Αθλητική Φυσικοθεραπεία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μοναδικό στο είδος του στον ευρύτερο ελληνικό χώρο το οποίο αναπτύσσεται σε ένα υπερσύγχρονο και δυναμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Μέσω των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν και να αναβαθμίσουν τη γνώση σε σύγχρονες φυσικοθεραπευτικές πρακτικές εφαρμογές στο αντικείμενο. Το πρόγραμμα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποσκοπεί στην κάλυψη των απαιτήσεων που τίθενται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (IFSPT) παρέχοντας στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για άρτια και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους στον ευρύτερο χώρο της αποκατάστασης και ειδικότερα στον ανταγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό, τη γενικότερη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό αναψυχής.

Προοπτικές Εργοδότησης

Αθλητικές ομοσπονδίες, όμιλοι, σύλλογοι, σωματεία, κέντρα διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης, αθλητικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης, υπηρεσίες αθλητικής αναψυχής, έρευνα και εκπαίδευση.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Αθλητική Φυσικοθεραπεία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 21 65
Επιλεγόμενα Μαθήματα 3 5
Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 21 Π. Μονάδες 65 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MSP601 Μεθοδολογία Ερευνας 3 10
MSP602 Βιοστατιστική 3 10
MSP603 Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία I 3 10
MSP604 Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία I I 3 10
MSP605 Προχωρημένη Εργοφυσιολογία 3 10
MSP616 Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 3 10
MSP619 Σεμινάρια Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 3 5


Επιλεγόμενα Μαθήματα 3 Π. Μονάδες 5 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν  ένα (1) μάθημα από τα πιο κάτω:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MSP607 Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία 3 5
MSP608 Καθοδηγούμενη μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 3 5
MSP620 Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής 3 5


Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 Π. Μονάδες 20 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
HEA620 Διπλωματική Εργασία 6 20Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του ΠMΣ είναι να καταρτίσει νέους επιστήμονες με μια σειρά Ακαδημαϊκών επιλογών έτσι ώστε να αποκτήσουν επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις και υψηλού επιπέδου ικανότητες για την προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής σωματικής δραστηριότητας και να τους καταστήσει ικανούς να εργάζονται ως εξειδικευμένοι Αθλητικοί Φυσικοθεραπευτές στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε εθελοντικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Επίσης να είναι ικανοί να παρέχουν συμβουλές σε αθλητές και αθλούμενους , να σχεδιάζουν προγράμματα αποκατάστασης με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση τραυματισμών, τη μεγιστοποίηση της απόδοσης   και την επανάκτηση της λειτουργικής ικανότητας αθλητών και αθλουμένων όλων των ηλικιών που προέρχονται από τραυματισμό ή εμφανίζουν κινητικές δυσλειτουργίες. Τέλος, να μάθουν τη μεθοδολογία αναζήτησης νέας γνώσης, και να μπορούν να σχεδιάζουν δικές τους έρευνες για να απαντούν σε κλινικά ερωτήματα και να οργανώνουν αποτελεσματικά προγράμματα αποκατάστασης. Το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με τις δεξιότητες που έχει ορίσει η International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT).(http://www.sportsphysiotherapyforall.org/content/view/435/389/).

Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Η αξιολόγηση, η πρόληψη και η αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων
 • Η εμβάθυνση στις σύγχρονες τεχνικές της αθλητικής φυσικοθεραπείας
 • Η εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών της αθλητικής φυσικοθεραπείας στους αθλούμενους
 • Η κατανόηση, η  εξάσκηση  και η  απόκτηση εμπειρίας των πειραματικών οργάνων και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην αθλητική Φυσικοθεραπεία
 • Η ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών με σκοπό να προαχθεί η γνώση στο τομέα της αθλητικής φυσικοθεραπείας
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • Να αξιολογούν τους κινδύνους τραυματισμών που συνδέονται με την συμμετοχή ενός αθλητή σε ένα συγκεκριμένο άθλημα ή σωματική δραστηριότητα. Να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν τους αθλητές και άλλους επαγγελματίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει πρόληψη των τραυματισμών και των υποτροπών.
 • Να ανταποκριθούν άμεσα και σωστά παρέχοντας πρώτες βοήθειες στην οξεία κάκωση η οποία θα επισυμβεί στο χώρο άθλησης .
 • Να χρησιμοποιούν τα κλινικά ευρήματα και τις θεραπευτικές δεξιότητες που θα αποκτήσουν για την αξιολόγηση των αθλητικών τραυματισμών για να   σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν παρεμβάσεις που θα στηρίζονται στις ερευνητικές αποδείξεις με στόχο για την ασφαλή επιστροφή στο βέλτιστο επίπεδο απόδοσης του τραυματία αθλητή.
 • Να συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης των αθλητών με την αξιολόγηση της φυσικής τους κατάστασης   και να συμβουλεύουν ή να παρεμβαίνουν για να τη βελτιστοποίηση των συνθηκών για την μέγιστη απόδοση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα, στο πλαίσιο μιας πολυκλασματικής προσέγγισης της ομάδας.
 • Να συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες με σκοπό την προώθηση της ασφαλούς συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και για τα άτομα όλων των ηλικιών και διαφορετικών σωματικών ικανοτήτων.
 • Να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσηςπου προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία , όσο και από αναζητήσεις διεπιστημονικής και πολυεπιστημονικής προσέγγισης,
 • Να αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα προβληματικής θεωρητικού χαρακτήρα,διατύπωσης διερευνητέων υποθέσεων, σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών,καθώς και ανάλυσης, ερμηνείας και παρουσίασης αποτελεσμάτων, και
 • Να μεταδώσουν γνώση σχετικά με την θεραπευτική άσκηση ως μέσο προαγωγής της υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
 • Να εφαρμόσουν την θεραπευτική άσκηση με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής ειδικών ομάδων πληθυσμών.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα