Πληροφορίες

Όνομα *
Επίθετο *
Ηλεκτρονική Διεύθυνση *
Τηλέφωνο
Πόλη
Χώρα
Επίπεδο Σπουδών
Προγράμματα Σπουδών
Μήνυμα *
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
 1. 1. Εγώ ο/η αιτητής/τρια, δια του παρόντος εντύπου συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων, τα οποία παρείχα με το παρόν έγγραφο στον οργανισμό ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (εφεξής το "ΕΠΚ"), από:(α) το ΕΠΚ με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου και/ή την ενημέρωση μου σχετικά με τα προαναφερθέντα προγράμματα σπουδών για τα οποία έχω εκφράσει το ενδιαφέρον μου (εφεξής ο " Σκοπός Eισδοχής");
 2. Και/ή
 3. (β) ερευνητικές εταιρείες με τις οποίες το ΕΠΚ συνεργάζεται (εφεξής η "Ερευνητική Εταιρεία") με σκοπό (i) τη διεξαγωγή έρευνας, για λογαριασμό του ΕΠΚ, (εφεξής η «Έρευνα»); και/ή (ii) την επικοινωνία μαζί μου μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο σε σχέση ή συναφή με τΈρευνα.
 4. Προς αποφυγή τυχών αμφιβολιών ισχύουν τα ακόλουθα:-
  1. Οποιεσδήποτε πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία παρέχονται δια του παρόντος εντύπου από τον/την αιτητή/τρια στο ΕΠΚ και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από το ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία για την επίτευξη του Σκοπού Εισδοχής και/ή την Έρευνα, θα προσδιορίζονται, επισημαίνονται και καταγράφονται από το ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία ως τα προσωπικά δεδομένα του/της αιτητή/τριας..
  2. Όλα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία δίδονται από τον/την αιτητή/τρια δια του παρόντος εντύπου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από το ΕΠΚ και/ή την Ερευνητική Εταιρεία για την επίτευξη του Σκοπού Εισδοχής και/ή την Έρευνα και δεν δύναται να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία ή να αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή του/της αιτητή/τριας εκτός αν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ (Κανονισμός 2016/679) ή/και της ισχύουσας νομοθεσίας στη Κύπρο σε σχέση με την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως αυτή τροποποιείται από καιρού εις καιρόν) ή/και τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας..
  3. O/H αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου ενημερώνεται ότι κατέχει τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που περιέχονται στο παρόν έντυπο:
   1. Δικαίωμα πρόσβασης
   2. Δικαίωμα Διόρθωσης.
   3. Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη.
   4. Δικαίωμα Εναντίωσης.
   5. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας.
   6. Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων.
   7. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση. Αναγνωρίζω ωστόσο ότι τυχόν απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει την νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας διενεργήθηκε προτού αποσύρω την συγκατάθεσή μου.

Για την αποφυγή τυχόν αμφιβολιών ο/η αιτητής/τρια δια του παρόντος εντύπου βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τα πιο πάνω δικαιώματα του.Συμφωνώ *
Παρακαλώ πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες τους οποίους βλέπετε στη φωτογραφία.
Επιβεβαίωση Χαρακτήρων *
reCAPTCHA  
 
 
Χαρακτήρες *
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα