Νομική (18 μήνες, LL.M)

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η ειδίκευση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο,των νομικών που επιθυμούν να εντρυφήσουν σε ζητήματα Διεθνούς Εμπορικού Δίκαιου και Δημοσίου Δικαίου και να παρακολουθήσουν ποικίλα μαθήματα, τα οποία αφορούν στη ρύθμιση του εμπορίου και της οικονομίας, σε επίκαιρα θέματα αστικού, ποινικού, διοικητικού, εργατικού δικαίου και τα οποία θα τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια για τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Οι νομικοί που θα γίνουν δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα έχουν την ευκαιρία να επιλέγουν μαθήματα είτε αποκλειστικά από τη μία εκ των δύο ειδικότερων κατευθύνσεων δικαίου που προβλέπονται στο πρόγραμμα, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου, οπότε θα λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο αντίστοιχα, είτε θα μπορούν να επιλέγουν μαθήματα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνουν θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα στη Νομική (Master of Laws [LL.M.]). 


Το πρόγραμμα αυτό ακολουθεί τις σύγχρονες νομικές εξελίξεις και τάσεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ώστε να παρέχει όσο το δυνατόν πληρέστερη γνώση στους νομικούς που θα το παρακολουθήσουν. Έμφαση θα δίνεται τόσο σε κλασσικά και καθιερωμένα νομικά θέματα, όσο και σε θέματα της επικαιρότητας. Οι νομικοί που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό θα αποκτήσουν τις κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου, ιδιωτικού δικαίου και δημοσίου δικαίου, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

 

Προοπτικές Εργοδότησης

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει την δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία καθώς και στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσιών φορέων. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επιπλέον, μπορούν,να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. Η επιτυχής ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων σε ποικίλα νομικά επαγγέλματα του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. 

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Νομική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες / ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού 9 30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 24
Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 22
Μαθήματα Επιλογής 6 14
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 30 90


Μαθήματα Κοινού Κορμού 9 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW635 Μεθοδολογία του Δικαίου 3 10
LAW640 Μεθοδολογία της Έρευνας 3 10
LAW645 Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου 3 10


Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 9 Π. Μονάδες 24 ECTS
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW621 Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο 3 8
LAW625 Ειδικά Θέματα Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ 3 8
LAW630 Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Εμπορίου 3 8
Δημόσιο Δίκαιο
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW665 Ειδικά Θέματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 3 8
LAW670 Ειδικά θέματα Διοικητικού Δικαίου 3 8
LAW675 Δίκαιο του Πολέμου και Κρατική Κυριαρχία στο Διεθνές Δίκαιο 3 8


Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 Π. Μονάδες 22 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW699 Μεταπτυχιακή Διατριβή 6 22


Μαθήματα Επιλογής 6 Π. Μονάδες 14 ECTS

Οι φοιτητές πρέπει να διαλέξουν 2 από τα ακόλουθα μαθήματα:

Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW601 Δίκαιο της Ενέργειας 3 7
LAW602 Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας - Δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας 3 7
LAW603 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο 3 7
LAW605 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία 3 7
LAW606 Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού 3 7
LAW608 Επίκαιρα Θέματα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου 3 7
Δημόσιο Δίκαιο
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW601 Δίκαιο της Ενέργειας 3 7
LAW607 Ειδικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου 3 7
LAW680 Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο και Οικονομική Εγκληματικότητα 3 7
LAW685 Ειδικά θέματα Διοικητικής Δικονομίας 3 7
LAW686 Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου 3 7Για επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και απονομή του τίτλου σπουδών ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει τις απαιτήσεις του Προγράμματος όπως στον πιο πάνω πίνακα (σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες, 90 ECTS).

 

O φοιτητής θα μπορεί είτε να επιλέγει μαθήματα αποκλειστικά από τη μία εκ των τριών ειδικότερων κατευθύνσεων δικαίου που προβλέπονται στο πρόγραμμα, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου, οπότε θα λαμβάνει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο αντίστοιχα, είτε θα μπορεί να επιλέγει μαθήματα υποχρεωτικά κατεύθυνσης και επιλογής ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνει θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα στη Νομική (Master of Laws [LL.M.])».

 

 

 


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει νομικούς παρέχοντας τους νομική εξειδίκευση, έτσι ώστε να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλού επιπέδου ικανότητες για εμβάθυνση στους επιμέρους δικαιικούς κλάδους, να τους καταστήσει ικανούς να εργάζονται ως νομικοί και δικηγόροι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, καθώς και να τους παρέχει την απαιτούμενη επιστημονική υποδομή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών 18 μηνών, απευθύνεται σε Πτυχιούχους Νομικών Τμημάτων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη πάνω στη Νομική Επιστήμη, σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Γενικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Νομική Επιστήμη είναι η παροχή των αναγκαίων γνώσεων και η καλλιέργεια των κατάλληλων μεθόδων για την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να διεξάγουν έρευνα και να εμβαθύνουν σε έναν εξειδικευμένο κλάδο της επιστήμης του Δικαίου. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). O φοιτητής θα μπορεί να επιλέγει μαθήματα αποκλειστικά από τη μία εκ των τριών ειδικότερων κατευθύνσεων δικαίου που προβλέπονται στο πρόγραμμα, Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου, οπότε θα λαμβάνει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο ή στο Δημόσιο Δίκαιο αντίστοιχα, είτε θα μπορεί να επιλέγει μαθήματα ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία ανήκουν, οπότε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που θα λαμβάνει θα ονομάζεται Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα στη Νομική (Master of Laws [LL.M.]). 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να επιτύχει να συνδυάσει τόσο την πρακτική όσο και την θεωρητική προσέγγιση των μαθημάτων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποκτηθεί αρχικά από τους φοιτητές μια συνολική εποπτεία των μεθόδων έρευνας και ερμηνείας της Νομικής Επιστήμης καθώς και επιμέρους κλάδων της και να τους δοθεί στη συνέχεια η δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ειδικότερα ζητήματα του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου  της επιλογής τους.  Επίσης, σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία της έρευνας στη Νομική Επιστήμη, ώστε να αποκτήσουν την ικανότητα και τα εφόδια, ώστε να εκπονήσουν αργότερα διδακτορική διατριβή. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτόνομα τα ερμηνευτικά προβλήματα του κλάδου της επιλογής τους. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται επίσης να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει θέσει ένα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε μάθημα, έτσι ώστε οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών των μαθημάτων να είναι σε θέση να διαπρέψουν ως επαγγελματίες και ως ερευνητές του Δικαίου.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται ακολούθως:


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να:
 

 • Κατανοήσουν σε βάθος τις μεθόδους ερμηνευτικής αντιμετώπισης νομικών προβλημάτων.
 • Ερευνούν με άνεση στην εθνική και διεθνή βιβλιογραφία και νομολογία.
 • Εφαρμόζουν τη γνώση που απέκτησαν στη νομική πρακτική
 • Αντιμετωπίζουν με ευχέρεια μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις στον κλάδο εξειδίκευσής τους
 • Εκπονήσουν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών διδακτορική διατριβή, εφόσον το επιθυμούν

 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μέσα από την χρήση ποικίλων γνωστικών μεθόδων και διδακτικών πρακτικών επιδιώκει να καλλιεργήσει στους φοιτητές:

 

Γνώση  των ευρύτερων θεμελίων της Νομικής Επιστήμης και της μεθοδολογίας προσέγγισής της, των κατ’ ιδίαν τομέων επιλογής κάθε φοιτητή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, καθώς και επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τη νομική θεωρία και πράξη.

 

Ικανότητα αυτόνομης έρευνας και ερμηνείας της Νομικής Επιστήμης, κατανόησης και αντιμετώπισης θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων και κριτικής αντιμετώπισης της νομοθεσίας.

 

Αυτοπεποίθηση, στην ικανότητα να εντοπίσουν και να εμβαθύνουν όχι μόνο σε προβλήματα που ανακύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, αλλά και όσα θα ανακύψουν από μελλοντικές νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Αγγέλικα Θεοφάνους

Πρόγραμμα Σπουδών: Νομική

Year of Graduation: 2016

Όταν πήρα την απόφαση να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν θα το κρύψω, με είχε καταβάλει το άγχος και η αγωνία. Ο Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Από μεμονωμένες περιπτώσεις εκπροσώπησης  πελατών, σε εκπροσώπηση ολόκληρων εταιριών, ή οργανισμών, ρόλος του κάθε νομικού είναι να ενεργεί βάση της νομοθεσίας προς το καλύτερο δυνατό συμφέρον του πελάτη του. Ο νομικός επεξηγεί και ενημερώνει τον πελάτη του για τη νομική του κατάσταση και τις δικαστικές διαδικασίες.  Οι δικηγόροι δεν εκπροσωπούν μόνο τους πελάτες τους στο δικαστήριο αλλά μπορούν να εργάζονται σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων όπως ο επιχειρηματικός τομέας όπου και παρέχουν νομική και συμβουλευτική αρωγή σε διαδικασίες, συμβόλαια, κατάρτιση συμβάσεων και  άλλων νομικών εγγράφων. Αναλύουν νομικά έγγραφα, ερμηνεύουν και συμβουλεύουν τον οργανισμό για σωστή διαχείριση και επίλυση διαφορών.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών παρέχει την δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως δικηγόροι ή νομικοί σύμβουλοι σε δικηγορικά γραφεία καθώς και στο νομικό τμήμα τραπεζών, εμπορικών εταιριών και δημοσιών φορέων. Επίσης, μπορούν να εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες και διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

 

Δεξιότητες

 • Άριστη επίδοσή στον Αγγλικό και Ελληνικό Γραπτό και Προφορικό Λόγο
 • Γλωσσικές Ικανότητες
 • Ικανότητα Ακρόασης και Ανάλυσης Πληροφοριών
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Διαπραγματευτικές Ικανότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Εργασιακό Ήθος
 • Επιμονή
 • Πειστικότητα
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Ικανότητα για συνεχή μάθηση

 

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας
 • Εκπαίδευση
 • Νομικός
 • Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Δικηγόρος
 • Νομικός Σύμβουλος
 • Διοικητικός Λειτουργός
 • Ακαδημαϊκός
 • Δικαστής
 • Εισαγγελέας
 • Πολιτικός

 

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

 

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Νομικής είναι:

 • Chrysses Demetriades & Co Llc
 • COSTAS TSIRIDES & CO. LLC
 • O. Shambartas LLC
 • Montanios & Montanios
 • Τμήμα Εργασίας, Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 • Pamboridis LLC
 • Central Bank of Cyprus, Legal Services Unit

 

 

Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα