Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική (18 Mήνες, Μεταπτυχιακό)

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 'Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική' αποσκοπεί την παροχή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους αναζήτηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

 

Προοπτικές Εργοδότησης

Λειτουργοί Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής, τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στον τομέα της απασχόλησης, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης Νέων και Ενηλίκων,  ιδιωτικός τομέας.

 

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 15 38
Επιλεγόμενα Μαθήματα 9 24
Διπλωματική Εργασία 6 28
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού 15 Π. Μονάδες 38 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COU601 Θεωρίες και Τεχνικές Συμβουλευτικής 3 8
COU604 Η Τεχνική της Συμβουλευτικής Συνέντευξης 3 7
COU605 Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού 3 7
COU611 Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης 3 8
COU612 Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός- Αρχές Δεοντολογίας 3 8


Επιλεγόμενα Μαθήματα 9 Π. Μονάδες 24 ECTS

Οι φοιτητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα ή ένα (1) μάθημα και Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COU621 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών 3 8
COU622 Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ενηλίκων 3 8
COU623 Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμός Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων 3 8
COU624 Ομαδική Συμβουλευτική 3 8
COU625 Σχεδιασμός και Διαχείριση Προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 3 8
COU626 Επαγγελματική Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες 3 8
COU627 Κοινωνιολογία της Εργασίας 3 8
COU632 Πρακτική Άσκηση 6 16
PSY632 Ψυχολογία της Εργασίας 3 8


Διπλωματική Εργασία 6 Π. Μονάδες 28 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COU696 Διπλωματική Εργασία Ι 3 14
COU697 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 3 14


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική» σχεδιάστηκε με στόχο την παροχή επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου για την προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Οι ειδικοί στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

 • Να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ πεδίο γνώσεων από όλο το φάσμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
 • Να αναπτύσσει στους φοιτητές κατάλληλες δεξιότητες και στάσεις ώστε, μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών,  να εργάζονται ως εξειδικευμένοι Επαγγελματικοί Σύμβουλοι σε σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιες υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, στον τομέα της απασχόλησης ή στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε εθελοντικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
 • Να ενημερώνει τους φοιτητές για τις κύριες επιστημονικές αρχές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των σύγχρονων υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής καθώς και στην προσέγγιση και επίλυση προβλημάτων της ευρύτερης κοινότητας που εμπίπτουν στον τομέα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την περάτωση αυτού του προγράμματος, οι πτυχιούχοι αναμένεται ότι θα είναι ικανοί να:

 • Κατέχουν και επιδεικνύουν σε βάθος γνώσεις και δεξιότητες και χρησιμοποιούν τις θεωρίες και μεθόδους της επιστήμης της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σταδιοδρομίας των ατόμων.
 • Παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και  αναπτύσσουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
 • Υποβοηθούν τους μαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα σχολική ή/και επαγγελματική κατεύθυνση.
 • Συνεργάζονται με τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, με τους συλλόγους των γονέων και με τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας για την προαγωγή του θεσμού της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής προς όφελος των μαθητών.
 • Υποβοηθούν τους ενήλικες να αναπτυχθούν επαγγελματικά, να ενταχθούν και να  προσαρμοστούν στην αγορά εργασίας ή να αναθεωρήσουν τον αρχικό τους προσανατολισμό ή να αντιμετωπίσουν με επιτυχία προβλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Εκπονούν και εφαρμόζουν προγράμματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού προς όφελος των μαθητών και των ενηλίκων.
 • Παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετικές υπηρεσίες.
 • Προάγουν την επιστημονική γνώση στον κλάδο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής μέσω  της διεξαγωγής σχετικών ερευνών και της πραγματοποίησης μελετών. 
 • Αναπτύσσουν κάθε άλλη δραστηριότητα που συμβάλλει στην προώθηση και την εφαρμογή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του  Προσανατολισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

University of Europe
Laureate Digital