Νομική (Διδακτορικό)

Περιγραφή

To διδακτορικό στη νομική αποτελεί πτυχίο ύψιστης βαθμίδος που συμπληρώνει την πυραμίδα των πτυχίων του τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία περιλαμβάνει το πτυχίο και το μεταπτυχιακό στη νομική. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους με προηγμένα ερευνητικά ενδιαφέροντα στην επιστήμη του δικαίου, οι οποίοι επιθυμούν και δύνανται να διεξαγάγουν έρευνα επί θέματος που εμπίπτει στη συγκεκριμένη επιστήμη και να εκπονήσουν διατριβή 80.000-100.000 λέξεων στην οποία θα παρουσιάζονται και θα αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Στο τέλος του προγράμματος, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα κληθούν να υποστηρίξουν την διατριβή τους ενώπιον επιτροπής εξεταστών, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν εξωτερικό εξεταστή. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνιστά αυθεντική, σημαντική και ουσιαστική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση στο τομέα στον οποίο αναφέρεται. Επιπροσθέτως, οι διδακτορικοί φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπονήσουν ερευνητικό έργο στη δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη ερευνητική ομάδα του τμήματος νομικής του πανεπιστημίου και υπό την επίβλεψη δύο μελών του τμήματος, ενός επιβλέποντος και ενός συνεπιβλέποντος. Παράλληλα, θα κληθούν να παρακολουθήσουν μαθήματα μεθοδολογίας της νομικής έρευνας, καθώς και σεμινάρια επί εξειδικευμένων νομικών ζητημάτων, στα πλαίσια των οποίων θα πρέπει ολοκληρώσουν σχετικές επιστημονικές εργασίες, τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε σεμινάρια και συνέδρια εντός και εκτός του πανεπιστημίου. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η εξέλιξη του διδακτορικού φοιτητή σε ανεξάρτητο ερευνητή ικανό να παράγει επιστημονικό έργο ανώτατου επιπέδου στον κλάδο της νομικής.

Προοπτικές Εργοδότησης

Οι κάτοχοι του διδακτορικού διπλώματος θα μπορούν να αναλάβουν θέσεις λεκτόρων ή μεταδιδακτορικών ερευνητών σε πανεπιστήμια ή κέντρα έρευνας ή να εργαστούν ως δικηγόροι, νομικοί σύμβουλοι ή υπεύθυνοι νομικών τμημάτων μεγάλων οργανισμών, ιδιαίτερα όταν απαιτείται εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα δικαίου. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στα όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται ή είναι συναφείς με το δίκαιο.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος «Νομική» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες ECTS για την απόκτηση του διδακτορικού:Δομή Προγράμματος ECTS
Εξειδικευμένα Μαθήματα 30
Περιεκτική Εξέταση 10
Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10
Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85
Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής 45
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 180


Εξειδικευμένα Μαθήματα 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
LAW725 Επιστημολογία του Δικαίου 10
LAW735 Έρευνα – Ανάλυση Επιστημονικού Πεδίου 10
LAW740 Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών με Έμφαση στην Επιστήμη του Δικαίου 10


Περιεκτική Εξέταση 10 ECTS


Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10 ECTS


Ολοκλήρωση Ανεξάρτητης Ερευνητικής Εργασίας 85 ECTS


Συγγραφή, Υποβολή και Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής 45 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • παροχή της δυνατότητας στους αποφοίτους, οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια, να πραγματοποιούν ερευνητικές μελέτες στον τομέα της Νομικής διδακτορικού επιπέδου,
 • σχεδιασμός ερευνητικών μελετών από τους αποφοίτους οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια που να είναι βασισμένες στους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας,
 • ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της Κύπρου στον τομέα της Νομικής,
 • ενίσχυση της εφαρμογής των δράσεων της Νομικής (έρευνα, συγγραφή, προαγωγή της νομικής σκέψης) στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνο-κοινοτικά δεδομένα, στις συναλλακτικές σχέσεις, στις εργασιακές σχέσεις και στον επιχειρηματικό τομέα της Κύπρου,
 • συμβολή και ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας στο χώρο της Νομικής στην Κύπρο.

 

Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • παροχή ίσων ευκαιριών στους υποψήφιους διδάκτορες, ώστε να ειδικεύονται σε ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της Νομικής,
 • παροχή της δυνατότητας στους υποψήφιους διδάκτορες να διατυπώνουν και να αξιολογούν ερευνητικά ερωτήματα, ακολουθώντας τις κατάλληλες τεχνικές,
 • εμβάθυνση των γνώσεων σε προηγμένες μεθόδους ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή έρευνας,
 • περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνική κατανόησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης, υλοποίησης και τεκμηρίωσης ερευνητικών μελετών,
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών που θα επιτρέψει στους υποψήφιους διδάκτορες να προβάλουν και να υποστηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο τα ευρήματα ερευνών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα (μέσω συνεδρίων, ημερίδων, δημοσιεύσεων),
 • ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέψει στους υποψήφιους διδάκτορες να παράγουν νέα γνώση στο πεδίο της Νομικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν ειδικές πτυχές (π.χ. σχεδιασμός, τεκμηρίωση) ερευνητικών προσεγγίσεων θεμάτων που αφορούν στον τομέα της Νομικής και των πρακτικών εφαρμογών τους,
 • καταγράφουν, περιγράφουν, υποστηρίζουν, αναθεωρούν και συζητούν επιστημονικά ζητήματα στον τομέα της Νομικής,
 • ονομάζουν, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν προηγμένα ερευνητικά πρωτόκολλα στον τομέα της Νομικής,
 • συνθέτουν, οργανώνουν και διαχειρίζονται επιστημονικές εργασίες διαφορετικών τύπων και μορφών στον τομέα της Νομικής,
 • οργανώνουν και συνθέτουν συστηματικές ανασκοπήσεις σύγχρονων ερευνητικών ζητημάτων στον τομέα της Νομικής,
 • αναγνωρίζουν, αναλύουν και περιγράφουν τις προηγμένες ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις και την εφαρμογή που αυτές έχουν σε διάφορα ερευνητικά προβλήματα,
 • εξηγούν και ερμηνεύουν ερευνητικά δεδομένα με σύγχρονες μεθόδους ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του δικαίου και περιγράφουν και τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν από αυτά,
 • να είναι σε θέση να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα ως προς τα αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της Νομικής,
 • αναγνωρίζουν, ερμηνεύουν και αναλύουν Δεοντολογικά και Ηθικά ζητήματα που αφορούν στην ερευνητική πρακτική στο χώρο της Νομικής,
 • αξιολογούν, εξετάζουν, αναδιαμορφώνουν τη χρήση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε νομικά ερωτήματα ή σε ζητήματα στον τομέα της εφαρμοσμένης Νομικής,
 • διεξάγουν επιστημονική έρευνα, συνθέτουν διδακτορική διατριβή και παρουσιάζουν/υποστηρίζουν δημόσια το προϊόν της ερευνητικής δράσης τους, τα σχετικά αποτελέσματα και τις προτάσεις τους.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Δεν βρέθηκαν προφίλ

Καριέρα & Εργοδότηση

Το Διδακτορικό προορίζεται για άτομα που αγαπούν την έρευνα ή θα ακολουθήσουν μια καριέρα στον ακαδημαϊκό χώρο. Η κινητήρια δύναμη για την εκπλήρωση ενός διδακτορικού  πρέπει να είναι μια ισχυρή θέληση για να εφεύρετέ, να καινοτομήσετε και να δημιουργήσει νέα γνώση. Ένα διδακτορικό ενισχύει την αξιοπιστία σας ως εμπειρογνώμονα στον τομέα και συμβάλει σε ανοδική κινητικότητα με δυνατότητα προαγωγής σε θέσεις ηγεσίας αλλά και προσφέρει ενισχυμένα οικονομικά οφέλη . Η σημαντική επένδυση χρόνου για την απόκτηση του Διδακτορικού, σε συνδυασμό με τις πολυδιάστατες δεξιότητες που αναπτύσσεται:

 • Eπιμονή
 • Aνθεκτικότητα
 • Παραγωγή ιδεών
 • Διαχείριση του έργου, 
 • Αφοσίωση
 • Ανοχή στην Κριτική
 • Διεθνές Επαφές

 

διευκολύνουν την παραγωγή της γνώσης. Καθώς μεταβαλλόμαστε σε κοινωνίες γνωσιακής βάσης η ικανότητα επαναστατικής σκέψης και καινοτομίας θα είναι σε ζήτηση από διάφορες βιομηχανίες όπως Εκπαίδευσης,  Τεχνολογίας, Ιατρικής, Βιομετρικής, Πληροφορικής, Επικοινωνίας, κ.α

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα