Δημόσια Υγεία (18 μήνες, Master in Public Health)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Δημόσια Υγεία’ παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και
πρακτική κατάρτιση από όλο το φάσμα της Δημόσιας Υγείας, η οποία τους εφοδιάζει με την ικανότητα να αξιολογούν
και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας. Τροφοδοτεί τους υποψηφίους
με την απαραίτητη επιστημονική, διοικητική και ηγετική θεμελίωση προκειμένου να είναι σε θέση να επιδιώκουν και
να επιτυγχάνουν οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και ευθυγράμμιση με τα ποιοτικά πρότυπα του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν
να συνεισφέρουν στην πρόληψη νόσων, την επέκταση του προσδόκιμου επιβίωσης και την προαγωγή της υγείας μέσω
οργανωμένων προσπαθειών, συνειδητών κοινωνικών επιλογών, επιστράτευσης δημόσιων και ιδιωτικών οργανώσεων,
κοινωνικών συνόλων και ατόμων.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Υγείας, όπως Διευθυντικά στελέχη
Νοσοκομείων (Δημόσιων και Ιδιωτικών), Διοικητικοί Λειτουργοί σε Νοσοκομεία και Λειτουργοί Υγείας στο Υπουργείο
Υγείας. Ταυτόχρονα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Δημόσια Υγεία αναγνωρίζεται ως προσόν για να διεκδικήσει
ο κάτοχός του προαγωγή, όπως στο ιατρικό επάγγελμα τη θέση Ανώτερου και Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, Διευθυντή
Νοσοκομείου και Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
των οδοντιάτρων σε αντίστοιχες θέσεις, των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών, των υγειονομικών επιθεωρητών, των
λειτουργών ψυχικής υγείας και στελεχών κλινικών εργαστηριών. Θα μπορούν επίσης να εργαστούν ως ανεξάρτητοι
σύμβουλοι στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημόσια Υγεία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα 60
Μαθήματα επιλογής 10
Μεταπτυχιακή Διατριβή 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 90


Υποχρεωτικά μαθήματα 60 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MPH601 Επιδημιολογία I 10
MPH608 Επιδημιολογία II 9
MPH609 Οικονομικά της Υγείας 7
MPH610 Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία 10
MPH612 Βιοστατιστική 10
MPH624 Διοίκηση Οργάνωση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας 7
MPH625 Περιβαλλοντική Υγεία 7


Μαθήματα επιλογής 10 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν ένα (1) μάθημα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MPH613 Προαγωγή της Υγείας 10
MPH614 Διατροφή στη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων 10
MPH616 Επιδημιολογία των Λοιμωδών Νόσων και των Χρόνιων Παθήσεων 10


Μεταπτυχιακή Διατριβή 20 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
MPH695 Μεταπτυχιακή Διατριβή 20


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της Δημόσιας Υγείας καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός βασικού κορμού γνώσεων για τη Δημόσια Υγεία, τόσο από τους επαγγελματίες  λειτουργούς υγείας, όσο και από άλλους σπουδαστές του σχετικού χώρου. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, συνιστά ακριβώς έναν πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντιμετωπίζει σήμερα τη Δημόσια Υγεία.

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Δημόσια Υγεία είναι να εστιασθεί στα μείζονα προβλήματα Δημόσιας Υγείας, στο ρόλο που διαδραματίζουν και την καθοδήγηση που δίδουν οι Διεθνείς Οργανισμοί που ασχολούνται με τη Δημόσια Υγεία και στο ρόλο και στις αρμοδιότητες των λειτουργών Δημόσιας Υγείας.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, ασχολείται επίσης με τις στρατηγικές - πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό, διότι τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας αντιμετωπίζονται σήμερα με συστηματικό και σφαιρικό τρόπο, και εμπλέκουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων το επιστημονικό ενδιαφέρον πολλών διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, επιβεβαιώνοντας έτσι τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της Δημόσιας Υγείας.

Στα επί μέρους μαθήματα του προγράμματος αναλύονται οι έννοιες της υγείας, της δημόσιας υγείας, της πρόληψης των νόσων και της προαγωγής της υγείας. Περιγράφονται οι δομές Δημόσιας Υγείας και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.ά.). Προσεγγίζονται οι έννοιες της εκτίμησης της υγείας των πληθυσμών με τη χρήση των δεικτών υγείας. Αναλύονται τα μεταδοτικά και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, η επιτήρησή τους καθώς οι στρατηγικές και οι πολιτικές πρόληψής τους. Προσεγγίζονται επίσης σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ρύπανση τον περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, οι εκφυλιστικές ασθένειες, οι χρόνιες ασθένειες, τα δικαιώματα των ασθενών κ.ά.

Συγκεκριμένοι Στόχοι
Το Πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές ένα πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα τη Δημόσια Υγεία και εστιάζεται στα μείζονα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο διεθνές και τοπικό πλαίσιο και αναπτύσσει στρατηγικές και πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας μέσα στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν όλα τα σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας, όπως τα χρόνια και λοιμώδη νοσήματα, τη γήρανση του πληθυσμού, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τη ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των ασθενών κ.ά. Με την αποφοίτηση θα έχουν τη δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης της υγείας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και θα μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές πρόληψης. Τέλος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την ταυτότητα του επαγγελματία της δημόσιας υγείας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
 
 • Αναλύουν τους παράγοντες που καθορίζουν την ασθένεια, και επεξηγούν πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.
 • Επιλύουν μόνοι τους θέματα Δημόσιας Υγείας.
 • Αναλύουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους της επιστήμης της Δημόσιας Υγείας για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
 • Συντάσσουν, σχολιάζουν και παρουσιάζουν δεδομένα που οι ίδιοι σχεδίασαν και συνέλεξαν.
 • Προσεγγίζουν με επαγγελματισμό τους κανόνες και τις αξίες που διέπουν τη Δημόσια Υγεία.
 • Περιγράφουν τις θεωρίες και τα μοντέλα που σχετίζονται με την επιστήμη της Δημόσιας Υγείας σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς.
 • Προσδιορίζουν την ταυτότητα του επαγγελματία της Δημόσιας Υγείας.
 • Περιγράφουν τις κύριες επιστημονικές αρχές που συμβάλλουν στη σύγχρονη προσέγγιση της Δημόσιας Υγείας.
 • Επεξηγούν τους παράγοντες που προσδιορίζουν τις ασθένειες και πως αυτοί επηρεάζουν τη Δημόσια Υγεία.
 • Λύνουν προβλήματα, εξηγούν και αναπτύσσουν πληροφορίες και δεδομένα που έχουν συλλέξει οι ίδιοι με κριτική προσέγγιση.
 • Αναλύουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ηγετική Διεύθυνση.
 • Περιγράφουν τις θεωρίες του μάνατζμεντ και την προσέγγιση στη σύγχρονη ηγετική διεύθυνση και αντίληψη.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Κυριάκος Νεοφύτου

Πρόγραμμα Σπουδών: Δημόσια Υγεία

Year of Graduation: 2016

Working as: Ακτινολόγος

Οι σπουδές μου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα συναρπαστικό μαθησιακό ταξίδι που με κάνει να προσεγγίσω τον τομέα της υγείας από διαφορετικές προοπτικές. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ Περισσότερα

Δρ. Αναστασία Βλαχοπούλου

Πρόγραμμα Σπουδών: Δημόσια Υγεία

Year of Graduation: 2016

Working as: Γιατρός

Το εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πιο ευχάριση μαθησιακή εμπειρία που είχα ποτέ, αφού μπορώ και διαχειρίζομαι μόνη μου το χρόνο, τον τόπο και Περισσότερα

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Πρόγραμμα Σπουδών: Δημόσια Υγεία

Τα συναισθήματα και οι πολύτιμες στιγμές που έζησα ως φοιτητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πράγματι δύσκολο να χωρέσουν σε λίγες παραγράφους. Οι αναμνήσεις από την όλη συνεργασία μου Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Graduates will be qualified to get employed in several fields of Public Health in positions, such as (Public and Private) Hospital Directors, Administrative Officers in Hospitals, Health Officers in the Ministry of Health. At the same time the Master Degree in Public Health is recognised as a qualification, with which owners of this title can claim a set of promotions, such as in the medical profession, the position of Supervisory and Primary Medical Officer, Hospital Director and Director of Medical Services and Public Health Services. This is also relevant for the cases of dentists in equivalent positions, of pharmacists, clinical laboratories, nurses, health inspectors, mental health officers. They will also be able to work as independent counsellors in the public health sector.

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα