Παιδαγωγικό Μοντέλο

Η Μονάδα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθορίζεται, από παιδαγωγική άποψη, από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μοντέλο. Πηγή έμπνευσης για το συγκεκριμένο μοντέλο αποτέλεσε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας, το πρώτο 100% online πανεπιστήμιο στον κόσμο, με το οποίο η Μονάδα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διατηρεί στενή συνεργασία τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διδασκαλίας. Φυσικά, το μοντέλο που παρουσιάζουμε εδώ είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελλαδικού-Κυπριακού χώρου, όπου η εξ Αποστάσεως εκπαίδευση συνοδεύεται πάντα με δια ζώσης συναντήσεις μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, καθώς και με την ύπαρξη υποχρεωτικών τελικών εξετάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη οι βασικές αρχές λειτουργίας τόσο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τα οποία το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιούν οι εξ αποστάσεως φοιτητές αλλά και την από κοινού δημιουργία και προσφορά προγραμμάτων.

 

Όλη η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης λαμβάνει χώρα στο virtual campus, όπου χρησιμοποιείται η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο μας περιστρέφεται γύρω από ένα ενιαίο κεντρικό στοιχείο: τον εκπαιδευόμενο και τη διευκόλυνση του στο δρόμο για τη μάθηση. Για τη διευκόλυνσή του απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σωστή προετοιμασία των δραστηριοτήτων μάθησης. Σε αυτές επιδρούν άμεσα 3 θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία πρέπει να βρίσκονται πάντα παρόντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έστω και με διαφορετικό επίπεδο έντασης και συμμετοχής κάθε φορά.

 

Τα 3 στοιχεία είναι η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-καθηγητών), η καθοδήγηση (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου) και τα μέσα (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα, εργαλεία, κτλ.).

 

 

 

Συνεργασία: Eίναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία του μοντέλου που καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, την εξέλιξη του. Ορίζεται ως το σύνολο των επικοινωνιακών και συμμετοχικών δυναμικών που ευνοούν την κατασκευή γνώσης, η οποία λαμβάνει χώρα μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης. Η συνεργασία μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικούς βαθμούς μέσα από διάφορα είδη δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα την προετοιμασία εργασιών, τις συζητήσεις, την επίλυση προβλημάτων, παιχνίδια ρόλων, κτλ., αλλά και μέσω διάφορων εργαλείων όπως φόρουμ, wikis, blogs, κοινωνικά δίκτυ, εικονικές τάξεις, κλπ.. Ωστόσο, η συνεργασία για εμάς δεν αποκλείει καθόλου την αυτόνομη εργασία, αφενός γιατί είναι απαραίτητη για συγκεκριμένες μαθησιακές καταστάσεις, αφετέρου επειδή το να εργάζεσαι αυτόνομα αποτελεί βασική δεξιότητα για την ορθή χρήση και αντιμετώπιση των παραπάνω εργαλείων συνεργασίας.

 

 

Καθοδήγηση: Με τον όρο αυτό εννοούμε τις διαφορετικού τύπου σχέσεις που δημιουργούνται και αναπτύσσονται ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η καθοδήγηση των μαθητών δεν περιλαμβάνει μόνο τη βοήθεια που τους παρέχεται σε επίπεδο περιεχομένων των διαφόρων μαθημάτων από τους ειδήμονες στα εκάστοτε αντικείμενα, αλλά επίσης περιλαμβάνει βοήθεια σχετικά τον προγραμματισμό της μελέτης τους, την επίλυση προσωπικών προβλημάτων, την αξιολόγηση και τη λήψη των αποφάσεων. Με την καθοδήγηση αυτή κάθε μαθητής τυγχάνει μεταχείρισης ανάλογης των αναγκών του, η οποία ξεκινάει από την πρώτη μέρα των σπουδών μέχρι και την λήψη του τίτλου. Συγκεκριμένα, ο μέντορας (tutor) είναι ο υπεύθυνος για τη διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης των μαθημάτων. Παρέχει στους μαθητές του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζονται για την παράδοση των εργασιών και την επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Είναι ο υπεύθυνος για την αξιολόγησή τους, καθώς και για τη διαχείριση της εικονικής τάξης (πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης). Ο ακαδημαϊκός συντονιστής κάθε μαθήματος είναι ο υπεύθυνος για τη δομή και τα περιεχόμενα κάθε μαθήματος, καθώς επίσης και για τα θέματα των διαφόρων εργασιών και των τελικών εξετάσεων (συχνά, σε συνεργασία με τον tutor). Επίσης είναι υπεύθυνος για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν ανάμεσα στον tutor και τους μαθητές ή ανάμεσα στους μαθητές και τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος, το εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό του πανεπιστήμιου είναι πάντοτε στη διάθεση των μαθητών για να τους καθοδηγήσει σε διάφορα θέματα, όπως η επιλογή των μαθημάτων ανά εξάμηνο, η διαδικασία εγγραφής και πληρωμής διδάκτρων, οι επαγγελματικές προοπτικές μετά το τέλος των σπουδών, οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης.

 

 

Μέσα: Με το γενικό όρο Μέσα εννοούμε όλα εκείνα τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τόσο το περιεχόμενο των διαφόρων μαθημάτων, όσο και το περιβάλλον και τα εργαλεία που φιλοξενούν και είναι απαραίτητα για τη διαδικασία της μάθησης, όπως, για παράδειγμα, η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μάθησης, η αξιολόγηση, η πρόσβαση στα περιεχόμενα, η επικοινωνία, κτλ.

Το μοντέλο το οποίο εφαρμόζουμε είναι ιδιαίτερα ελαστικό και προσαρμόζεται εύκολα στη φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων μαθημάτων. Έτσι, λοιπόν, δεν εμφανίζονται στο ίδιο επίπεδο έντασης τα 3 προαναφερόμενα στοιχεία (συνεργασία, καθοδήγηση, μέσα) σε όλα τα προσφερόμενα μαθήματα.

Για παράδειγμα, σε ένα μάθημα Εκπαιδευτικής Έρευνας, όπου απαιτείται αυτόνομη μελέτη και ατομικές εργασίες, ώστε να μπορέσει κάθε μαθητής να αποφασίσει και να συγκεκριμενοποιήσει το θέμα της μεταπτυχιακής του διατριβής, το στοιχείο της συνεργασίας είναι λιγότερο ανεπτυγμένο (παρά το γεγονός ότι και εκεί δίνεται έμφαση στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των μαθητών) από το στοιχείο της καθοδήγησης, αφού κρίνεται απαραίτητη μια πιο έντονη και άμεση επαφή με το διδάσκοντα για την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν θα παρουσιαστούν.

 

 

 

 

 

Το αντίστροφο συμβαίνει σε ένα μάθημα για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όπου για την καλύτερη αφομοίωση των περιεχομένων και την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων απαιτούνται περισσότερες ομαδικές δραστηριότητες.

 

Τέλος, σε ένα μάθημα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας είναι σαφώς πιο σημαντικό και απαραίτητο το στοιχείο των Μέσων, για την παράδοση και επιτυχία των δραστηριοτήτων μάθησης, σε σχέση με τα υπόλοιπα 2 στοιχεία.

 

 

Έτσι, λοιπόν, παρατηρούμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία σε οποιοδήποτε μάθημα, ενώ, παράλληλα μπορεί να επικαιροποιηθεί εύκολα, αφομοιώνοντας τις νέες τάσεις που κατά καιρούς εμφανίζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (εργαλεία, μεθόδους, καινοτομίες κτλ.).

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Οι φοιτητές σε κάθε μάθημα των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων καλούνται να εκπονήσουν κάποιες γραπτές εργασίες (ο αριθμός τους εξαρτάται από τον αριθμό ECTS κάθε μαθήματος). Οι εργασίες αυτές αντιστοιχούν στο 40%-60% του τελικού βαθμού (ανάλογα με το πρόγραμμα). Το υπόλοιπο αντιστοιχεί στην τελική γραπτή εξέταση. Είναι απαραίτητο οι σπουδαστές να καταφέρουν να έχουν τη βάση τόσο στο σύνολο (μέσο όρο) των εργασιών, όσο και στην τελική εξέταση για να περάσουν με επιτυχία τα μαθήματα.

 

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης και οι αυτοτελείς ενότητες που προσφέρονται από τη Μονάδα ακολουθούν παρόμοια διαδικασία, με μικρές αποκλίσεις, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου και τον αριθμό των διδακτικών μονάδων ECTS.

 
Ομάδα Παιδαγωγικού Σχεδιασμού

Μέλη της Ομάδας Παιδαγωγικού Σχεδιασμού είναι οι: 

 • Dr. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου
 • Καθηγητής Σπύρος Σπύρου
 • Dr. Αναστασία Χατζηγιαννακού
 • Dr. Σταύρος Καραγιάννης
 • Dr. James Mackay
 • Dr. Μαρία Παπαζαχαρίου
 • Ms Petra Daniel
 • Dr. Γιάννα Δανίδου
 • Dr. Μαρία Λεωνίδου
 • Dr. Κωνσταντίνος Νικηφόρου
 • Καθηγητής Γιώργος Παπαγεωργίου 
 • Dr. Δέσποινα Μαρούχου
 • Dr. Λυκούργος Χατζηφάνης
 
Η Ομάδα ασχολείται με: 
 • την παρακολούθηση της προσφοράς και την αξιολόγηση των υφιστάμενων εξ αποστάσεως προγραμμάτων
 • τον παιδαγωγικό σχεδιασμό νέων προγραμμάτων
 • το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού
 • τη διαδικασία ανατροφοδότησης των φοιτητών
 • την παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας
 • την αξιοποίηση του διαδικτύου και των ψηφιακών πληροφοριών
 • την εκπαίδευση, καθοδήγηση και υποστήριξη διδασκόντων
 • την επικοινωνία εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα