Πληροφορική (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ‘Πληροφορική’ καλύπτει τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού, τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστή, και την κοινωνική και οικονομική σημασία της τεχνολογίας των πληροφοριών (Information Technology). Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ευελιξία γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο, έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά το σχεδιασμό, τη διατήρηση και την αναβάθμιση συστημάτων.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών:

Η κατεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών επιτρέπει στους φοιτητές να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές θεωρητικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών οποιασδήποτε μορφής. Οι φοιτητές αποκτούν μία διεπιστημονική προσέγγιση της διαδικασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς και μία βαθιά γνώση των αλγόριθμων, των διεργασιών, και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της.

Μηχανική Λογισμικού

Η κατεύθυνση Μηχανικής Λογισμικού προσφέρει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τον κύκλο ανάπτυξης, τα εργαλεία, τις τεχνικές, και τις μεθοδολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη όλων των τύπων συστημάτων λογισμικού. Οι φοιτητές αποκτούν βαθιά γνώση σε μια σειρά από ανώτερα θέματα μηχανικής λογισμικού, όπως η είναι η εξόρυξη δεδομένων (data mining), o προγραμματισμός κινητών συσκευών (smartphone programming), καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο (web engineering).

 

Αναγνώριση από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Το πρόγραμμα “Πληροφορική” του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Προοπτικές Εργοδότησης

Τεχνολογία Λογισμικού, Προγραμματισμός Συστημάτων, Βάσεων Δεδομένων Διοίκηση, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, Διδασκαλία, επεξεργασία εικόνας.

Δομή ΠρογράμματοςAll students pursuing the Bachelor of Science degree in Computer Science must complete the following requirements:Degree Requirements Credits ECTS
General Education Requirements 24 38
Mathematics Requirements 17 31
Major Requirements 75 148
Free Electives 12 23
Total Requirements 128 240


General Education Requirements 24 Credits 38 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
COM101 Public Speaking 3 5
CSC135 Writing for Computer Science and Engineering 3 4
ENG103 Instruction in Expository Writing 3 6
PSY103 Introduction to Psychology 3 6
General Education Elective 12 17


Mathematics Requirements 17 Credits 31 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
MAT101 Calculus I 4 7
MAT102 Calculus II 4 7
MAT206 Linear Algebra 3 5
MAT217 Probability & Statistics 3 6
N/A Mathematics Elective 3 6
Mathematics Elective 3 6

Students select One (1) of the following courses

Code Course Title Credits ECTS
MAT202 Differential Equations 3 6
MAT203 Multivariable Calculus 3 6
MAT205 Introduction to Cryptography 3 6
MAT208 Discrete-Time Systems 3 6
MAT350 Mathematics and Modelling for Game Programming 3 6


Major Requirements 75 Credits 148 ECTS
Code Course Title Credits ECTS
CSC120 Discrete Structures 3 6
CSC130 Introduction to Computer Science 3 5
CSC131 Programming Principles I 3 6
CSC132 Programming Principles II 3 6
CSC133 Web Technologies 3 5
CSC205 Data Structures & Algorithms 3 6
CSC209 Web Programming 3 6
CSC213 Digital Logic 3 5
CSC214 Computer Organization & Architecture 3 6
CSC230 Systems Analysis and Design 3 5
CSC322 Data Communications and Computer Networks 3 6
CSC323 Programming Languages 3 6
CSC326 Programming in Unix-like Environment 3 6
CSC327 Operating Systems 3 6
CSC330 Fundamentals of Distributed Systems 3 6
CSC331 Database Management Systems 3 6
CSC401 Theory of Computation 3 6
CSC407 Algorithms 3 5
CSC411 Software Engineering I 3 6
CSC412 Software Engineering II 3 6
CSC491 Senior Project 3 10
Major Electives 12 23

Students select Four (4) of the following courses.

*Students are required to take at least Two (2) CSC courses as Computer Science Electives.

Code Course Title Credits ECTS
CSC134 Computer Applications for Engineers 3 6
CSC233 Search Engine Optimisation and Internet Marketing 3 6
CSC305 Assembly Language 3 5
CSC324 Compiler Design 3 5
CSC340 Artificial Intelligence 3 5
CSC342 The Java Programming Language** 3 6
CSC403 Graph Theory 3 6
CSC404 Wireless and Mobile Networks 3 5
CSC418 Internship Project 3 6
CSC425 Management Information Systems 3 7
CSC428 Digital Image Processing and Computer Vision 3 6
CSC440 Network Security 3 6
CSC450 Contemporary Topics 3 6
CSC460 Cybercrime Concepts and Legal Considerations 3 6
CSW231 User Interface Development 3 5
CSW341 E-commerce and the Internet 3 6
ECE361 Network Fundamentals 3 6
ECE362 Routing Protocols and Concepts 3 6
ECE364 Scaling Networks 3 6
ECE365 Connecting Networks 3 6
ECE415 Embedded Systems 3 6
ECE431 Digital Signal Processing 3 5
ECE432 Parallel Computing 3 5
ECE450 Contemporary Topics 3 6
ECE461 Introduction to Robotics 3 5
MAT202 Differential Equations 3 6
MAT203 Multivariable Calculus 3 6
MAT205 Introduction to Cryptography 3 6
MAT208 Discrete-Time Systems 3 6
Game Design and Development 12 23

All courses will be taken to fulfil degree requirements; no extra courses will be required. 4 out of the 5 courses (all CSC) can be taken as Computer Science major electives. The 5th course can be taken either as a Free elective or a Mathematics elective.

Code Course Title Credits ECTS
CSC328 Computer Graphics I 3 5
CSC341 Human Computer Interaction 3 5
CSC370 Scripting for Game Development 3 6
CSC391 Digital Game Design 3 6
MAT350 Mathematics and Modelling for Game Programming 3 6
Software Engineering 12 23

All courses will be taken to fulfil degree requirements; no extra courses will be required. Of the 5 courses:  4 will be taken as Computer Science major electives and the last one as 1 Free elective.

Code Course Title Credits ECTS
CSC231 Visual Programming 3 6
CSC341 Human Computer Interaction 3 5
CSC392 Smartphone Programming 3 6
CSW431 Data Mining and Web Mining 3 7
CSW441 Web Engineering 3 6


Free Electives 12 Credits 23 ECTS 

Προηγούμενη Δομή Προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος

General Objectives
 • Να αναπτυχθεί η ικανότητα του φοιτητή να σκεφτεί, να γράψει και να μιλήσει αποτελεσματικά και δημιουργικά.
 • Να αναπτύξουν εκτίμηση και σεβασμό στις κοινωνικές και ηθικές αξίες ως το θεμέλιο της σχέσης του ατόμου τους με τους άλλους και τις ευθύνες του ατόμου τους με την κοινότητα.
 • Να αναπτύξουν τις ικανότητες του φοιτητή ως προς την ανάλυση, την λήψη αποφάσεων και την επικοινωνία του. Μαζί με τις ιδιότητες αυτές,  θα αναπτυχθούν και οι ικανότητες της αυτοδυναμίας, της υπευθυνότητας, της ακεραιότητας και της αυτογνωσίας η οποία θα προωθήσει την προσωπική επιτυχία και συμμετοχή σε οργανώσεις.
 • Να διευρύνει την αντίληψη μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και να παρέχει επαρκή εξειδίκευση για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις για μια καλή σταδιοδρομίας.
 • Να παρέχει στο φοιτητή τα απαραίτητα εφόδια για την ακαδημαϊκή και / ή την επαγγελματική εξέλιξη της σταδιοδρομίας του.
Specific Objectives
 • Για να προετοιμάσει τους μαθητές για μια καριέρα ζωής στην Πληροφορική με τη δημιουργία ενός ιδρύματος για τη δια βίου μάθηση και την ανάπτυξη.
 • Να παρέχει στους φοιτητές τις βάσεις στην Επιστήμη των Υπολογιστών.
 • Για να προετοιμάσει τους μαθητές για σταδιοδρομία στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και του δημόσιου τομέα.
 • Να μπορέσουν οι φοιτητές να ανταποκριθούν θετικά και αποτελεσματικά στο ρόλο που αντιπροσωπεύει ο επιστήμονας πληροφορικής σε σχέση με το σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πληροφορικής.
 • Να επικεντρωθεί η προσοχή στις ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται στο επάγγελμα της Πληροφορικής και να βοηθήσουν τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες με συστηματικό τρόπο.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη λύσεων σε προβλήματα στην επιστήμη των υπολογιστών.
Learning Outcomes

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα:

 • Μπορούν να αναγνωρίζουν, εκφράζουν και να εξηγούν τα πραγματικά γεγονότα, έννοιες, αρχές και θεωρίες που αφορούν στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των εφαρμογών λογισμικού.
 • Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις και την κατανόηση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στον υπολογιστή με βάση τα συστήματα με τρόπο που αποδεικνύει την κατανόηση των trade-off που εμπλέκονται στην σχεδιαστικές επιλογές.
 • Μπορούν να εντοπίζουν τα κριτήρια και να αναλύουν τις προδιαγραφές που περιέχονται σε συγκεκριμένα προβλήματα όπως και να καταστρώνουν στρατηγικές σχεδίου για την επίλυσή τους. Μπορούν να εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ένα υπολογιστικό σύστημα πληροί τα κριτήρια που καθορίστηκαν για την τρέχουσα χρήση και ανάπτυξη στο μέλλον.
 • Να μπορούν να περιγράψουν και να εκφράσουν τα στοιχεία της υπολογιστικής σκέψης.
 • Να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τη θεωρία, τις πρακτικές και εργαλεία για τις προδιαγραφές, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση καθώς και την αξιολόγηση των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Να αναγνωρίζουν και να καθοδηγούνται από τα κοινωνικά, επαγγελματικά, νομικά και ηθικά, καθώς και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών.
 • Να αναγνωρίζουν τις αρχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διεπαφών συμβατών με HCI σχεδιασμό.
 • Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης των πληροφοριών και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για την αποτελεσματική οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
 • Να δημιουργούν γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις σχετικά με τεχνικά θέματα που σχετίζονται με συστήματα βασισμένα σε υπολογιστή και να τις παρουσιάζουν σε μια σειρά από ακροατήρια.
 • Να εφαρμόζουν και εξασκούν την διαχείριση του έργου και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση του υπολογιστικού συστήματος με ατομική ή ομαδικής εργασία.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Savvas Constantinou

Πρόγραμμα Σπουδών: Πληροφορική (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2014

Working as: Team Leader Security Engineer/Analyst at Manage Security & Outsourcing Services (MSOS), Odyssey Consultants

“The university made me more mature and consistent. It provided me with the basic knowledge I needed to start my current career and succeed in the field of Information Security. Whenever I pass by Περισσότερα

Γιώργος Χατζηγεωργίου

Πρόγραμμα Σπουδών: Πληροφορική (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2008

Working as: Προγραμματιστής στην Oracles Systems

«Στην ερώτηση πώς άλλαξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου τη ζωή μου τι να πω; Είμαι παντρεμένος με ένα γιο. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό; Αρχικά λοιπόν, να αναφέρω πως τη γυναίκα μου τη γνώρισα Περισσότερα

Παύλος Παπαπαύλου

Πρόγραμμα Σπουδών: Πληροφορική (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2012

Working as: Προγραμματιστής, Amdocs Development Co

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερα να πάρω ένα σημαντικό κομμάτι της επαγγελματικής μου καριέρας, το δίπλωμα του Computer Science. Όταν σκέπτομαι το ΕΠΚ, μου έρχονται στο νου σκέψεις που μου Περισσότερα

Ανδριάνα Αγρογιάννη

Πρόγραμμα Σπουδών: Πληροφορική (Πτυχίο)

Year of Graduation: 2012

Working as: Σύμβουλος πληροφορικής, KPMG

Τελειώνοντας το Λύκειο και ξεκινώντας σπουδές ήμουν ένα πολύ ντροπαλό κορίτσι που ήθελε απλά να περνά απαρατήρητη. Αρχικά τα κατάφερνα. Στη συνέχεια όμως χρειάστηκε να κάνω πολλές ομαδικές εργασίες, Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Ο πτυχιούχος προγραμματιστής αποκτά σχετική κατάρτιση η οποία του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να δοκιμάζει και να εγκαθιστά προγράμματα χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού. Μπορεί επίσης να αναλύει ένα πρόβλημα, να σχεδιάζει την κατάλληλη μηχανογραφική λύση, μετά από συζήτηση με τον τελικό χρήστη, εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά. Το επάγγελμα του προγραμματιστή συμπεριλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό, κωδικοποίηση και έλεγχο συγκεκριμένων τμημάτων  λειτουργικών συστημάτων, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α. Τέλος ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορεί να αναλύει, σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής , που αφορούν κυρίως το λογισμικό, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

 

Δεξιότητες

 • Ομαδικότητα
 • Αναλυτικότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αριθμητικές ικανότητες
 • Δημιουργικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Πρακτική σκέψη
 • Τεχνικές ικανότητες
 • Αποδοτικότητα κάτω από πίεση
 • Υπομονή

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Πληροφορική
 • Μηχανογράφηση
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα
 • Μη κερδοσκοπικό τομέα
 • Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια)

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Προγραμματιστής εφαρμογών
 • Αναλυτής εφαρμογών
 • Προγραμματιστής συστημάτων
 • Αναλυτής συστημάτων
 • Προγραμματιστής ιστοσελίδων
 • Διαχειριστής βάσης δεδομένων
 • Σύμβουλος εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Εκπαιδευτής χρηστών λογισμικών συστημάτων
 • Συντηρητής εφαρμογών και συστημάτων
 • Σχεδιαστής δικτύων

 

 Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Επαγγελματικά πιστοποιητικά εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και τοποθέτηση Δικτύων θεωρείται πλεονέκτημα για το βιογραφικό ενός υποψηφίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
 • Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της μηχανικής πληροφορικής.
 • Απόφοιτοι του συγκεκριμένου κλάδου μπορούν επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  είναι:

 

 • IAESTE
 • Cablenet
 • Cyprus Volunteerism Association
 • Marathon Trading Ltd
 • MTN (Cyprus)
 • TFI Markets
 • PWC
 • RTD Talos
 • Zebra Consultants

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα