Νομική (Κυπριακό Δίκαιο) (4 χρόνια, Bachelor of Law)

Περιγραφή

Το Πτυχίο ‘Νομική’ (Κυπριακό Δίκαιο) παρέχει μια ουσιαστική βάση για όλες τις πτυχές του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού νομικού συστήματος, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση των αρχών και των πλαισίων του δικαίου. Το πρόγραμμα εξετάζει ολόκληρο το φάσμα των τομέων που καλύπτονται από το Νόμο και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν συγκεκριμένα μαθήματα ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος, ενώ καλύπτει την απαιτούμενη ύλη για τις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.

 

Αναγνώριση Πτυχίου Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πτυχίο της Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει τύχει επίσημης αναγνώρισης από τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Νομικών Σπουδών, εφόσον συμπληρώσουν τις αναγκαίες πιστωτικές μονάδες για την απόκτηση του πτυχίου, έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης του πτυχίου τους στη Νομική Υπηρεσία.  Η αναγνώριση του πτυχίου Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επίσημα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας http://www.law.gov.cy

Προοπτικές Εργοδότησης

Ιδιωτική εξάσκηση επαγγέλματος, δημόσιοι, εμπορικοί και εταιρικοί τομείς, δικαστικά και θεσμικά πλαίσια, ανθρώπινοι πόροι, και διαχείριση.

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Νομική (Κυπριακό Δίκαιο)» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κορμού 108 180
Μαθήματα Ειδίκευσης 12 20
Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 12 20
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 12 20
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 144 240


Μαθήματα Κορμού 108 Π. Μονάδες 180 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW245 Ναυτικό Δίκαιο 3 5
LAW265 Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος 3 5
LAW270 Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή 3 5
LAW320 Δίκαιο Καταπιστευμάτων 3 5
LAW330 Τραπεζικό Δίκαιο 3 5
LAW335 Δίκαιο Συμβάσεων ΙΙ 3 5
LAW410 Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 3 5
LAW445 Παραβατικότητα Ανηλίκων 3 5
LLB115 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 3 5
LLB120 Το Κυπριακό Νομικό Σύστημα 3 5
LLB125 Φιλοσοφία του Δικαίου 3 5
LLB130 Περί Δικηγόρων Νόμοι και Δεοντολογία/Πρακτική 3 5
LLB135 Συνταγματικό Δίκαιο 3 5
LLB140 Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 3 5
LLB150 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 3 5
LLB200 Αγγλική Νομική Ορολογία Ι 3 5
LLB201 Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ 3 5
LLB210 Ευρωπαϊκό Δίκαιo 3 5
LLB213 Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων Ι 3 5
LLB220 Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 3 5
LLB222 Δίκαιο Εταιρειών Ι 3 5
LLB225 Ποινικό Δίκαιο Ι 3 5
LLB232 Δίκαιο των Συμβάσεων Ι 3 5
LLB235 Δίκαιο Ακίνητης Ιδιοκτησίας 3 5
LLB240 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 3 5
LLB276 Οικογενειακό Δίκαιο 3 5
LLB281 Ιστορία του Δικαίου 3 5
LLB325 Δίκαιο Εταιρειών ΙΙ 3 5
LLB341 Πολιτική και Διοικητική Δικονομία 3 5
LLB345 Ποινικό Δίκαιο ΙΙ 3 5
LLB350 Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων ΙΙ 3 5
LLB355 Δίκαιο της Απόδειξης 3 5
LLB361 Δίκαιο Κληρονομιών και Διαδοχής 3 5
LLB405 Ποινική Δικονομία 3 5
LLB446 Μεθοδολογία του Δικαίου 3 5
LΑW155 Δίκαιο και Διαδίκτυο 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 12 Π. Μονάδες 20 ECTS

Επιλέγονται τέσσερα (4) από τα πιο κάτω μαθήματα.

 

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα ειδίκευσης από τα μαθήματα κορμού του αντίστοιχου προγράμματος Νομικής Ελληνικού Δικαίου

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW217 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης 3 5
LAW233 Διεθνείς Οργανισμοί - Διεθνές Σχέσεις 3 5
LAW250 Φορολογικό Δίκαιο 3 5
LAW256 Εργατικό Δίκαιο 3 5
LAW285 Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου 3 5
LAW295 Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς 3 5
LAW315 Δίκαιο Ανταγωνισμού 3 5
LAW333 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 3 5
LAW370 Ιατρικό Δίκαιο 3 5
LAW395 Συγκριτικό Δίκαιο 3 5
LAW400 Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3 5
LAW416 Ασφαλιστικό Δίκαιο 3 5
LAW425 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 3 5
LAW440 Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική 3 5
LAW455 Αεροπορικό Δίκαιο 3 5
LAW465 Ανακριτική 3 5
LAW470 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 3 5
LAW476 Εκκλησιαστικό Δίκαιο 3 5
LAW485 Ελεύθερη μελέτη 3 5
LAW490 Δίκαιο της Ενέργειας 3 5
LLB310 Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου 3 5
LLB323 Εγκληματολογία 3 5
LLB491 Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών 3 5
LLB493 Πτυχιακή Εργασία 6 10


Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης 12 Π. Μονάδες 20 ECTS

Επιλέγονται τέσσερα (4) μαθήματα.

Τα μαθήματα γενικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μαθήματα που προσφέρονται από τις Σχολές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, και Διοίκησης Επιχειρήσεων.Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 12 Π. Μονάδες 20 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Η εξοικείωση με τις αρετές της αναλυτικής και θεωρητικής σκέψης.
 • Η γνώση και κατανόηση θεμελιωδών νομικών αρχών και οι τρόποι μέσω των οποίων το Δίκαιο ρυθμίζει την καθημερινή ζωή.
 • Η απόκτηση από τους φοιτητές της ικανότητας να αντιλαμβάνονται τις συντελεσμένες και μελλοντικές εξελίξεις της Νομοθεσίας και της Νομολογίας υπό το πρίσμα των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε σχέση με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εντοπίζουν, ανασύρουν και εφαρμόζουν ευρείας εμβέλειας νομικό και κοινωνικό-νομικό υλικό.
 • Η εκπαίδευση των φοιτητών στη σύνταξη νομικών κειμένων και εξάσκηση προφορικών παρουσιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να αναπτύσσουν, με συνοχή, επιχειρήματα και να επιτυγχάνουν ακρίβεια και σαφήνεια στην έκφραση.
Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Η αξιολόγηση των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την έκδοση και εφαρμογή των κανόνων δικαίου.
 • Η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών να αξιολογούν τα επί της ουσίας επιχειρήματα σε μια υπόθεση και να προβαίνουν σταδιακά στην ορθή επιλογή ανάμεσα σε περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.
 • Η απόκτηση μεθόδων εντοπισμού νομικών ζητημάτων-κλειδιών που προκύπτουν από υποθετικές δικαστικές διαφορές και η σύνταξη πειστικών επιχειρημάτων τα οποία μπορούν να αναπτύξουν τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Η εφαρμογή από τους φοιτητές της ακαδημαϊκής γνώσης σε συγκεκριμένες πρακτικές υποθέσεις.
 • Η απόκτηση στέρεας βάσης για μελλοντική σταδιοδρομία, είτε ως νομικών της πράξης, είτε ως πανεπιστημιακών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της οικονομίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, πληροφορικής, ηθικής/δεοντολογίας και ιστορίας.
 • Ανάλυση αρχών, θεωριών και αξιών της νομικής σκέψης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Συνειδητοποίηση της εξέλιξης του Δικαίου.
 • Αντίληψη των πολιτικών διεργασιών οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή των κανόνων δικαίου και γενικότερα τη σχέση μεταξύ Δικαίου και Πολιτικής.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο της νομικής έρευνας.
 • Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης επί νομικών επιχειρημάτων και αξιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων.
 • Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους επιτυγχάνεται η μεταμόρφωση της νομικής θεωρίας σε πράξη και η εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα και υποθέσεις.
 • Ικανότητα για παροχή νομικής συμβουλής/γνωμάτευσης, προφορικά ή γραπτά, βασισμένη σε κριτική σκέψη, λογικά νομικά επιχειρήματα και καλή γνώση της σχετικής Νομοθεσίας και Νομολογίας.
 • Ανάπτυξη νομικών δεξιοτήτων στο πεδίο της σύνταξης κειμένων μέσω της εξάσκησης σε δομημένη επιχειρηματολογία και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της σαφήνειας στην έκφραση, καθώς και δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προσομοίωσης δίκης.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Αντρέας Λαός

Πρόγραμμα Σπουδών: Νομική (Κυπριακό Δίκαιο)

Year of Graduation: 2013

Working as: Δικηγόρος, Michael Chambers &Co LLC

Η φοίτησή μου στο τμήμα Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πιστεύω ότι μου έδωσε τα απαραίτητα επιστημονικά προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκηση της δικηγορίας. Περισσότερα

Γεράσιμος Μανέντης

Πρόγραμμα Σπουδών: Νομική (Κυπριακό Δίκαιο)

Working as: Ασκούμενος Δικηγόρος

Mε το που ξεκινάει κανείς την σταδιοδρομία του σε ένα πανεπιστήμιο, αν τύχει και πραγματικά τον ενδιαφέρει το ζήτημα της γνώσης, ερωτήματα όπως «Επέλεξα το σωστό Πανεπιστήμιο;», «θα είναι άρτια Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Στόχος του Δικηγόρου είναι η μελέτη και η εφαρμογή της νομοθεσίας στη χώρα όπου και εξασκεί το επάγγελμα. Τα καθήκοντα του δικηγόρου συμπεριλαμβάνουν την έγκριση αντίγραφων διαφόρων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και αρχές. Κατά την ανάληψη μιας υπόθεσης ο δικηγόρος καλείται να συλλέξει δεδομένα που καταγράφουν το χρονικό της υπόθεσης και μέσω μελέτης της σχετικής νομοθεσία ετοιμάζεται ο φάκελος μιας υπόθεσης. Απόφοιτοι του Τμήματος της Νομικής μπορούν να επιλέξουν διάφορους τομείς εργοδότησης εξασκώντας το επάγγελμα σαν Νομικοί Σύμβουλοι μίας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός διεθνές οργανισμού ή θεσμικού σώματος ενός κράτους.

 

Δεξιότητες

 • Άριστη επίδοσή στον Αγγλικό και Ελληνικό γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γλωσσικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Εργασιακό Ήθος
 • Επιμονή
 • Πειστικότητα
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Ικανότητα για συνεχή μάθηση

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Εκπαίδευση
 • Νομικός
 • Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Δικηγόρος
 • Νομικός Σύμβουλος
 • Διοικητικός Λειτουργός
 • Ακαδημαϊκός
 • Δικαστής
 • Εισαγγελέας
 • Πολιτικός

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον κλάδο του Δικαίου, αποσκοπώντας σε περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδίκευση, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Νομικής είναι:

 

 • Chrysses Demetriades & Co Llc
 • COSTAS TSIRIDES & CO. LLC
 • O. Shambartas LLC
 • Montanios & Montanios

 

 Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα