Διοίκηση Επιχειρήσεων (18 μήνες, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει εκτενή εκπαίδευση στη
γενικότερη διαχείριση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης
πληροφοριών, της ηγεσίας, της καινοτομίας, τους ανθρώπινους πόρους, της χρηματοδότησης και της διαχείρισης
της αλλαγής. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά σε
ανώτερες διοικητικές θέσεις, ενώ παράλληλα τους παρέχει αναγκαίες δεξιότητες για την ποιοτική και ποσοτική
ανάλυση δεδομένων. Το πρόγραμμα επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βαθύτερη
κατανόηση των βασικών τεχνικών επικοινωνίας και το ρόλο της τεχνολογίας των πληροφοριών στους οργανισμούς.
Τέλος, το πρόγραμμα καλλιεργεί στους αποφοίτους την ικανότητα πρόβλεψης και διαχείρισης κρίσεων, τη βελτίωση
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, μέσα από την καινοτομία, την εκπόνηση και την εφαρμογή
στρατηγικού σχεδιασμού.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοικητικό Στέλεχος επιχειρήσεων, δημόσιων/ημικρατικών/διεθνών οργανισμών και υπηρεσιών, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, Διευθυντής/Ανώτερος Λειτουργός στον χρηματοοικονομικό τομέα, τη βιομηχανία, την πληροφορική και
τις τηλεπικοινωνίες.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες – ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού 27 68
Διπλωματική Έρευνα και Εργασία 3 22
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Μαθήματα Κοινού Κορμού 27 Π. Μονάδες 68 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
A621 Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 3 7
EC611 Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων 3 8
IB642 Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον 3 7
MG614 Λήψη Αποφάσεων στη Διοίκηση Διαδικασιών 3 8
MG645 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ηγεσία 3 7
MG669 Στρατηγική Διοίκηση 3 8
MG686 Ανάπτυξη Έρευνας και Τεχνολογία 3 8
MK641 Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing 3 8
MK643 Διοίκηση Προϊόντων και Υπηρεσιών 3 7


Διπλωματική Έρευνα και Εργασία 3 Π. Μονάδες 22 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MBA699 Μεταπτυχιακή Περιεκτική Εργασία 3 22
Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του ΜΒΑ προγράμματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πολυθεματική γνώση και ικανότητες διοίκησης και να δημιουργήσει ολοκληρωμένους επιχειρηματίες που να μπορούν να εργαστούν σε διαφορετικά οργανωτικά σχήματα στο σημερινό επιχειρηματικό κόσμο με επιχειρηματικές δεξιότητες και ένα σαφές όραμα για το μέλλον. Παραμένοντας σε συνεχή στενή επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων, η Σχολή αντιδρά άμεσα στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τις συνεχείς αλλαγές του περιεχομένου του προγράμματος MBA.

 

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).
 2. Να βοηθήσει το φοιτητή ν’ αναπτύξει κριτική, αποτελεσματική και δημιουργική σκέψη.
 3. Να αναπτύξει στο φοιτητή την εκτίμηση και το σεβασμό στις κοινωνικές, ιδεολογικές και ηθικές αξίες ως θεμέλιο της σχέσης του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο του και να τον βοηθήσει ν’ αντιληφθεί τις υποχρεώσεις του προς την κοινωνία και τη χώρα.
 4. Να διευρύνει τον τρόπο σκέψης του φοιτητή και να του παρέχει επαρκή εξειδίκευση, ώστε να καλύψει τις βασικές επαγγελματικές του ανάγκες.
 5. Να εφοδιάσει το φοιτητή με τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες για την ακαδημαϊκή ή / και επαγγελματική σταδιοδρομία του.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να προετοιμάσει απόφοιτους με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ώστε να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και υπεύθυνες θέσεις.
 2. Να εξασφαλίσει μαθησιακή εμπειρία η οποία θα εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες ακαδημαϊκές και επαγγελματικές γνώσεις  ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικούς ρόλους σε οποιοδήποτε τομέα στο χώρο των επιχειρήσεων.
 3. Να μυήσει τους φοιτητές στις θεωρίες της επιχειρησιακής συμπεριφοράς και στη σχέση των οργανισμών με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον καθώς επίσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων  όπως η ικανότητα λήψης αποφάσεων, η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις και η αποτελεσματική επικοινωνία.
 4. Να παρέχει μια γενική θεώρηση της διοίκησης  μια εταιρίας ή ενός οργανισμού μέσα σε ένα σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να κατακτήσουν υψηλούς επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους. Οι MBA απόφοιτοι αναμένεται επίσης να αποτελέσουν προστιθέμενη αξία στο χώρο της διοίκησης και των επιχειρήσεων.  Το πρόγραμμα έχει θέσει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων να είναι σε θέση να διαπρέψουν σαν επαγγελματίες και σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ακολούθως:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 1. Κατανοήσουν σε βάθος την λειτουργία και διοικητική οργάνωση οργανισμών και επιχειρήσεων;
 2. Προωθήσουν και να εφαρμόσουν ιδέες και πρακτικές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του, γοργά αναπτυσσόμενου, σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος;
 3. Διεξάγουν έρευνα σε  θέματα διοίκησης;
 4. Αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τεχνικές αναφορικά με τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων;
 5. Εστιάσουν σε θέματα έρευνας και να προσεγγίσουν με καινοτόμες ιδέες τα υφιστάμενα προβλήματα στο χώρο της διοίκησης των επιχειρήσεων;
 6. Να διευρύνουν και να αναπτύξουν διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες;
 7. Να αναπτύξουν επιχειρηματικά μοντέλα και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Παναγιώτα Λιμπεροπούλου

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων/MBA)

Year of Graduation: Current Student

Working as: Δημόσια Υπάλληλος

Η παιδαγωγική προσέγγιση που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μού έδωσε την ευελιξία που χρειάζομαι σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του χρόνου και του ρυθμού μελέτης. Το εξ αποστάσεως ΜΒΑ Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα