Μαθηματικά (4 χρόνια, Πτυχίο)

Περιγραφή

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα των μαθηματικών, της διδασκαλίας των μαθηματικών, ή με τομείς στους οποίους τα μαθηματικά έχουν εφαρμογές (μέσω στατιστικών μελετών και ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξης και μελέτης στατιστικών ή άλλων μαθηματικών μοντέλων, ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικών αλγορίθμων κ.α.). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν με τη παροχή συμβουλών ή την εφαρμογή μαθηματικών αρχών, μοντέλων και τεχνικών με ένα ευρύ πεδίο καθηκόντων σε τομείς όπως είναι αυτοί της μηχανικής, της Ιατρικής, της χρηματοοικονομίας, των ασφαλειών και σε τομείς των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

 

Ισοτιμία και αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ

Το πτυχίο στα Μαθηματικά (BSc) είναι αναγνωρισμένο με απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και αντίστοιχο των Ελληνικών Πανεπιστημίων και έχει πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά Δικαιώματα, με εκείνα των πτυχίων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Προοπτικές Εργοδότησης

Ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, στατιστικές, εφοδιαστική (logistics), ανάπτυξη λογισμικών, πρόβλεψη και ασφαλιστικά, τραπεζικός και χρηματοπιστωτικός τομέας, έρευνα.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Μαθηματικά» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥXΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 9 18
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 75 135
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής 6 10
Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών
 • τουλάχιστον 3 από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης
 • τουλάχιστον 3 από τον τομέα της άλγεβρας-γεωμετρίας
 • τουλάχιστον 2 από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
30 60
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών 3 5
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 12
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΥXΙΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 9 18
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 75 135
Μαθήματα Δέσμης Φυσικής 6 10
Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών
 • Τουλάχιστον 1 μάθημα από τον τομέα της μαθηματικής ανάλυσης
 • Τουλάχιστον 1 μάθημα από τον τομέα της άλγεβρας-γεωμετρίας
 • Τουλάχιστον 6 μαθήματα από τον τομέα των εφαρμοσμένων μαθηματικών
30 60
Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών 3 5
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 12
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 9 Π. Μονάδες 18 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENG101 Upper Intermediate English 3 6
ENG102 Advanced English 3 6
N/A Μάθημα Γενικής Εκπαίδευσης 3 6


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 75 Π. Μονάδες 135 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSC131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 3 6
MAT111 Απειροστικός Λογισμός Ι 4 7
MAT112 Ανάλυση Ι 3 5
MAT113 Γραμμική Άλγεβρα Ι 4 7
MAT114 Αναλυτική Γεωμετρία 3 5
MAT119 Θεμέλια Μαθηματικών 4 7
MAT121 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ 4 7
MAT122 Ανάλυση ΙΙ 3 5
MAT123 Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ 4 7
MAT211 Διαφορικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 4 7
MAT213 Αλγεβρικές Δομές Ι 3 6
MAT216 Εισαγωγή στην Θεωρία Πιθανοτήτων 3 6
MAT218 Μαθηματικά με Υπολογιστές 3 5
MAT221 Ολοκληρωτικός Λογισμός Πολλών Μεταβλητών 4 7
MAT222 Πραγματική Ανάλυση 4 7
MAT223 Αλγεβρικές Δομές ΙΙ 3 6
MAT229 Εισαγωγή στη Διδακτική Μεθοδολογία των Μαθηματικών 3 5
MAT312 Μιγαδική Ανάλυση 4 7
MAT316 Εισαγωγή στην Στατιστική 3 6
MAT317 Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση 3 5
MAT321 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις 3 6
MAT324 Διαφορική Γεωμετρία των Καμπυλών και των Επιφανειών 3 6


Μαθήματα Δέσμης Φυσικής 6 Π. Μονάδες 10 ECTS

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT152 Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική 3 5
MAT153 Εισαγωγή στην Αστροφυσική 3 5
MAT154 Ηλεκτρομαγνητισμός 3 5
MAT155 Εισαγωγή στη γενική θεωρία της σχετικότητας 3 5
MAT156 Εισαγωγή στη Μηχανική 3 5


Μαθήματα Δέσμης Μαθηματικών 30 Π. Μονάδες 60 ECTS

Επιλογή δέκα (10) μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT490 Πτυχιακή Εργασία 3 10
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT331 Συναρτησιακή Ανάλυση 3 6
MAT332 Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης 3 6
MAT333 Εισαγωγή στην Τοπολογία 3 6
MAT341 Εισαγωγή στην Αρμονική Ανάλυση 3 6
MAT342 Εισαγωγή στα Δυναμικά Συστήματα 3 6
Τομέας Άλγεβρας - Γεωμετρίας
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT351 Θεωρία Ομάδων 3 6
MAT352 Θεωρία Δακτυλίων και Προτύπων 3 6
MAT353 Θεωρία Galois 3 6
MAT354 Θεωρία Αναπαραστάσεων Ομάδων 3 6
MAT355 Αλγεβρική Τοπολογία 3 6
MAT361 Θεωρία Αριθμών 3 6
MAT362 Αλγεβρική Θεωρία Κωδίκων 3 6
MAT363 Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία 3 6
Τομέας Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT371 Εφαρμοσμένη Στατιστική 3 6
MAT375 Στοχαστικές Ανελίξεις Ι 3 6
MAT376 Στοχαστικές Ανελίξεις ΙΙ 3 6
MAT377 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα 3 6
MAT381 Θεωρία Γράφων και Εφαρμογές 3 6
MAT382 Συνδυαστική 3 6
MAT383 Θεωρία Παιγνίων 3 6
MAT387 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορίκων Εξισώσεων 3 6
MAT391 Κλασσική Μηχανική 3 6
MAT392 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις 3 6
MAT393 Εισαγωγή στην Ρευστοδυναμική 3 6
MAT394 Εισαγωγή στη Μαθηματική Βιολογία 3 6


Μαθήματα Δέσμης Διδακτικής των Μαθηματικών 3 Π. Μονάδες 5 ECTS

Επιλογή ενός (1) μαθήματος

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT326 Διδακτική των Μαθηματικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 5
MAT327 Θέματα Σύγχρονων Μαθηματικών 3 5
MAT328 Παιδαγωγική Αξιοπoίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας στην Διδασκαλία των Μαθηματικών 3 5


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 Π. Μονάδες 12 ECTSΗ πτυχιακή εργασία μετράει σαν ένα από τα επιλεγόμενα μαθήματα της δέσμης μαθηματικών του οποίου ο τομέας δεν καθορίζεται στην κατεύθυνση. Πτυχιακή εργασία μπορεί να επιλέξει να διεκπεραιώσει φοιτητής που έχει συμπληρώσει 90 πιστωτικές μονάδες και έχει GPA μεγαλύτερο ή ίσο του 2.0.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην προσφορά μιας σειράς μαθημάτων που θα δώσει στους διδασκόμενους την δυνατότητα απόκτησης γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων σε διάφορους τομείς των μαθηματικών ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν πληθώρα μαθηματικών αποτελεσμάτων και να τα εφαρμόσουν κατάλληλα στην επίλυση διαφόρων μαθηματικών προβλημάτων, είτε αυτά προέρχονται από την καθημερινότητα είτε είναι καθαρά μαθηματικής φύσεως.
 • Στο να δώσει στους διδασκόμενους την δυνατότητα ανάπτυξης μαθηματικών δεξιοτήτων και τεχνικών που απαιτούνται για την κατασκευή μιας καλά δομημένης μαθηματικής απόδειξης.
 • Στην προσφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους αποφοίτους του προγράμματος να μεταφέρουν την γνώση και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει, σε άλλα άτομα, μέσω διδασκαλίας.
 • Στην ανάπτυξη του μαθηματικού τρόπου σκέψης των διδασκομένων όπως επίσης και της ικανότητας ανάλυσης ενός προβλήματος, συστατικά τα οποία τους καθιστούν σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την ανάθεση προβλημάτων σε αυτούς απο μελλοντικούς εργοδότες.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην απόκτηση μαθηματικών γνώσεων σε διάφορους μαθηματικούς τομείς ώστε να μπορεί ο διδασκόμενος να αναγνωρίσει τον τομέα απο τον οποίο προέρχεται ένα μαθηματικό πρόβλημα και εν συνεχεία να το κατατάξει στον τομέα αυτό.
 • Στην απόκτηση επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα καθιστούν τον διδασκόμενο ικανό να εφαρμόσει υπάρχοντα μαθηματικά αποτελέσματα για την επίλυση/μελέτη ενός μαθηματικού προβλήματος.
 • Στην απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνικών που θα καθιστούν τον διδασκόμενο ικανό να κατασκευάσει μία καλά δομημένη μαθηματική απόδειξη.
 • Στην απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια βασική ανάλυση δεδομένων και για την διεκπεραίωση μιας στατιστικής μελέτης.
 • Στην απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την μοντελοποίηση και την μελέτη ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του.
 • Στην απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την διδασκαλία των μαθηματικών.
 • Στην σωστή προετοιμασία ενός αποφοίτου για ενδεχόμενη συνέχιση των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
 
 • Δείξουν ότι έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες, αρχές και αποτελέσματα από διάφορες περιοχές των μαθηματικών.
 • Εξηγήσουν όπως επίσης και να κατασκευάσουν μαθηματικές προτάσεις χρησιμοποιώντας την γλώσσα των μαθηματικών και τα μαθηματικά σύμβολα.
 • Εφαρμόσουν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος.
 • Εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές και τον μαθηματικό τρόπο σκέψης για την απόδειξη μίας μαθηματικής πρότασης.
 • Εκφράσουν/μοντελοποιήσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας την γλώσσα και τα σύμβολα των μαθηματικών.
 • Επιλύσουν διάφορα προβλήματα μαθηματικών που απαιτούν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Χειριστούν και να αναλύσουν δεδομένα κάνοντας χρήση στατιστικών εργαλείων και τεχνικών.
 • Διδάξουν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης και την μαθηματική επιστήμη.
 • Εφαρμόσουν τις ικανότητες και τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που θα έχουν αποκτήσει, στις επιστήμες και σε άλλους τομείς γενικότερα.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι Μαθηματικοί ασχολούνται με την μελέτη, βελτίωση και ανάπτυξη μαθηματικών και ασφαλιστικών θεωριών και τεχνικών, την παροχή συμβουλών ή εφαρμογή μαθηματικών αρχών, μοντέλων και τεχνικών με ευρύ πεδίο καθηκόντων στους τομείς της μηχανικής, της ιατρικής καθώς και σε άλλους τομείς των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επιπρόσθετα με περεταίρω μεταπτυχιακές ειδικεύσεις μπορεί να  ασχοληθεί με τη διεξαγωγή λογικών αναλύσεων για διαχειριστικά προβλήματα, σχεδίαση μαθηματικών μοντέλων για κάθε πρόβλημα, προγραμματισμό και επίλυση από ηλεκτρονικό υπολογιστή, το σχεδιασμό και εφαρμογή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφαλειών ζωής, υγείας και άλλων τύπων ασφαλιστικών συστημάτων και τη σύνταξη επιστημονικών διατριβών και εκθέσεων.  

 

Δεξιότητες

 • Πρακτική και αναλυτική σκέψη
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Αριθμητικός λογισμός
 • Σωστή διαχείριση χρόνου          
 • Τεχνικές δεξιότητες
 • Ανεξαρτησία στην εργασία

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Εκπαίδευση
 • Υγείας
 • Ασφαλιστικός
 • Τεχνολογίας
 • Ερευνητικός
 • Τραπεζικός
 • Οικονομικός
 • Δημόσιος και ιδιωτικός

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Μαθηματικός
 • Στατιστικολόγος
 • Αναλογιστής
 • Οικονομικός Αναλυτής
 • Εκπαιδευτικός (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
 • Λειτουργός Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Ένας μεταπτυχιακός τίτλος στα Μαθηματικά ή σε συγκεκριμένη κατεύθυνση των Μαθηματικών καθιστά ένα υποψήφιο εξειδικευμένο επιστήμονα.
 • Πτυχιούχοι του κλάδου Μαθηματικών που μπορεί να ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία προβλέπεται όπως αποκτήσουν Διδακτορικό Τίτλο στον συγκεκριμένο κλάδο.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Φοιτητές των Μαθηματικών ενδέχεται να τοποθετηθούν για πρακτική σε ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, τραπεζικούς &  χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κέντρα έρευνας και ασφαλιστικές εταιρείες.

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα