Νοσηλευτική (Διδακτορικό)

Περιγραφή

Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Νοσηλευτική έχει στόχο να εφοδιάσει τους μελλοντικούς διδάκτορες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν μία νέα γενιά υψηλού επιπέδου ερευνητών. Το διδακτορικό πρόγραμμα στη Νοσηλευτική έχει σκοπό, μέσα από μία τουλάχιστον τριετή φοίτηση, να αναπτύξει τις ερευνητικές δεξιότητες των υποψηφίων διδακτόρων, την κριτική τους σκέψη, την ηθική και δεοντολογία της έρευνας και να τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν, να συντονίσουν και να υλοποιήσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα στοχεύει στο να καταστήσει ικανούς τους υποψήφιους διδάκτορες, να αιτιολογήσουν και να στηρίξουν την μεθοδολογία της έρευνας τους και να παρουσιάσουν τα ευρήματα τους στην τοπική και διεθνή κοινότητα των επαγγελματιών υγείας. Τέλος, το διδακτορικό πρόγραμμα στην νοσηλευτική στοχεύει στο να δημιουργήσει ικανούς και επιτυχημένους ερευνητές οι οποίοι θα συνεισφέρουν με το ερευνητικό τους έργο στην πρόοδο, στην βελτίωση και στην καινοτομία στον τομέα της νοσηλευτικής επιστήμης αλλά και γενικότερα στον ευρύτερο τομέα της υγείας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Μετά από την αποπεράτωση των σπουδών τους στο διδακτορικό πρόγραμμα νοσηλευτικής, οι διδάκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον ακαδημαϊκό και στον ερευνητικό τομέα όπως επίσης και σαν σύμβουλοι σε διάφορους οργανισμούς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Επίσης, το πρόγραμμα παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους διδάκτορες για να μπορέσουν να εργοδοτηθούν σε διάφορα ιδιωτικά και δημόσια κέντρα λήψης αποφάσεων σε θέματα νοσηλευτικής αλλά και γενικότερα σε θέματα υγείας. Τέλος, οι διδάκτορες του προγράμματος νοσηλευτικής θα μπορούν να διεκδικήσουν θέση μετα- διδακτορικού ερευνητή τόσο σε ευρωπαϊκά όσο και σε διεθνή ευρευνητικά προγράμματα νοσηλευτικής αξιοποιώντας σημαντικές ευκαιρίες ερευνητικών επιχορηγήσεων και συνεισφέροντας με το έργο τους στην ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της υγείας.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:


Δομή Προγράμματος ECTS
Εξειδικευμένα Μαθήματα 30
Περιεκτική Εξέταση 10
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85
Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 180


Εξειδικευμένα Μαθήματα 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
DNU711 Προχωρημένη Μεθοδολογία Έρευνας 10
DNU712 Προχωρημένη Βιοστατιστική 10
DNU723 Ειδικά Θέματα Νοσηλευτικής 10


Περιεκτική Εξέταση 10 ECTS


Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10 ECTS


Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85 ECTS


Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • παροχή της δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια να πραγματοποιούν ερευνητικές μελέτες στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • σχεδιασμός ερευνητικών μελετών από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια που να είναι βασισμένες στους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας,
 • ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της Κύπρου στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • ενίσχυση της εφαρμογής των δράσεων της Νοσηλευτικής (έρευνα, πρόληψη, προαγωγή υγείας) στη βιομηχανία και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου,
 • συμβολή και ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας στο χώρο της Νοσηλευτικής στην Κύπρο.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • παροχή ίσων ευκαιριών στους υποψηφίους διδάκτορες ώστε να ειδικεύονται σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της Νοσηλευτικής,
 • παροχή της δυνατότητας στους υποψήφιους διδάκτορες να διατυπώνουν και να αξιολογούν ερευνητικά ερωτήματα ακολουθώντας τις κατάλληλες τεχνικές,
 • εμβάθυνση των γνώσεων σε προηγμένες στατιστικές μεθόδους και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή έρευνας,
 • περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνική κατανόησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης, υλοποίησης και τεκμηρίωσης ερευνητικών μελετών,
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών που θα επιτρέψει στους υποψηφίους διδάκτορες να προβάλουν και να υποστηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο τα ευρήματα ερευνών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα (μέσω συνεδρίων, ημερίδων, δημοσιεύσεων),
 • ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέψει στους υποψηφίους διδάκτορες να παράγουν νέα γνώση στο πεδίο της Νοσηλευτικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν ειδικές πτυχές (πχ σχεδιασμός, τεκμηρίωση) ερευνητικών προσεγγίσεων θεμάτων που αφορούν στον τομέα της Νοσηλευτικής και των πρακτικών εφαρμογών τους,
 • καταγράφουν, περιγράφουν, υποστηρίζουν, αναθεωρούν και συζητούν επιστημονικά ζητήματα στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • ονοματίζουν, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν προηγμένα ερευνητικά πρωτόκολλα στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • συνθέτουν, οργανώνουν και διαχειρίζονται επιστημονικές εργασίες διαφορετικών τύπων και μορφών στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • οργανώνουν και συνθέτουν συστηματικές ανασκοπήσεις σύγχρονων ερευνητικών ζητημάτων στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • αναγνωρίζουν, αναλύουν και περιγράφουν τις προηγμένες ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και την εφαρμογή που αυτές έχουν σε διάφορα ερευνητικά προβλήματα,
 • εξηγούν και ερμηνεύουν ερευνητικά δεδομένα με προηγμένες στατιστικές μεθόδους και περιγράφουν και τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από αυτά,
 • επεξηγούν, ερμηνεύουν και κριτικάρουν τα αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • συνθέτουν και παρουσιάζουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Νοσηλευτικής,
 • αναγνωρίζουν, ερμηνεύουν και αναλύουν Δεοντολογικά και Ηθικά ζητήματα που αφορούν στην ερευνητική πρακτική στο χώρο της Νοσηλευτικής,
 • αξιολογούν, εξετάζουν, αξιολογούν αναδιαμορφώνουν τη χρήση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε κλινικά ερωτήματα ή ζητήματα στο τομέα της εφαρμοσμένης Νοσηλευτικής.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Το Διδακτορικό προορίζεται για άτομα που αγαπούν την έρευνα ή θα ακολουθήσουν μια καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Η κινητήρια δύναμη για την εκπλήρωση ενός διδακτορικού  πρέπει να είναι μια ισχυρή θέληση για να εφεύρετέ, να καινοτομήσετε και να δημιουργήσει νέα γνώση. Ένα διδακτορικό ενισχύει την αξιοπιστία σας ως εμπειρογνώμονα στον τομέα και συμβάλει σε ανοδική κινητικότητα με δυνατότητα προαγωγής σε θέσεις ηγεσίας αλλά και προσφέρει ενισχυμένα οικονομικά οφέλη . Η σημαντική επένδυση χρόνου για την απόκτηση του Διδακτορικού, σε συνδυασμό με τις πολυδιάστατες δεξιότητες που αναπτύσσεται:

 • Eπιμονή
 • Aνθεκτικότητα
 • Παραγωγή ιδεών
 • Διαχείριση του έργου, 
 • Αφοσίωση
 • Ανοχή στην Κριτική
 • Διεθνές Επαφές

 

διευκολύνουν την παραγωγή της γνώσης. Καθώς μεταβαλλόμαστε σε κοινωνίες γνωσιακής βάσης η ικανότητα επαναστατικής σκέψης και καινοτομίας θα είναι σε ζήτηση από διάφορες βιομηχανίες όπως Εκπαίδευσης,  Τεχνολογίας, Ιατρικής, Βιομετρικής, Πληροφορικής, Επικοινωνίας, κ.α

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα