Κοινωνική Εργασία (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘Κοινωνική Εργασία’ προετοιμάζει τους μαθητές για μια απαιτητική και προσοδοφόρα καριέρα ως βασικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την ευημερία της κοινότητας. Το πρόγραμμα εστιάζει στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και στον εντοπισμό και στην παροχή βοήθειας σε εκείνους που χρήζουν παρέμβασης. Το πρόγραμμα μελετάει θεωρία και πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και αναπηρίας, την απασχόληση με παιδιά και οικογένειες, μεθόδους αξιολόγησης, παρέμβασης και επανεξέτασης, και το νόμο.

Προοπτικές Εργοδότησης

Κοινωνικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Γηροκομεία, Εθελοντικές Οργανώσεις, Σχολεία, Κέντρα Νεότητας, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

 

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Κοινωνική Εργασία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 15 26
Μαθήματα Κορμού 21 35
Μαθήματα Ειδίκευσης 72 - 75 130
Μαθήματα Επιλογής 21 39
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 10
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 135 - 138 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 15 Π. Μονάδες 26 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MGR203 Δημιουργικό Γράψιμο στα Νέα Ελληνικά 3 5
CSG190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 5
MGR202 Ενδιάμεσο Επίπεδο Νέων Ελληνικών II ή 3 5
MGG330 Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 3 5
SOC115 Στατιστική στην Κοινωνιολογική Επιστήμη I 3 5
ENG102 Advanced English 3 6


Μαθήματα Κορμού 21 Π. Μονάδες 35 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
PHG101 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 3 5
PSG103 Αρχές Ψυχολογίας 3 5
SOG101 Αρχές Κοινωνιολογίας 3 5
PSG230 Θέματα Ψυχοπαθολογίας 3 5
SOW101 Εισαγωγή στην Κοινωνική Εργασία Ι 3 5
SOG213 Κοινωνιολογία της Οικογένειας 3 5
SOG212 Δομικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 72 Π. Μονάδες 130 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SOW205 Αρχές Επικοινωνίας & Συνέντευξης στην Κοινωνική Εργασία 3 5
SOW201 Κοινωνική Εργασία με Άτομα Ι 3 5
SOW202 Κοινωνική Εργασία με Ομάδες - Μέσα Προγράμματος Ι 3 5
SOW203 Κοινωνική Εργασία με Κοινότητες - Θεωρία Ι 3 5
SOW204 Αρχές Δικαίου, Οικογενειακό Δίκαιο 3 5
SOW116 Εξελικτική Ψυχολογία και Συναισθηματική Νοημοσύνη για Κοινωνικούς Λειτουργούς 3 5
SOW121 Συνηγορία στην Κοινωνική Εργασία και Προστασία των Πολιτών 3 5
SOW206 Κοινωνική Ψυχολογία για Κοινωνικούς Λειτουργούς 3 5
SOW111 Προγράμματα Κοινωνικής Πρόνοιας 3 5
SOW211 Κοινωνική Εργασία με Άτομα ΙΙ 3 5
SOW212 Κοινωνική Εργασία με Ομάδες - Μέσα Προγράμματος ΙΙ 3 5
SOW213 Κοινωνική Εργασία με Κοινότητες – Μεθοδολογία Παρέμβασης ΙΙ 3 5
SOW301 Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας Ι 3 5
SOW303 Κοινωνικός Σχεδιασμός και Κοινωνική Πολιτική 3 5
SOW311 Κοινωνική Εργασία και Οικογένεια 3 5
SOW413 Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Κοινωνικής Πρόνοιας 3 6
SOW399 Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ 3 5
SOW280 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση Ι –Εποπτεία Ι 6 10
SOW380 Εργαστηριακή Πρακτική Άσκηση ΙΙ- Εποπτεία ΙΙ 6 12
SOW391 Χρήση & Εφαρμογή της Πληροφορικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στις Κοινωνικές Υπηρεσίες 3 5
SOW420 Πτυχιακή Εργασία ή 3 12
SOW393 Συγκριτική Κοινωνική Εργασία & 3 6
SOW395 Τοπική Αυτ. Και Κοινωνική Πρόνοια 3 6
SOW401 Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών 3 6
SOW402 Εμβάθυνση σε θέματα Κοινωνικής Εργασίας - Πρόνοιας 3 6


Μαθήματα Επιλογής 21 Π. Μονάδες 39 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SOW413 Εθελοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Κοινωνικής Πρόνοιας 3 6
SOW308 Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση 3 5
SOW393 Συγκριτική Κοινωνική Εργασία 3 6
SOW395 Τοπική Αυτ. Και Κοινωνική Πρόνοια 3 6
SOW400 Ορολογία Κοινωνικής Εργασίας στην Αγγλική Γλώσσα 3 5
SOW403 Κοινωνική Εργασία & Παιδική Προστασία 3 6
SOW404 Κοινωνική Εργασία σε πλαίσια Υγείας 3 6
SOW405 Κοινωνική Εργασία σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 3 6
SOW406 Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένους και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες 3 6
SOW407 Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία 3 6
SOW408 Κοινωνική Εργασία και Εξαρτήσεις 3 6
SOW409 Κοινωνική Εργασία και Νεανική Παραβατικότητα 3 6
SOW411 Αγωγή και Προαγωγή Υγείας 3 5
SOW412 Κοινωνική Εργασία και Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα 3 6


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 Π. Μονάδες 10 ECTSΦοιτητές με βαθμό Απολυτηρίου ψηλότερο του 18 στο τέλος του 6ου έτους σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης παίρνουν το MGG330-Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ. Φοιτητές με βαθμό Απολυτηρίου χαμηλότερος του 18 στο τέλος του 6ου έτους σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης παίρνουν το MGR202- Ενδιάμεσο Επίπεδο Νέων Ελληνικών II. Αγγλόφωνοι μαθητές παίρνουν οποιοδήποτε μάθημα ελληνικών του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το δοκίμιο κατάταξης.

 


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να διανοούνται, γράφουν και ομιλούν αποτελεσματικά και δημιουργικά.
 • Να αναπτύξει εκτίμηση και σεβασμό προς τις κοινωνικές και ηθικές αξίες, ως η βάση για αμοιβαίες σχέσεις και για συναίσθηση ευθύνης προς την κοινωνία, τη χώρα κτλ.
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών για αναλυτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και επικοινωνία, όπως επίσης και την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, ακεραιότητα και εγρήγορση, ιδιότητες που προάγουν προσωπική επιτυχία και αποδοτική συνεισφορά σε οργανισμούς.
 • Να κτίσει μια βάση στέρεα και με προοπτική, μέσω των μαθημάτων γενικής εκπαίδευσης και των πυρηνικών μαθημάτων και να δώσει επαρκή (εξ)ειδίκευση, ώστε να επιτευχθούν βασικά επαγγελματικά απαιτούμενα και απαιτούμενα για επιτυχή σταδιοδρομία.
 • Να δώσει στους φοιτητές τα βασικά προαπαιτούμενα για ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική πρόοδο / ανέλιξη.

 

Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Να δώσει στους φοιτητές, μέσα από ένα ισοζυγισμένο και πλούσιο αναλυτικό πρόγραμμα, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στην κοινωνική εργασία και τις ανάλογες μεθόδους, ώστε να αναπτύξουν καλύτερη κατανόηση των εαυτών τους και της κοινωνίας.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στους χώρους που χρησιμοποιούνται οι γνώσεις, και οι μέθοδοι της κοινωνικής εργασίας π.χ. εφαρμοσμένη έρευνα, ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες (κοινωνική εργασία, πρόνοια, ευημερία, συμβουλευτική κτλ.)
 • Να προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία και στην εν γένει σχετική αγορά εργασίας ολοκληρωμένα προσοντούχους επαγγελματίες οι οποίοι με επάρκεια να συμβάλλουν στην ποιοτική κοινωνική ευημερία.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές ή/και έρευνα στην κοινωνική εργασία, κοινωνική ευημερία, ανθρώπινες υπηρεσίες, προσωπικές σχέσεις και διοίκηση κτλ.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές με το πέρας των σπουδών τους να είναι σε θέση:
 
 • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να ασκήσουν συμβουλευτική – κοινωνική παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες και ομάδες.
 • Να διαφοροποιούν τους πολυσύνθετους ρόλους τους οποίους καλείται ο κοινωνικός λειτουργός να διαδραματίσει κατά την διάρκεια της άσκησης της κοινωνικής εργασίας και να είναι σε θέση να τους εξασκούν.
 • Να ερμηνεύσουν τον τρόπο λειτουργίας του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας να αναπαράγουν τις διάφορες μεθόδους, θεωρητικές προσεγγίσεις, και μοντέλα που χρησιμοποιούνται.
 • Να εντοπίζουν, να περιγράφουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και να είναι σε θέση να εκτιμούν τις υπάρχουσες ανάγκες, να τις κατηγοριοποιούν και να σχεδιάζουν μαζί με τον εξυπηρετούμενο, την ομάδα ή την κοινότητα, στρατηγικές παρέμβασης για την επίλυσή τους.
 • Να συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες, να τις αξιολογούν και να συνθέτουν δράσεις μέσα από την ανάλυση προβλέποντας καταστάσεις αλλά και υποστηρίζοντας μεμονωμένα άτομα αλλά και κοινωνικά σύνολα που βρίσκονται σε ανάγκη.
 • Να εφαρμόζουν αλλά και να σχεδιάζουν κοινωνική πολιτική καθώς και να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το σχεδιασμό κ τη συμμετοχή τους σε κατάλληλα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Θεοδώρα Γεωργίου

Πρόγραμμα Σπουδών: Κοινωνική Εργασία (Πτυχίο)

Η εμπειρία που απέκτησα σπουδάζοντας σχεδόν τέσσερα χρόνια ως φοιτήτρια της Κοινωνικής Εργασίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν για μένα σημαντική και μπορώ να πω καθοριστική. Οι λόγοι είναι Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το κύριο έργο του κοινωνικού λειτουργού επικεντρώνεται:

 • Στη συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόμων που ανήκουν στα «ευπαθή» κοινωνικά στρώματα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Στη συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων για άπορους, άτομα με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, αποφυλακισμένους, ανέργους.
 • Στη συνεργασία με ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά κέντρα, με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

 

Δεξιότητες

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Υπομονή και ψυχραιμία
 • Αντικειμενική κρίση
 • Υπευθυνότητα
 • Εχεμύθεια
 • Συμπόνια
 • Ηθική
 • Ευσυνειδησία

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Συμβουλευτικός
 • Τομέας Υγείας
 • Ερευνητικός
 • Εκπαιδευτικός
 • Κέντρα αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων
 • Θεραπευτικές Κοινότητες
 • Μη Κερδοσκοπικός
 • Κοινωνική πρόνοια (Κέντρα Πρόληψης ή αποτοξίνωσης, σωφρονιστικά κέντρα, ιδρύματα προστασίας ευπαθών ομάδων)

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Κοινωνικός Λειτουργός
 • Σύμβουλος Απεξάρτησης
 • Καθηγητής/Ακαδημαϊκός
 • Διοικητικός Λειτουργός

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Απόφοιτοι του κλάδου Κοινωνικής εργασίας  μπορούν να συνεχίσουν της σπουδές τους με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εργοδότησης του σαν διοικητικός λειτουργός σε διάφορους οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας.
 • Για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή/ερευνητική επαγγελματική πορεία, οι απόφοιτοι του κλάδου Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους  με διδακτορικές σπουδές στον τομέα αυτό.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Ψυχολογίας είναι:

 • Sesses
 • Πολυδύναμο κέντρο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ''
 • Ariti CY
 • Αροδαφνούσα
 • Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
 • Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό
 • Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού προγραμματισμού
 • Europa Donna
 • ΚΕΝΘΕΑ
 • Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
 • Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά
 • Στέγη «Άγιος Χριστόφορος»
 • Στέγη «Αγία Μαρίνα»

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα