Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (18 μήνες, Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία’ αποσκοπεί
στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος στην Εκπαιδευτική Διοίκηση καθώς επίσης στην προσφορά
γνώσεων και δεξιοτήτων και την δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναδειχθούν σε
στελέχη/ηγέτες της εκπαίδευσης.

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση Σχολείου, Διοίκηση/Εποπτεία Σχολικού Συστήματος. Επιπρόσθετο προσόν για προαγωγή σε όλο το φάσμα της
εκπαίδευσης (Προδημοτική, Δημοτική, Μέση, Τεχνική).

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εκπαιδευτική Ηγεσία» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού 3 10
Υποχρεωτικά Μαθήματα 15 40
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 6 20
Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Μαθήματα Κοινού Κορμού 3 Π. Μονάδες 10 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG656 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10


Υποχρεωτικά Μαθήματα 15 Π. Μονάδες 40 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG657 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Διοίκηση Σχολικού Οργανισμού 4 10
EDG658 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 4 10
EDG659 Εκπαιδευτική Ηγεσία 4 10
EDG660 Σχολική Βελτίωση 3 10


Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG661 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου 3 10
EDG662 Εκπαιδευτική Πολιτική και Εισαγωγή Καινοτομιών στην Εκπαίδευση 3 10
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο 3 10


Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Δύο Μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας 6 20

Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG683 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής ή 3 10
EDG684 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 10
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο 3 10Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

 

* Συνολικά μόνο ένα (1) τέτοιο μάθημα δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Η Κατεύθυνση αποσκοπεί στο να:

 • Στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων και τη δημιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να αναδειχθούν σε στελέχη / ηγέτες της εκπαίδευσης.
 • Στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στο πεδίο της έρευνας της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Η Κατεύθυνση στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Στην προετοιμασία των φοιτητών για αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση των σχολείων και της εκπαίδευσης.
 • Στην προετοιμασία διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης οι οποίοι να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.
 • Στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων και μοντέλων έρευνας στον τομέα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας, ώστε να ασκήσουν δυναμικά το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί ηγέτες και ερευνητές με διεθνή εμβέλεια.
 • Στην προικοδότηση των φοιτητών με γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος στην κατεύθυνση αυτή,  οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ές να:

 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα.
 • Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης από το χώρο της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας.
 • Εκπονήσουν μεταπτυχιακή εργασία σε εξειδικευμένο θέμα Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας.
 • Αναλύουν και εξηγούν  τη σχέση φιλοσοφίας και παιδείας ή να κατανοήσουν θεσμούς, διαδικασίες και αποτελέσματα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από κοινωνιολογική άποψη ή να εξετάσουν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της επιστήμης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να εφαρμόζουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες στην εκπαιδευτική πράξη ή να αναπτύξουν  στάσεις ως  εκπαιδευτικοί, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί κανείς με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
 • Αναπτύξουν μια ευρεία αντίληψη του εκπαιδευτικού οργανισμού ως κοινωνικού συστήματος, να αντιληφθούν το δυναμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα και να εξοικειωθούν / αναλύουν βασικές λειτουργίες της διοίκησης και πώς αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.
 • Γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ηγετικής συμπεριφοράς, να κατανοήσουν τις πτυχές του φαινομένου της εκπαιδευτικής ηγεσίας σε σχέση με τη μικροκοινωνία του σχολείου και να συνδέσουν την ηγεσία με την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μονάδας.
 • Αποκτήσουν γνώσεις στις περιοχές της παρώθησης, της διαχείρισης συγκρούσεων, της επιτυχούς επικοινωνίας, του οργανωτικού κλίματος/κουλτούρας και της διαχείρισης ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων.
 • Αντιληφθούν την ανάγκη εισαγωγής καινοτομιών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό για τη συνεχή βελτίωσή του, περιγράφουν τα στάδια της επιτυχημένης εισαγωγής καινοτομιών και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του εκπαιδευτικού, και ιδιαίτερα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία.
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής, διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ θεωρητικής διάστασης και πρακτικής εφαρμογής της, αναγνωρίζουν τις «ομάδες πίεσης» που επηρεάζουν τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής στην Κύπρο και σκιαγραφούν κριτικά τα βασικά γνωρίσματα του διεθνούς εκπαιδευτικού λόγου.
 • Διακρίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού, γνωρίσουν θεωρητικά μοντέλα βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας, καθώς να μελετήσουν τα πορίσματα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, που μελετούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και τη διαδικασία βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο διοικητικής οργάνωσης και εκσυγχρονισμού της σχολικής μονάδας.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Αγγελική Κανελλακοπούλου

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Year of Graduation: 2015

Working as: Εκπαιδευτικός

Η παρακολούθηση του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού στην Εκπαιδευτική Ηγεσία στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με βοήθησε να αποκτήσω την απαραίτητη θεωρητική γνώση, ώστε να γίνω πιο αποτελεσματική και Περισσότερα

Δημήτριος Πιτσιάβας

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Year of Graduation: 2015

Working as: Εκπαιδευτικός

Η πιο απαιτητική -αλλά ταυτόχρονα μοναδική κι απίστευτα δημιουργική- περίοδος της ζωής μου, η οποία μού προσέφερε πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Εκπαιδευτικής Διοίκησης & Ηγεσίας. Περισσότερα

Μακρή Αγορίτσα

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Year of Graduation: 2015

Working as: Εκπαιδευτικός

Πραγματικά απόλαυσα την εξ αποστάσεως φοίτηση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου εξαιτίας του υψηλού επιπέδου σπουδών και της πρόκλησης να ερευνήσω τα πεδία της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας. Περισσότερα

Γιώργος Τσόκκας

Πρόγραμμα Σπουδών: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία (Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Year of Graduation: 2016

Working as: Δημόσια Υπάλληλος

Αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής ήταν η ευελιξία του παιδαγωγικού μοντέλου, το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στις μαθησιακές ανάγκες του Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα