Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 xρόνια, Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Περιγραφή

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα “Διοίκηση Επιχειρήσεων” καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, επιτρέποντας στους
φοιτητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών επιλέγοντας δύο ή περισσότερους τομείς ειδίκευσης.
Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της λογιστικής, της χρηματοδότησης, της
διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της στρατηγικής διοίκησης, της διαχείρισης της αλλαγής, του μάρκετινγκ, καθώς και
τα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία ανάλυσης. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν
καλύτερα τη λειτουργία διαφόρων επιχειρηματικών τομέων και το ευρύτερο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στο
οποίο δρουν

Προοπτικές Εργοδότησης

Διοίκηση, Πωλήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Συντονισμός Έργων, Κυβέρνηση και Ημικρατικοί Οργανισμοί, Business
Start-ups.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Studies) πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 42
Μαθήματα Κορμού 45 77
Μαθήματα Ειδίκευσης 51 105
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 16
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 129 240


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 24 Π. Μονάδες 42 ECTS
Αγγλικά και Επικοινωνία 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM101 Public Speaking 3 5
ENG103 Introduction in Expository Writing 3 6
ENG205 Business English 3 5
Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες2 9 16
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
N/A Φιλοσοφία, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Ιστορία ή Πολιτικές Επιστήμες 9 16
Μαθηματικά 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
MAT115 Στατιστική Ι 3 5
Πληροφορική 3 5
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
CSC190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 5


Μαθήματα Κορμού 45 Π. Μονάδες 77 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC112 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 5
ACC113 Eισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 3 5
BUS101 Eισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 5
BUS111 Πεπερασμένα Μαθηματικά 3 5
BUS195 Λογισμός και Εφαρμογές στη Διοίκηση 3 5
BUS201 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3 5
BUS360 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 5
BUS401 Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 3 6
ECO101 Αρχές της Μικροοικονομίας 3 5
ECO102 Αρχές της Μακροοικονομίας 3 5
FIN101 Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης 3 6
LAW101 Δίκαιο των Επιχειρήσεων I 3 5
MAR101 Εισαγωγή στο Marketing 3 5
MGT101 Αρχές Διεύθυνσης (Management) 3 5
MGT205 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 51 Π. Μονάδες 105 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
BUS215 Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση 3 6
BUS411 Διπλωματική Εργασία 7 10
Major Fields of Study 45 89

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν 2 ή περισσότερες ενότητες από τους παρακάτω κλάδους ειδίκευσης:

 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομικά και Επενδύσεις
 • Οικονομικά Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Υδρογονανθράκων)
 • Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωσης Εκδηλώσεων
 • Διοίκηση & Ηγεσία
 • Μάρκετινγκ
 • Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Διοίκηση Αθλητισμού


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 9 Π. Μονάδες 16 ECTS1 Οι φοιτητές που δεν πληρούν το επίπεδο γνώσεις αγγλικών για το μάθημα COM 101 εναλλακτικά μπορούν να γραφτούν στο μάθημα COM 100

2 O μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής σε αυτή την κατηγορία είναι δύο εκτός αν υπάρχει άλλη διευκρίνιση.

 


 

 

Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Να αναπτυχθεί η ικανότητα σκέψης του φοιτητή , να αναλύει και να επεξεργάζεται πληροφορίες με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο
 • Να αναπτύξει τη συνείδηση, το σεβασμό και την εκτίμηση των κοινωνικών και ηθικών αξιών, όπως τις βασικές αρχές της σχέσης του ατόμου απέναντι στους άλλους και στην κοινότητα
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και κριτική σκέψη , τη λήψη αποφάσεων και την επικοινωνιακή τους ικανότητα που θα τους βοηθήσει να προωθήσουν την προσωπική τους επιτυχία
 • Για να οικοδόμηση την αναπνοή της προοπτικής μέσα από τις γενικές απαιτήσεις της εκπαίδευσης και την επαρκή παροχή εξειδίκευσης για να καλύψουν τις βασικές επαγγελματικές απαιτήσεις της καριέρας τους
 • Να παρέχουν στο φοιτητή τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ακαδημαϊκή ή / και επαγγελματική πρόοδο.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Παροχή θεμελιώδους θεωρητικής και πρακτικής γνώσης Διοίκησης Επιχειρήσεων στους φοιτητές
 • Παροχή ευελιξίας σχεδιασμού εξειδίκευσης, επιτρέποντας στους φοιτητές την επιλογή δύο ή τριών κλάδων συγκέντρωσης αντί της συνήθους εξειδίκευσης σε ένα μόνο κλάδο
 • Έμφαση στις επαγγελματικές δεξιότητες και γνώση με συστηματική καθοδήγηση των φοιτητών στην απόκτηση τους
 • Υποβοήθηση στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων των φοιτητών γα επίλυση διοικητικών και ευρύτερων κοινωνικών προβλημάτων. 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Καταδείξουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό χώρο μέσω γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και με την αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
 • Επιδείξουν την ικανότητα τους να δουλεύουν αποτελεσματικά σε ομάδες
 • Καταδείξουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν αλλά και να αναλύσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, νομικούς, και ηθικούς παράγοντες και τάσεις και την επίδραση τους στην επιχείρηση
 • Περιγράψουν την εφαρμογή των παραδοσιακών και ηλεκτρονικών (ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών/εργαλείων και μεθόδων/ μεθοδολογιών για την αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
 • Αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες, θεωρίες, τεχνικές και στρατηγικές από οποιαδήποτε σχετική επιστήμη στον επιχειρησιακό χώρο
 • Διαφοροποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χωριστών τομέων της οικονομίας και να προσαρμόσουν σε αυτές πρότυπα και τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων
 • Δείξουν ότι συνειδητοποιούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και τη συμβολή τους στη δημιουργία αξίας
 • Δείξουν τη δυνατότητα τους να αναλύσουν ανταγωνιστές και να διατυπώσουν στρατηγικές για να κτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Περιγράψουν τρόπους έναρξης και εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας και αλλαγής μέσω συλλογικής εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες
 • Επιδείξουν τις ικανότητες τους στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προοπτικής/προσέγγισης των αλληλεπιδρώντων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και να κάνουν αξιολόγηση της επίδρασης τους στην επιχείρηση. 

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

The Graduates of the program Business Studies deal with the management and organization of companies that are active in the entire spectrum of the modern economy (industry, providing services etc.). More specifically, the Graduate’s purpose is to identify and solve problems of the everyday operation of a business (general organization and administration, financial and accounting situation, personnel administration). Also, the Graduates plan strategies and actions to be followed by a business in order to increase the effectiveness and efficiency as much as possible.

 

Skills

 • Teamwork
 • Communication skills
 • Problem solving
 • Excellent computer skills
 • Anthropocentric spirit

 

Employment sectors

 • Bank
 • Insurance
 • Investment
 • Educational
 • Advisory
 • Non profit
 • SME
 • Retail
 • Structural
 • Health
 • Tourism
 • Industrial
 • Advertising
 • Technology
 • Telecommunications

 

Career choices

 • Business Consultant
 • Bank
 • Professor
 • Administrative Officer
 • Advertiser
 • Executive at Human resources department
 • Officer Of Public Relations and Marketing
 • Seller
 • Insurance advisor
 • Estate agent

 

Graduate / Professional Studies

International organizations may request as additional academic qualifications a Master of Business Administration (MBA).

For a career in academia and in higher education, it is desirable to have a doctorate (PhD) which also offers experience and skills directly linked to research.

 

Work Experience Program - European University Cyprus

The work experience of the Career Center program enables third-year and fourth-year students with high academic achievements to work for three month period in positions appropriate to their field of study. The program enriches the curriculum of each participant, after acquiring work experience and Personal Evaluation of Competence of the organization in which he or she is placed. Some of the companies that participate in the program of Business Studies in which students were placed are:

 

 • Abacus Ltd
 • AC Nielsen
 • Airtrans Group Ltd
 • Alico AIG Life
 • Aspen Trust
 • Atlantis Consulting
 • BKR Damianou & Partners
 • Carob Mill Ltd
 • Cyprus Trading Corporation Limited
 • FBME BANK LTD (Federal Bank of the Middle East Ltd)
 • Infocredit Group
 • Lanitis E.C. Holfings Ltd
 • Lanitis Freen Energy Group Ltd
 • Liberty Life Insurance Company
 • N.P. Lanitis Ltd
 • New Nissan Cyprus Ltf
 • TFI Markets
 • Thomson Reuters
 • MTN (Cyprus)
 • GrantXpert Consulting Ltd
 • Cyprus Department of Labour (Employment Market Section)
 • WorkForce Cyprus
 • RTD Talos
 • Penta Marketing Art
 • O. Shambartas LLC

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα