Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (18 μήνες, Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Επιστήμες της Αγωγής - Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας’
(Εκπαιδευτική Τεχνολογία) έχει στόχο να προσφέρει σε εκπαιδευτικούς, διοικητικούς και άλλους επαγγελματίες της
εκπαίδευσης εμβάθυνση και εξειδίκευση στο χώρο των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την επικοινωνία, καθώς
και να καλλιεργήσει δεξιότητες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων περιβαλλόντων μάθησης, εκπαιδευτικών
εργαλείων και εκπαιδευτικών υλικών, προωθώντας τη χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη μάθηση.

Προοπτικές Εργοδότησης

Με το τέλος των σπουδών τους οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος θα μπορούν να ενισχύσουν τις
πιθανότητες εργοδότησης τους στη Δημόσια Υπηρεσία, ως εκπαιδευτικοί για το συγκεκριμένο τομέα, είτε ως
αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων.
Επίσης, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στις διάφορες βαθμίδες θα ενισχύσουν τις πιθανότητες αξιοποίησης ή/και προαγωγής
τους στη Δημόσια Υπηρεσία

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας»​  πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 3 10
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 15 40
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: Τεχνολογίες Μάθησης 6 20
Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 3 Π. Μονάδες 10 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG656 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 15 Π. Μονάδες 40 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDT664 Νέες Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας: Θεωρητικές και Πρακτικές Βάσεις 4 10
EDT665 Διαδίκτυο, Ηλεκτρονική & Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση 4 10
EDT666 Εκπαιδευτικός & Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός: Μοντέλα & Αρχές 4 10
EDT667 Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαιδευτική Διαδικασία 3 10


Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: Τεχνολογίες Μάθησης 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDT668 Αξιοποίηση των Φορητών Συσκευών στην Μάθηση και Διδασκαλία 3 10
EDT669 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Πολυμέσων 3 10
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο 3 10


Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική εργασία ή επιλογή δύο μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDΤ695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Επιλογή δύο Μαθημάτων 6 20

Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας και ενός (1) μαθήματος επιλογής από τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης ή από τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης άλλου σχετικού κλάδου.

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG683 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής ή 3 10
EDG684 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής 3 10
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο 3 10Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

* Συνολικά μόνο ένα (1) τέτοιο μάθημα δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Η κατεύθυνση αποσκοπεί:

 • Στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών βάσεων που αφορούν την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ως μια σύγχρονη εξέλιξη των επιστημών της αγωγής
 • Στην προώθηση της κριτικής σκέψης για το ρόλο της τεχνολογίας στη διδασκαλία, τη μάθηση και την επικοινωνία
 • Στη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της τεχνολογίας στην επικοινωνία και τη μάθηση 
 • Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του παιδαγωγικού πεδίου, ενδυναμώνοντας το εκπαιδευτικό δυναμικό, σε θέματα έρευνας και εφαρμογής των νέων τεχνολογιών σε ένα ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον (όχι μόνο στα στενά πλαίσια της σχολικής τάξης), σε μια εποχή συνεχών εξελίξεων στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στην προσφορά ισχυρού θεωρητικού υπόβαθρου για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος.
 • Στην ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων για τη μελέτη και τη βελτίωση παιδαγωγικών πρακτικών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες μάθησης και επικοινωνίας.
 • Στην εμβάθυνση σε βασικές αλλά και σύγχρονες έννοιες Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας, και την ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία της μάθησης.
 • Στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας, μέσα από μαθήματα που αναπτύσσουν παράλληλα με το θεωρητικό υπόβαθρο, διδακτική μεθοδολογία με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και σχεδιασμό τεχνολογικών εφαρμογών που προάγουν τη μάθηση και την αλληλεπίδραση στο ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον
 • Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού πολυφασικών και διαδικτυακών εφαρμογών μάθησης και επικοινωνίας.
 • Στην εξοικείωση των φοιτητών με ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων τεχνολογίας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθησιακού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.
 • Στην ανάπτυξη στάσεων και δεξιοτήτων ως προς το ρόλο της τεχνολογίας στην προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης για μια ενιαία εκπαίδευση.
 • Στην προσφορά ισχυρού ακαδημαϊκού υπόβαθρου σε φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συνεχίσουν σε διδακτορικού επιπέδου σπουδές σε θέματα Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και Επικοινωνίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στην κατεύθυνση αυτή,  οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • Εντοπίζουν, να μελετούν και να αναλύουν κριτικά σχετική με την κατεύθυνση βιβλιογραφία μέσα από έρευνες και άλλες επιστημονικές πηγές
 • Σχεδιάζουν, εκπονούν και να παρουσιάζουν μικρής ή μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτική έρευνα
 • Αναλύουν και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες ποιοτικής ή/και ποσοτικής προσέγγισης ιδιαίτερα στον τομέα των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας
 • Αναλύουν και να εξηγούν τη σχέση των θεωριών μάθησης με τη εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και επικοινωνία, και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος
 • Εξηγούν τις βασικές έννοιες των νέων τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας και τη σύνδεσή τους με τις σύγχρονες εξελίξεις καθώς και με την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 • Αναφέρονται σε σύγχρονες εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στη μάθηση και επικοινωνία, στο περιβάλλον της σχολικής τάξης αλλά και σε διάφορα εναλλακτικά μαθησιακά περιβάλλοντα (π.χ. εξ’ αποστάσεων εκπαίδευση, προγράμματα εκπαίδευσης σε άλλους οργανισμούς, εικονικά περιβάλλοντα κτλ) και στις δυνατότητες/πλεονεκτήματα αυτών των εφαρμογών
 • Αναλύουν τις βασικές θεωρητικές, κοινωνικές, παιδαγωγικές και τεχνολογικές αρχές της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία και την προώθηση της αλληλεπίδρασης
 • Αναλύουν τα βασικά βήματα και στοιχεία εκπαιδευτικού ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού με τη και στη χρήση της τεχνολογίας
 • Σχεδιάζουν μια μαθησιακή διαδικασία με την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών μάθηση και επικοινωνίας
 • Ενσωματώνουν εφαρμογές των νέων τεχνολογιών σε ένα μαθησιακό περιβάλλον εντός και εκτός της πραγματικής τάξης
 • Σχεδιάζουν αλληλεπιδραστικές πολυμεσικές ή/και διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές
 • Αξιολογούν κριτικά με παιδαγωγικά, σχεδιαστικά και τεχνικά κριτήρια, διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία, μέσα και πηγές τεχνολογίας σε σχέση με την αξιοποίησή τους στη μαθησιακή διαδικασία
 • Αναλύουν και να αξιολογούν την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως μέσο κοινωνικής δικαιοσύνης, προώθησης της προσβασιμότητας και της ισότητας στη μάθηση και επικοινωνία όλων των κοινωνικών ομάδων μαθητών, ανεξαρτήτως ικανοτήτων, αναπηρίας, φύλου, πολιτισμικής ταυτότητας και ηλικίας.
 • Αναφέρονται και να εφαρμόζουν μέτρα αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων και δυσκολιών στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών (όπως κοινωνικά δίκτυα, Ιστός 2.0, προσομοιώσεις, εικονική πραγματικότητα κτλ) από μαθητές μικρής ηλικίας.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Σκεύη Μαρκουλλή

Πρόγραμμα Σπουδών: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Year of Graduation: 2016

Working as: Εκπαιδευτικός

Η φοίτηση στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να είναι εξ αποστάσεως, όμως δεν αισθάνομαι καθόλου μόνη. Νιώθω συνδεδεμένη με το ακαδημαϊκό προσωπικό και τους συμφοιτητές μου από διάφορες χώρες, Περισσότερα

Κατσιμεντέ Λίνα

Πρόγραμμα Σπουδών: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας (Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Year of Graduation: 2016

Working as: Εκπαιδευτικός

Παρακολουθώ το δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη. Το Πανεπιστήμιο παρέχει υψηλής Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα