Λογοπαθολογία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας που προσφέρεται στα Ελληνικά.  Οι φοιτητές του προγράμματος εμβαθύνουν στις κύριες επιστημονικές περιοχές της Λογοπαθολογίας  για αποτελεσματική διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόληψη, και συμβουλευτική σε διαταραχές επικοινωνίας.   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογοπαθολογίας προσφέρει κλινικές δεξιότητες για παροχή υπηρεσιών σε άτομα όλων των ηλικιών σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους.  Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Λογοπαθολογίας συνεισφέρουν στην υπάρχουσα γνώση με ερευνητική δραστηριότητα στην Κλινική Λόγου Ομιλίας και Ακοής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και άλλα κλινικά πλαίσια.   

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος που έχουν βασικό πτυχίο Λογοθεραπείας και έχουν συμπληρώσει τις κλινικές ώρες που απαιτούνται για εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων θα μπορούν να εργαστούν ως Λογοπαθολόγοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε σχολεία, ειδικά σχολεία, κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων, νοσοκομεία, κέντρα ηλικιωμένων, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Λογοπαθολογία αυξάνει τις μονάδες διορισμού και προαγωγής στον δημόσιο τομέα.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Λογοπαθολογία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 18 52
Κλινική Άσκηση 3 10
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων 6 18
Μάθημα Επιλογής 3 10
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 18 Π. Μονάδες 52 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SLP600 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Λογοπαθολογία 3 10
SLP610 Εφαρμοσμένες Επιστήμες Ομιλίας 3 10
SLP620 Φωνητικές και Φωνολογικές Διαταραχές 3 10
SLP625 Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές 3 8
SLP630 Νευροπαθολογία Επικοινωνίας: Διάγνωση και Παρέμβαση 3 8
SLP635 Νευροπαθολογία Κινητικού Λόγου: Διάγνωση και Παρέμβαση 3 6


Κλινική Άσκηση 3 Π. Μονάδες 10 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SLP680 Κλινική Άσκηση I* ή 3 10
SLP685 Κλινική Άσκηση ΙΙ** και 0 2
N/A Μάθημα Επιλογής 3 10


Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων 6 Π. Μονάδες 18 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SLP695 Διπλωματική Εργασία I 3 8
SLP696 Διπλωματική Εργασία IΙ 3 10
Επιλογή δύο Μαθημάτων 6 18
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SLP665 Αξιολόγηση Έρευνας στη Λογοθεραπεία 3 8
N/A Μάθημα Επιλογής 3 10


Μάθημα Επιλογής 3 Π. Μονάδες 10 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SLP640 Πρώιμες Διαταραχές Επικοινωνίας 3 10
SLP645 Λογοπαθολογία στην Εκπαίδευση 3 10
SLP650 Νευροπαθολογία της Φώνησης: Διάγνωση και Παρέμβαση 3 10
SLP660 Νευροπαθολογία Κατάποσης: Διάγνωση και Παρέμβαση 3 10
SLP670 Γνωστικές Διαταραχές Επικοινωνίας 3 10
SLP675 Ακοολογία 3 10*Φοιτητές με πτυχίο άλλης ειδικότητας, ή πτυχίο που δεν συμπεριλαμβάνει 400  ώρες πρακτικής άσκησης

**Φοιτητές με πτυχίο Λογοθεραπείας που συμπεριλαμβάνει 400 ώρες πρακτικής άσκησης

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να:

 • Προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογοπαθολογία στην Κύπρο σε ένα πρόγραμμα υψηλών ακαδημαϊκών και κλινικών προδιαγραφών
 • Παρέχει προηγμένη εκπαίδευση και εξειδίκευση στην Λογοπαθολογία
 • Ενθαρρύνει αναλυτική και κριτική σκέψη στον τομέα της Λογοπαθολογίας
 • Ενθαρρύνει τους φοιτητές στη δεοντολογική λήψη αποφάσεων για την εφαρμογή των αρχών της Λογοπαθολογίας
 • Προσφέρει μεταπτυχιακές γνώσεις και να αναπτύξει δεξιότητες εξειδικευμένης έρευνας στη Λογοπαθολογία
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να:

 • παρέχει στους φοιτητές, εξειδικευμένη γνώση και δεξιότητες για διάγνωση, αντιμετώπιση, πρόληψη, και παροχή πληροφοριών για διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομα όλων την ηλικιών και ομάδες που τις έχουν ανάγκη.
 • προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στους χώρους που απασχολούνται οι Λογοθεραπευτές όπως νοσοκομεία, σχολεία, ιδιωτικό τομέα, και κέντρα αποκατάστασης.
 • προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές ή/και έρευνα στην Λογοθεραπεία και σε εξειδικευμένους τομείς.
 • ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων και μοντέλων έρευνας στον τομέα διαταραχών λόγου, ομιλίας, επικοινωνίας και κατάποσης.
 • παρέχει δυνατότητες επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους Λογοθεραπευτές της Κύπρου, συμβάλλοντας σε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών Λογοπαθολογίας στην Κύπρο, σε αρμονία με τις τελευταίες εξελίξεις στον ερευνητικό και κλινικό τομέα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την περάτωση αυτού του προγράμματος, οι πτυχιούχοι αναμένεται ότι θα είναι ικανοί να:

 • Αναλύουν νευρολογικές, ψυχολογικές, αναπτυξιακές και γλωσσολογικές λειτουργίες που άπτονται διαταραχών επικοινωνίας
 • Αξιολογούν αποτελεσματικά άτομα με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας
 • Παρέχουν παρέμβαση Λογοθεραπείας σε άτομα με αναπτυξιακές και επίκτητες διαταραχές επικοινωνίας
 • Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των κλινικών μεθόδων που εφαρμόζουν
 • Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά προφορική και γραπτή επικοινωνία με τα άτομα που θεραπεύουν αλλά και άλλους ειδικούς ή γονείς 
 • Βοηθούν στην κοινωνική, ακαδημαϊκή, και επαγγελματική ένταξη ατόμων με διαταραχές επικοινωνίας
 • Συνθέτουν και εφαρμόζουν σχέδια πρόληψης διαταραχών επικοινωνίας
 • Σχεδιάζουν, πραγματοποιούν και παρουσιάζουν έρευνα στο επίπεδο που προβλέπεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες στο χώρο της Λογοπαθολογίας

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος που έχουν βασικό πτυχίο Λογοθεραπείας και έχουν συμπληρώσει τις κλινικές ώρες που απαιτούνται για εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων θα μπορούν να εργαστούν ως Λογοπαθολόγοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε σχολεία, ειδικά σχολεία, κέντρα αποκατάστασης παιδιών και ενηλίκων, νοσοκομεία, κέντρα ηλικιωμένων, και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Λογοπαθολογία αυξάνει τις μονάδες διορισμού και προαγωγής στον δημόσιο τομέα.

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα