Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο ‘Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική’ προσφέρει στους φοιτητές μια καλή προετοιμασία για το ρόλο τους στο σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, όπως την παραγωγή και διανομή ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το σχεδιασμό και τη συντήρηση των συστημάτων επικοινωνιών, τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα και τους πίνακες ελέγχου.

Αναγνώριση από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το πρόγραμμα πληρεί τις προδιαγραφές για επαγγελματική αναγνώριση από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Προοπτικές Εργοδότησης

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Συστημάτων, Μηχανικοί Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, Μηχανικοί Ελέγχου, Υποστήριξη Τεχνικού Εξοπλισμού, Μηχανικοί Συντήρησης, Μηχανικοί Δικτύων, Μηχανικοί Επικοινωνιών, Διδασκαλία.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursing the Bachelor of Science degree in "Electrical and Electronic Engineering" must complete the following requirements:Degree Requirements Credits ECTS
General Education Requirements 15 25
Science Requirements 8 15
Mathematics Requirements 20 37
Major Requirements 74 148
Free Electives 9 15
Total Requirements 126 240


General Education Requirements 15 Credits 25 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
COM101 Public Speaking 3 5
CSC135 Writing for Computer Science and Engineering 3 4
ENG103 Instruction in Expository Writing 3 6
PSY103 Introduction to Psychology 3 6
N/A General Education Elective 3 4


Science Requirements 8 Credits 15 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
PHY101 Introductory Physics I 3 5
PHY102 Introductory Physics II 3 4
PHY161 Introductory Physics I Laboratory 1 3
PHY162 Introductory Physics II Laboratory 1 3


Mathematics Requirements 20 Credits 37 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
MAT101 Calculus I 4 7
MAT102 Calculus II 4 7
MAT202 Differential Equations 3 6
MAT203 Multivariable Calculus 3 6
MAT206 Linear Algebra 3 5
MAT217 Probability & Statistics 3 6


Major Requirements 74 Credits 148 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
CSC131 Programming Principles I 3 6
ECE100 Introduction to Engineering Principles and Measurements 3 6
ECE101 Electric Circuits I 3 5
ECE141 Electric Circuits I Laboratory 1 3
ECE202 Electric Circuits II 3 5
ECE211 Electronics I 3 5
ECE212 Electronics II 3 5
ECE213 Digital Logic 3 5
ECE215 Computer Organization & Architecture 3 6
ECE242 Electric Circuits II Laboratory 1 3
ECE271 Electronics I Laboratory 1 3
ECE272 Electronics II Laboratory 1 3
ECE273 Digital Logic Design Laboratory 1 3
ECE322 Data Communications and Computer Networks 3 6
ECE330 Introduction to Communication Systems 3 5
ECE338 Microprocessors and Microcomputers 3 5
ECE350 Signals and Systems Theory 3 6
ECE351 Electric and Magnetic Fields 3 6
ECE370 Power Engineering 3 6
ECE389 Microprocessors and Microcomputers Laboratory 1 3
ECE440 Control Systems and Theory 3 6
ECE441 Control Systems Laboratory 1 3
ECE473 Power Electronics 3 6
ECE482 Data Communications and Computer Networks Laboratory 1 3
ECE491 Senior Design Project 3 10
N/A Major Electives 15 25
Major Electives

Students must select any five (5) of the courses available from the list of major electives, some of which must be from the specialization areas “Electrical Engineering” and “Electronic Engineering” according to the requirements of the local professional certification body.

Code Course Title Credits ECTS
BUS360 Innovation and Entrepreneurship 3 5
CSC305 Assembly Language 3 5
CSC330 Fundamentals of Distributed Systems 3 6
ECE418 Internship Project 3 5
ECE450 Contemporary Topics 3 6
Specialization area: Electronic Engineering
Code Course Title Credits ECTS
ECE361 Network Fundamentals 3 6
ECE362 Routing Protocols and Concepts 3 6
ECE415 Embedded Systems 3 6
ECE431 Digital Signal Processing 3 5
ECE432 Parallel Computing 3 5
ECE452 Microwave and Optical Transmission 3 6
ECE462 VLSI Design 3 5
ECE463 FPGA Design Using VHDL 3 5
Specialization area: Electrical Engineering
Code Course Title Credits ECTS
ECE420 Renewable Energy Sources 3 5
ECE422 Photovoltaic Technologies 3 5
ECE423 Electrical Integration of Renewable Technologies 3 5
ECE471 Power Systems: Analysis 3 6
ECE472 Electrical Energy: Generation, Transport and Distribution 3 6
ECE474 Wiring Regulations: Explained and Illustrated 3 5
ECE475 Wiring Regulations: Design and verification of electrical installations 3 5


Free Electives 9 Credits 15 ECTS 

 

 

Στόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • Ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να σκεφτεί, να γράφει και να μιλά αποτελεσματικά και δημιουργικά.
 • Ανάπτυξη εκτίμησης και σεβασμού στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα.
 • Ανάπτυξη αναλυτικών, και επικοινωνιακών ικανοτήτων μαζί με τις ιδιότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσία του φοιτητή που θα προωθούν την προσωπική επιτυχία και την ουσιαστική συμβολή σε οργανισμούς
 • Παροχή επαρκής εξειδίκευσης για κάλυψη των βασικών επαγγελματικών απαιτήσεων με γνώμονα την ανάπτυξης του εύρους της επαγγελματικής  αποκατάστασης και προοπτικής ανέλιξης.
Specific Objectives
 • Προετοιμασία των μαθητών για καριέρα στο κλάδο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών προσφέροντας τους τις βάσεις για την δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη τους.
 • Παροχή ισχυρών βάσεων στον κλάδο της  Μηχανικής και συγκεκριμένα  στον κλάδο των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Προετοιμασία των φοιτητών για καριέρα στην βιομηχανία, τον δημόσιο τομέα και διάφορους οργανισμούς.
 • Ανάπτυξη της δυνατότητας στόχευσης και αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων  για να προσδιορίσει τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για τη λύση τους.        
 • Ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής πειραμάτων για την επίλυση προβλημάτων και την ουσιαστική ερμηνεία των ληφθέντων πειραματικών δεδομένων
 • Δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών προσεγγίσεων και διαδικασιών σε σχέση  με προβλήματα της μηχανικής.
 • Δυνατότητα να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα ή διαδικασία για να καλύψουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Δυνατότητα να ηγούνται και να εργάζονται σε ομάδες με αποτελεσματική επικοινωνία και κατανόηση των διαφόρων ρόλων σε μια ομάδα και στη συμβολή τους για την επίτευξη μιας εργασίας.
 • Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας, τόσο γραπτές όσο και προφορικές να τεκμηρίωση της εργασία μέσω εκθέσεων και παρουσίασης αποτελεσμάτων.
 • Κατανόηση της παγκόσμιας ανάγκης να συμμετάσχουν στη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη.
Learning Outcomes

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα μπορούν να:

 • Αναγνωρίσουν  βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες που σχετίζονται με την Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική.
 • Επιλύσουν σημαντικά προβλήματα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και να αναπτύξουν την κατάλληλη επιλογή των εργαλείων και τεχνικών, καθώς και μια πειθαρχημένη προσέγγιση, για να καταλήξουν στη λύση του προβλήματος.
 • Αναπτύξουν τις δεξιότητες της ομιλίας και γραφής τόσο εντός όσο και εκτός των μαθημάτων του κλάδου των Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
 • Εκτιμήσουν τη σημασία της επαγγελματικής άσκησης και να κατανοήσουν το εύρος και το βάθος της γνώσης που αναμένεται να έχουν ως μηχανικοί.
 • Αναγνωρίσουν τη σημαντική σχέση μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής μέσω της έκθεσής τους στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος
 • Εκτιμήσουν τα σχετικά επαγγελματικά, ηθικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το έργο του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Μηχανικού.
 • Εκτιμήσουν τη σημασία της ομαδικής δραστηριότητας και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από αυτή.

 

 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός Μηχανικός εκπληρώνει το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Απόφοιτοι του Προγράμματος Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική έχουν την δυνατότητα εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο τομέα όπως η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σχεδιασμός και συντήρηση επικοινωνιακών συστημάτων, ηλεκτρονικά κυκλώματα, ηλεκτρονικά συστήματα και συστήματα ελέγχου.

 

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Πρακτική σκέψη
 • Τεχνικές ικανότητες
 • Αποδοτικότητα κάτω από πίεση - Παραγωγικότητα
 • Υπομονή
 • Δεξιοτεχνία

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Ηλεκτρολογικός
 • Ηλεκτρονικός
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Συντήρησης
 • Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας
 • Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνολογίας
 • Παραγωγής
 • Εκπαιδευτικός

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Ηλεκτρονικός Μηχανικός
 • Μηχανικός Συστημάτων
 • Μηχανικός Ενέργειας
 • Μηχανικός Ελέγχου
 • Υποστήριξη Υλικού
 • Μηχανικός Συντήρησης Υλικού
 • Μηχανικός Δικτύων
 • Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών
 • Καθηγητής στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

 

 Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Επαγγελματικά πιστοποιητικά εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και τοποθέτηση Δικτύων θεωρείται πλεονέκτημα για το βιογραφικό ενός υποψηφίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
 • Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονική Μηχανική.
 • Απόφοιτοι του συγκεκριμένου κλάδου μπορούν επίσης να καταθέσουν το πτυχίο του προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι φοιτητές του κλάδου «Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική» έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στον τομέα τους στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης τους.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα