Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση (18 μήνες, Μεταπτυχιακό Επιστήμες της Αγωγής)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ‘Επιστήμες της Αγωγής - Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση’ αποσκοπεί στην
προσφορά γνώσεων στο θέμα της παιδαγωγικής, πολιτικής, φιλοσοφικής, θεωρητικής και ιστορικής πτυχής της ειδικής
ενταξιακής και ενιαίας εκπαίδευσης και στην προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και
πρακτική αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία (ειδικές ανάγκες). Περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα μεθοδολογίας
της έρευνας, της χρήσης της τεχνολογίας στην ενιαία τάξη και ευρύτερα κοινωνικά θέματα αναπηρίας.

Προοπτικές Εργοδότησης

Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. Eπιπρόσθετο προσόν για προαγωγή.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 3 10
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) 15 40
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) Εκπ 6 20
Διπλωματική Εργασία 6 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90
Σχολική Εμπειρία 6 20


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 3 Π. Μονάδες 10 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG656 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 3 10


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) 15 Π. Μονάδες 40 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDI664 Η Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο 4 10
EDI665 Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες: Από τη Θεωρία στην Πράξη 4 10
EDI666 Ενιαία Εκπαίδευση: Αναπηρία και Διαφοροποίηση 4 10
EDI667 Σύγχρονα Θέματα στην Εκπαίδευση Παιδιών με Αναπηρίες 3 10


Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης: Ειδική (Ενιαία) Εκπ 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Επιλογή δύο (2) μαθημάτων:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDI668 Σωματικές και Αισθητηριακές Αναπηρίες 3 10
EDI669 Νοητικές, Γνωστικές και Ψυχοσυναισθηματικές Αναπηρίες 3 10
EDI690 Σχολική Εμπειρία 6 20
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο 3 10


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 20 ECTS

Διπλωματική Εργασία ή επιλογή δύο μαθημάτων

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDI695 Διπλωματική Εργασία 6 20
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας 6 20

Επιλογή ενός μαθήματος

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
EDG683 Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής ή 3 10
EDG684 Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής και 3 10
N/A Μάθημα Επιλογής από τα Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης ή από άλλο σχετικό μεταπτυχιακό κλάδο 3 10* Συνολικά μόνο ένα (1) τέτοιο μάθημα δύναται φοιτητής/τρια να επιλέξει στο σύνολο της συμπλήρωσης των απαιτήσεων του Προγράμματος.

 

**Το μάθημα αυτό δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των τριών (3) μαθημάτων επιλογής και πέραν των 30 Πιστωτικών Μονάδων / 90ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ο/η φοιτητής/τρια αναμένεται να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως τον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS), καθώς και να έχει Μέσο Γενικό Όρο (G.P.A) 2.5 ή περισσότερο, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Ο κλάδος αποσκοπεί στο να:

 • Προσφέρει γνώσεις στο θέμα της παιδαγωγικής, πολιτικής, φιλοσοφικής, θεωρητικής και ιστορικής πτυχής της ειδικής, ενταξιακής και ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την αναγνώριση, αξιολόγηση και πρακτική αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία που φοιτούν στο γενικό σχολείο.
 • Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της έρευνας, στον τομέα της Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένοι Στόχοι

Ο κλάδος στοχεύει στο να:

 • Προσφέρει γνώσεις και να ενθαρρύνει κριτική σκέψη που σχετίζεται με τις διάφορες φιλοσοφίες που επικράτησαν σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.
 • Προσφέρει γνώση και ενθαρρύνει κριτική σκέψη σε σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται για την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.
 • Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική εκπαίδευση όλων των παιδιών στα πλαίσια της Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • Προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες που να καθιστούν τους/τις φοιτητές/τριες ικανούς/ές να χειριστούν τις διάφορες περιπτώσεις παιδιών με αναπηρία που μπορεί να είναι ενταγμένα στο γενικό σχολείο.
 • Ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών για τη διεξαγωγή, μελέτη και κριτική αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων και μοντέλων έρευνας στον τομέα της Ειδικής (Ενιαίας) Εκπαίδευσης, ώστε να ασκήσουν δυναμικά το ρόλο τους ως εκπαιδευτικοί και/ή ερευνητές.
 • Καλλιεργήσει τη θετική στάση των συμμετεχόντων προς την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί/ες να:

 • Σχεδιάζουν, πραγματοποιούν και παρουσιάζουν εκπαιδευτική έρευνα στο επίπεδο που προβλέπεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής έρευνας και να αξιολογούν ερευνητικές εργασίες στο χώρο της ενιαίας εκπαίδευσης.
 • Εμβαθύνουν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανάλυση δεδομένων με στατιστικές τεχνικές που αξιοποιούνται στην έρευνα στο χώρο της Ενιαίας Εκπαίδευσης ή σε σχεδιασμό, πραγματοποίηση και παρουσίαση προχωρημένων Ερευνών Ποιοτικής έρευνας.
 • Εκπονήσουν μεταπτυχιακή έρευνα σε εξειδικευμένο θέμα Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • Αναλύουν και εξηγούν τη σχέση φιλοσοφίας και παιδείας ή να κατανοήσουν θεσμούς , διαδικασίες και αποτελέσματα των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων από κοινωνιολογική άποψη ή να εξετάσουν / σχολιάζουν / συζητούν τις θεωρίες και τα ερευνητικά ευρήματα της επιστήμης της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και να εφαρμόζουν διάφορες ψυχολογικές θεωρίες στην εκπαιδευτική πράξη ή να αναπτύξουν στάσεις ως εκπαιδευτικοί, που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθεί κανείς με επάρκεια στην πολιτισμική διαφορετικότητα.
 • Κατανοήσουν και αναλύουν τους παράγοντες που οδηγούν στην κατασκευή της αντίληψης για την αναπηρία, η οποία δημιουργείται από την κοινωνία και καταλήγει στο σχολικό σύστημα, καθώς και την πολιτική, ιστορική και κοινωνιολογική πτυχή της εξέλιξης της Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό ως επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με διαφορετικές αναπηρίες και των παιδιών που αποτελούν μειονότητα/ες σε ένα σχολείο.
 • Διαφοροποιούν σε επίπεδο διδασκαλίας και υλικού με γνώμονα την αποτελεσματική στήριξη όλων των μαθητών/ τριών μια ενιαίας τάξης.
 • Σχεδιάζουν προγράμματα, τα οποία να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες παιδιών με αναπηρία και στις ανάγκες του ευρύτερου αναλυτικού προγράμματος και της προσέγγισής του προς την ενιαία εκπαίδευση.
 • Αναλύουν και εφαρμόζουν σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που ενδείκνυνται για τα παιδιά με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες ή/και να αντιμετωπίζουν παιδιά με γνωστικές ή νοητικές αναπηρίες στα πλαίσια της σχολικής μονάδας, ή / και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με ψυχοσυναισθηματικές αναπηρίες και σχεδιάζουν / εφαρμόζουν τεχνικές για έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.
 • Αναπτύξουν περαιτέρω δεξιότητες συμβουλευτικής και επικοινωνίας με τους γονείς των παιδιών με αναπηρία για αποτελεσματική συνεργασία με αυτούς.
 • Αναλύουν και συζητούν σύγχρονες θεωρητικές απόψεις, τάσεις και πρακτικές ή/ και εξειδικευμένα θέματα που αφορούν ή / και επηρεάζουν τη θεωρία και πράξη της ενιαίας εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως μέσο διαφοροποίησης της διδασκαλίας σε μία ενιαία τάξη και την εν γένει παιδαγωγική διαδικασία, όπως αυτή οργανώνεται στη σχολική μονάδα καθώς και ως εργαλείο πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της γνώσης.
 • Εξοικειωθούν με το σχολικό περιβάλλον της Ενιαίας Εκπαίδευσης και να αποκτήσουν σχολική εμπειρία μέσα από εφαρμογή στην πράξη του περιεχομένου και των μηνυμάτων των σπουδών τους.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα