Νομική (Ελληνικό Δίκαιο) (4 χρόνια, Bachelor of Law)

Περιγραφή

Το Πτυχίο ‘Νομική’ (Ελληνικό Δίκαιο) παρέχει μια ουσιαστική βάση για όλες τις πτυχές του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Ελληνικού νομικού συστήματος, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση των αρχών και των πλαισίων του δικαίου. Το πρόγραμμα εξετάζει ολόκληρο το φάσμα των τομέων που καλύπτονται από το Νόμο και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να επιλέξουν συγκεκριμένα μαθήματα ανάλογα με τους τομείς ενδιαφέροντος, ενώ καλύπτει την απαιτούμενη ύλη για τις εξετάσεις του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας.

Ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου από το ΔΟΑΤΑΠ

Το Τμήμα Νομικής είναι αναγνωρισμένο με αποφάσεις του ΔΟΑΤΑΠ. Σύμφωνα δε με αυτές τις αποφάσεις, τα πτυχία του κρίνονται ισότιμα και αντίστοιχα των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και έχουν πλήρη ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα των πτυχίων των Νομικών Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Μετά την έγκριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στα Μητρώα Ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, επί της οποίας αποφαίνεται η «Επιτροπή Αξιολόγησης» (του άρθρου 15 του Ν. 4254/2014), ενώ με απόφαση της Νομικής Υπηρεσίας  του Νομικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να εγγράφονται ως ασκούμενοι και στα Μητρώα Ασκουμένων των Κυπριακών Δικηγορικών Συλλόγων.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus

Οι φοιτητές του προγράμματος Νομικής συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS και έχουν τη δυνατότητα κινητικότητας σε Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσά τους και οι νομικές σχολές/τμήματα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Συνεργασίες της Νομικής Σχολής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υπογράψει πρωτόκολλα συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και με το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προοπτικές Εργοδότησης

Ιδιωτική εξάσκηση επαγγέλματος, δημόσιοι, εμπορικοί και εταιρικοί τομείς, δικαστικά και θεσμικά πλαίσια, ανθρώπινοι πόροι, και διαχείριση.

 

Δομή ΠρογράμματοςΟι φοιτητές/τριες του προγράμματος «Νομική (Ελληνικό Δίκαιο)» πρέπει να συμπληρώσουν τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες/ECTS για την απόκτηση του πτυχίου:

 Δομή Προγράμματος Π. Μονάδες ECTS
Μαθήματα Κορμού 123 205
Μαθήματα Ειδίκευσης 15 25
Σεμινάρια 0 -
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 10
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS 144 240


Μαθήματα Κορμού 123 Π. Μονάδες 205 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW250 Φορολογικό Δίκαιο 3 5
LAW257 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 3 5
LAW447 Συνθέσεις- Εφαρμογές Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Δικαίου 3 5
LAW448 Συνθέσεις-Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 3 5
LAW449 Συνθέσεις-Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 3 5
LAW450 Συνθέσεις-Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας 3 5
LAW451 Συνθέσεις-Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 3 5
LLB115 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 3 5
LLB121 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 6 10
LLB125 Φιλοσοφία του Δικαίου 3 5
LLB136 Συνταγματικό Δίκαιο 6 10
LLB140 Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 3 5
LLB141 Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο 3 5
LLB150 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 3 5
LLB181 Διοικητική Δικονομία 3 5
LLB210 Ευρωπαϊκό Δίκαιo 3 5
LLB214 Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος 6 10
LLB220 Δίκαιο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 3 5
LLB226 Ποινικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος 6 10
LLB227 Εμπορικό Δίκαιο I - Γενικό Μέρος 3 5
LLB228 Εμπορικό Δίκαιο II-Δίκαιο Εταιρειών 3 5
LLB229 Εμπορικό Δίκαιο III-Δίκαιο Αξιόγραφων 3 5
LLB230 Εμπορικό Δίκαιο IV- Βιομηχανική Ιδιοκτησία 3 5
LLB231 Ενοχικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος 3 5
LLB236 Εμπράγματο Δίκαιο 3 5
LLB240 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 3 5
LLB255 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 3 5
LLB275 Οικογενειακό Δίκαιο 3 5
LLB281 Ιστορία του Δικαίου 3 5
LLB342 Πολιτική Δικονομία Ι (Oργάνωση Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία, Απόδειξη) 3 5
LLB346 Ποινικό Δίκαιο -Ειδικό Μέρος 3 5
LLB357 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 3 5
LLB362 Κληρονομικό Δίκαιο 3 5
LLB406 Ποινική Δικονομία I 3 5
LLB407 Ποινική Δικονομία II 3 5
LLB420 Πολιτική Δικονομία ΙΙ- Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση 3 5
LLB421 Πολιτική Δικονομία ΙΙI - Ασφαλιστικά Μέσα/Εκούσια Διαδικασία 3 5


Μαθήματα Ειδίκευσης 15 Π. Μονάδες 25 ECTS

Επιλέγονται πέντε (5) από τα πιο κάτω μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
LAW155 Δίκαιο και Διαδίκτυο 3 5
LAW216 Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας 3 5
LAW233 Διεθνείς Οργανισμοί - Διεθνές Σχέσεις 3 5
LAW245 Ναυτικό Δίκαιο 3 5
LAW265 Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος 3 5
LAW270 Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή 3 5
LAW285 Δίκαιο Μετανάστευσης και Ασύλου 3 5
LAW295 Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς 3 5
LAW315 Δίκαιο Ανταγωνισμού 3 5
LAW330 Τραπεζικό Δίκαιο 3 5
LAW333 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 3 5
LAW360 Φορολογικές Συμβάσεις και Τρέχοντα Θέματα Διεθνούς Φορολογίας 3 5
LAW370 Ιατρικό Δίκαιο 3 5
LAW390 Πτωχευτικό Δίκαιο 3 5
LAW395 Συγκριτικό Δίκαιο 3 5
LAW400 Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3 5
LAW410 Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 3 5
LAW416 Ασφαλιστικό Δίκαιο 3 5
LAW425 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 3 5
LAW435 Κοινωνιολογία Δικαίου 3 5
LAW440 Ποινική Καταστολή – Σωφρονιστική 3 5
LAW445 Παραβατικότητα Ανηλίκων 3 5
LAW455 Αεροπορικό Δίκαιο 3 5
LAW460 Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία 3 5
LAW465 Ανακριτική 3 5
LAW470 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 3 5
LAW475 Εκκλησιαστικό Δίκαιο 3 5
LAW485 Ελεύθερη μελέτη 3 5
LAW490 Δίκαιο της Ενέργειας 3 5
LLB200 Αγγλική Νομική Ορολογία Ι 3 5
LLB201 Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ 3 5
LLB310 Ειδικά θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου 3 5
LLB323 Εγκληματολογία 3 5
LLB446 Μεθοδολογία του Δικαίου 3 5
LLB491 Eναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών 3 5
LLB493 Πτυχιακή Εργασία 6 10


Σεμινάρια 0 Π. Μονάδες 0 ECTS
Σεμινάρια 24
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SEM101 Σεμινάρια-Συνταγματικό Δίκαιο 3 -
SEM102 Σεμινάρια-Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 3 -
SEM103 Σεμινάρια-Διοικητικό Δίκαιο 3 -
SEM104 Σεμινάρια-Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 3 -
SEM201 Σεμινάρια-Ποινικό Δίκαιο 3 -
SEM202 Σεμινάρια-Ενοχικό Δίκαιο 3 -
SEM203 Σεμινάρια-Ευρωπαικό Δίκαιο 3 -
SEM204 Σεμινάρια-Εμπορικό Δίκαιο 3 -
Διαθεματικά Σεμινάρια 24
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
SEM301 Διαθεματικά Σεμινάρια-Δημόσιο Δίκαιο 3 -
SEM302 Διαθεματικά Σεμινάρια-Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία 3 -
SEM303 Διαθεματικά Σεμινάρια – Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας 3 -
SEM304 Διαθεματικά Σεμινάρια-Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης 3 -
SEM401 Διαθεματικά Σεμινάρια-Ποινικό Δίκαιο 3 -
SEM402 Διαθεματικά Σεμινάρια-Αστικό Δίκαιο 3 -
SEM403 Διαθεματικά Σεμινάρια-Ποινική Δικονομία 3 -
SEM404 Διαθεματικά Σεμινάρια-Πολιτική Δικονομία 3 -


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 6 Π. Μονάδες 10 ECTS


Στόχοι Προγράμματος

Γενικοί Στόχοι
 • Η εξοικείωση με τις αρετές της αναλυτικής και θεωρητικής σκέψης.
 • Η γνώση και κατανόηση θεμελιωδών νομικών αρχών και οι τρόποι μέσω των οποίων το Δίκαιο ρυθμίζει την καθημερινή ζωή.
 • Η απόκτηση από τους φοιτητές της ικανότητας να αντιλαμβάνονται τις συντελεσμένες και μελλοντικές εξελίξεις της Νομοθεσίας και της Νομολογίας υπό το πρίσμα των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών.
 • Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε σχέση με την έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να εντοπίζουν, ανασύρουν και εφαρμόζουν ευρείας εμβέλειας νομικό και κοινωνικό-νομικό υλικό.
 • Η εκπαίδευση των φοιτητών στη σύνταξη νομικών κειμένων και εξάσκηση προφορικών παρουσιάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να αναπτύσσουν, με συνοχή, επιχειρήματα και να επιτυγχάνουν ακρίβεια και σαφήνεια στην έκφραση.

 

Συγκεκριμένοι Στόχοι
 • Η αξιολόγηση των πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την έκδοση και εφαρμογή των κανόνων δικαίου.
 • Η καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών να αξιολογούν τα επί της ουσίας επιχειρήματα σε μια υπόθεση και να προβαίνουν σταδιακά στην ορθή επιλογή ανάμεσα σε περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.
 • Η απόκτηση μεθόδων εντοπισμού νομικών ζητημάτων-κλειδιών που προκύπτουν από υποθετικές δικαστικές διαφορές και η σύνταξη πειστικών επιχειρημάτων τα οποία μπορούν να αναπτύξουν τα εμπλεκόμενα μέρη.
 • Η εφαρμογή από τους φοιτητές της ακαδημαϊκής γνώσης σε συγκεκριμένες πρακτικές υποθέσεις.
 • Η απόκτηση στέρεας βάσης για μελλοντική σταδιοδρομία, είτε ως νομικών της πράξης, είτε ως πανεπιστημιακών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων στους τομείς της οικονομίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, πληροφορικής, ηθικής/δεοντολογίας και ιστορίας.
 • Ανάλυση αρχών, θεωριών και αξιών της νομικής σκέψης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Συνειδητοποίηση της εξέλιξης του Δικαίου.
 • Αντίληψη των πολιτικών διεργασιών οι οποίες επηρεάζουν την παραγωγή των κανόνων δικαίου και γενικότερα τη σχέση μεταξύ Δικαίου και Πολιτικής.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων στο πεδίο της νομικής έρευνας.
 • Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης επί νομικών επιχειρημάτων και αξιολόγηση των δικαστικών αποφάσεων.
 • Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους επιτυγχάνεται η μεταμόρφωση της νομικής θεωρίας σε πράξη και η εφαρμογή της ακαδημαϊκής γνώσης σε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα και υποθέσεις.
 • Ικανότητα για παροχή νομικής συμβουλής/γνωμάτευσης, προφορικά ή γραπτά, βασισμένη σε κριτική σκέψη, λογικά νομικά επιχειρήματα και καλή γνώση της σχετικής Νομοθεσίας και Νομολογίας.
 • Ανάπτυξη νομικών δεξιοτήτων στο πεδίο της σύνταξης κειμένων μέσω της εξάσκησης σε δομημένη επιχειρηματολογία και της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση της σαφήνειας στην έκφραση, καθώς και δεξιοτήτων προφορικής παρουσίασης με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προσομοίωσης δίκης.

You may also be interested in

Προφίλ Αποφοίτων

Σωτήρης Κικιδόπουλος

Πρόγραμμα Σπουδών: Νομική (Ελληνικό Δίκαιο)

Τα διδάγματα που μου προσέφερε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν πολύπλευρα και χωρίς αμφιβολία ήταν από τα σημαντικότερα. Πέραν του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδικευμένης επαγγελματικής Περισσότερα

Κωνσταντίνα Β. Πολύδωρα

Πρόγραμμα Σπουδών: Νομική (Ελληνικό Δίκαιο)

Working as: Ασκούμενος Δικηγόρος

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελεί ένα από τα πλέον άρτια εκπαιδευτικά ιδρύματα διεθνώς. Οι εμπειρίες που προσέλαβα, ως φοιτήτρια Νομικής (κατεύθυνσης ελληνικού δικαίου) πολλές και μοναδικές! Περισσότερα

Καριέρα & Εργοδότηση

Στόχος του Δικηγόρου είναι η μελέτη και η εφαρμογή της νομοθεσίας στη χώρα όπου και εξασκεί το επάγγελμα. Τα καθήκοντα του δικηγόρου συμπεριλαμβάνουν την έγκριση αντίγραφων διαφόρων εγγράφων, τα οποία γίνονται δεκτά από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, δικαστήρια και αρχές. Κατά την ανάληψη μιας υπόθεσης ο δικηγόρος καλείται να συλλέξει δεδομένα που καταγράφουν το χρονικό της υπόθεσης και μέσω μελέτης της σχετικής νομοθεσία ετοιμάζεται ο φάκελος μιας υπόθεσης. Απόφοιτοι του Τμήματος της Νομικής μπορούν να επιλέξουν διάφορους τομείς εργοδότησης εξασκώντας το επάγγελμα σαν Νομικοί Σύμβουλοι μίας ιδιωτικής επιχείρησης, ενός διεθνές οργανισμού ή θεσμικού σώματος ενός κράτους.

 

Δεξιότητες

 • Άριστη επίδοσή στον Αγγλικό και Ελληνικό γραπτό και προφορικό λόγο
 • Γλωσσικές Ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ερευνητικές Ικανότητες
 • Εργασιακό Ήθος
 • Επιμονή
 • Πειστικότητα
 • Αναλυτικές Ικανότητες
 • Ικανότητα για συνεχή μάθηση

 

Τομείς Εργοδότησης

 • Δημόσιος & ιδιωτικός
 • Εκπαίδευση
 • Νομικός
 • Πολιτική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Επιλογές Σταδιοδρομίας

 • Δικηγόρος
 • Νομικός Σύμβουλος
 • Διοικητικός Λειτουργός
 • Ακαδημαϊκός
 • Δικαστής
 • Εισαγγελέας
 • Πολιτικός

 

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

 • Οι απόφοιτοι είναι, επίσης, σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον κλάδο του Δικαίου, αποσκοπώντας σε περαιτέρω εμβάθυνση και εξειδίκευση, προκειμένου να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

 

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Νομικής είναι:

 • Chrysses Demetriades & Co Llc
 • COSTAS TSIRIDES & CO. LLC
 • O. Shambartas LLC
 • Montanios & Montanios

 

 Μηχανές Εξευρέσεως Εργασίας

University of Europe
Laureate Digital

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα