SOC221 Αστική Κοινωνιολογία 3 5
SOC312 Κλασσική Κοινωνική Θεωρία 3 6
SOW303 Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνική Πολιτική 3 5
SOW395 Τοπική Αυτ. Και Κοινωνική Πρόνοια 3 6
SOW401 Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 3 6


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 15 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Να αναπτύξουν οι φοιτητές δεξιότητες δημιουργικής γραφής και σκέψης,
 • Να αναπτύξουν οι φοιτητές την εκτίμηση και το σεβασμό για την κοινωνική ηθική και τις ηθικές αξίες γενικότερα ως θεμέλιο της σχέσης του ατόμου με την κοινωνία,
 • Να αναπτύξουν οι φοιτητές κριτική σκέψη και δεξιότητες επικοινωνίας σε συνδυασμό με τα στοιχεία της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσίας,
 • Να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης ώστε να παρέχει στους φοιτητές επαρκή εξειδίκευση,
 • Να παρέχει στους φοιτητές τα βασικά εφόδια για ακαδημαϊκή ή / και επαγγελματική σταδιοδρομία.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 •  Να παρέχει στους φοιτητές ένα στερεό υπόβαθρο σε θέματα και μελέτες που άπτονται του επιστημονικού πεδίου της Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης, προκειμένου να κατανοήσουν την ιστορική και τρέχουσα εξέλιξη όλων των σχετικών εννοιών,
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σημασία του πεδίου της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση, ιδιαίτερα σε δημόσιους οργανισμούς που λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο, τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης,
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω εκπαίδευση σε συναφείς τομείς,
 • Να ενθαρρύνει τους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον εκτός Κύπρου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να ορίσουν το χαρακτήρα και το εύρος της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης,
 • Να συζητούν σύγχρονα θέματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση,
 • Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν οι φοιτητές βασικές θεωρίες κοινωνικών επιστημών,
 • Να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιγράφουν ευρωπαϊκά ζητήματα, έτσι ώστε να παράγουν σε βάθος ανάλυση,
 • Να αξιολογούν τα πολιτικά στοιχεία εκείνα της Ευρώπης Ένωσης που υποστήριξαν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
 • Να επιδείξουν πολύ καλή κατανόηση θεωριών κοινωνικών επιστημών που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης,
 • Να αξιολογήσουν νέες εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
 • Να λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες, καθώς και ως μέλη μιας ομάδας,
 • Να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες ερευνητικές μεθοδολογίες στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης,
 • Να κατανοήσουν το πλαίσιο ανάπτυξης της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
 • Να εκτιμήσουν τη σχέση δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Η βελτίωση του ρόλου της κυβέρνησης στην κοινωνία, σε γενικές γραμμές ονομάζεται Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εξετάζουν θεσμούς και διαδικασίες του δημόσιου τομέα όπως επίσης και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλουν στην διαχείριση, τη διατήρηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών ενός κράτους. Ρόλος των αποφοίτων θα είναι επίσης και η βιώσιμη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους μέσα από την ανάπτυξη, τη φροντίδα για τη ρύθμιση διαδικασιών που διασφαλίζουν την προστασία και τα δικαιώματα κάθε πολίτη και εξασφαλίζουν μια δημοκρατική κοινωνία.

Η συστηματική εφαρμογή πολιτικών διακυβέρνησης όμως, μπορεί να εφαρμοστή και σε ιδιωτικούς οργανισμούς οι όποιοι έχουν συστήματα και προωθούν κοινωνικές εταιρικές δράσεις.  Το πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης έχει πολλές εφαρμογές και απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στη Δημόσια Υπηρεσία σε ερευνητικά έργα, μεγάλους οργανισμούς και εταιρίες  σε νοσοκομεία, στη εκπαίδευση, σε Δημοτικές Υπηρεσίες και γενικά όπου απαιτείται δημιουργία και εποπτεία συστημάτων και διαδικασιών.

 

 

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Διαπραγματευτικές  και Διπλωματικές Ικανότητες
 • Οργάνωση και Διοικητική Αντίληψη
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Ικανότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 • Μεθοδική και Οργανωμένη Προσέγγιση
 • Σεβασμό σε Αξίες και Διαδικασίες
 • Ομαδική Εργασία
 • Επάρκειας στη Χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Αριθμητικών Δεδομένων

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος Τομέας
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Ιδιωτικός Τομέας
 • Μη κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Διεθνείς Οργανισμοί
 • Πολιτική

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Διοικητικός Λειτουργός  σε όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση).
 • Διοικητικά Στελέχη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις η τράπεζας
 • Διοικητικός Αξιωματούχος σε πλειάδα υπηρεσιών στην  Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Στέλεχος Κοινωνικού Ερευνητικούς Οργανισμού
 • Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων
 • Συντονιστής Έργων και Δράσεων με επίκεντρο τη νεολαία
 • Στέλεχος  Εθελοντικού Οργανισμού
 • Συντεχνιακοί Σύμβουλοι

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν  περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση θα μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές  σε τομείς όπως το δίκαιο, τη διαχείριση της υγείας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, και την εθελοντική εργασία. Περαιτέρω μελέτη είναι επίσης δυνατή σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, η χρηματοδότηση, διοίκηση  επιχειρήσεων.

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια διοίκηση επικεντρώνεται στη διαχείριση όλων των πτυχών της δημόσιας υπηρεσίας σε κρατικό και τοπικό επίπεδο. Δίνεται έμφαση σε τομείς όπως η δημόσια διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, διακυβερνητικές σχέσεις και οργανωτική διαχείριση.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα