Σύστημα Βαθμολόγησης για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Το βαθμολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το εξής:

 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
A Άριστα 4.0 90 και άνω
B+ Πολύ καλά 3.5 85-89
B Καλά 3.0 80-84
C+ Σχεδόν καλά 2.5 75-79
C Μέτρια 2.0 70-74
F Αποτυχία 0 -
I Ελλιπής 0 -
W Απόσυρση 0 -
AU Παρακολούθηση 0 -

 

 

  1. Ο βαθμός «Ι» δίνεται όταν ο φοιτητής/τρια έχει διατηρήσει ικανοποιητικές επιδόσεις κατά την διάρκεια του μαθήματος αλλά δεν ήταν σε θέση να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μέρος των εργασιών και των απαιτήσεων του μαθήματος (π.χ. τελική εξέταση) και οι λόγοι που προβάλλονται έγιναν αποδεκτοί από τον καθηγητή/τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που επεξηγούν πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν καθίσταται δυνατή η επιτυχής συμπλήρωση των απαιτήσεων του μαθήματος καθώς και η συνεννόηση για τη διαδικασία ολοκλήρωσής του. Είναι υποχρέωση του φοιτητή/τριας, ύστερα από συνεννόηση με τον καθηγητή/τρια να εκπληρώσει τις εναπομείνασες υποχρεώσεις του μαθήματος εντός των πρώτων τεσσάρων εβδομάδων του επόμενου τετράμηνου. Αποτυχία του φοιτητή/τριας να ολοκληρώσει τις εργασίες στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο θα οδηγήσει σε αποτυχία (F) του συγκεκριμένου μαθήματος.
  2. Ο βαθμός «W» υποδηλώνει την αποχώρηση από ένα μάθημα πριν από την συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως αυτή αναφέρεται στην πολιτική αποχώρησης.
  3. Ο βαθμός «F» υπολογίζεται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).

Γενικός Μέσος Όρος Βαθμολογίας

Ο γενικός μέσος όρος βαθμολογίας (G.P.A.) υπολογίζεται για κάθε φοιτητή/ τρια στο τέλος κάθε τετράμηνου. Ο γενικός μέσος όρος (G.P.A.) υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το συνολικό αριθμό πιστωτικών μονάδων για κάθε μάθημα με τις μονάδες που αντιστοιχούν στο κάθε βαθμό και στη συνέχεια προστίθεται το γινόμενο όλων των μαθημάτων. Το συνολικό αποτέλεσμα διαιρείται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που παρακολουθεί ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια του τετράμηνου. Μόνο οι βαθμοί “I”, “W”, “P” και “AU” δεν συνυπολογίζονται στο γενικό μέσο όρο (G.P.A.).

Επανάληψη Μαθήματος

Εάν ένας φοιτητής/τρια επαναλάβει ένα μάθημα, ο νέος βαθμός θα συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.) O βαθμός που είχε προηγουμένως δεν θα περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου (G.P.A.) αλλά θα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία (transcript).


Αλλαγή Βαθμολογίας

Μόλις υποβληθούν οι βαθμοί στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar) δεν επιτρέπονται αλλαγές, εκτός και αν ένας καθηγητής/τρια συμπληρώσει το απαραίτητο έντυπο για “Αλλαγή βαθμολογίας” (Change of Grade) στο οποίο θα εξηγεί το λόγο αλλαγής του βαθμού.

Διαδικασία Αναθεώρησης Βαθμών

Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια πιστεύει ότι έλαβε βαθμό ο οποίος είναι διαφορετικός από ότι ανέμενε, τότε πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον καθηγητή/ τρια του συγκεκριμένου μαθήματος. Αν αυτό δεν οδηγήσει σε κάποιο αποτέλεσμα, τότε ο φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει αναφορά στο Γραφείο Εγγραφών (Office of the Registrar). Η Γραμματεία θα διαβιβάσει το αντίγραφο της αναφοράς στον υπεύθυνο του προγράμματος, ο οποίος θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι προηγουμένως δεν έγινε λάθος από τον/την καθηγητή/τρια. Εάν όντως δεν έγινε, θα αναθέσει την επανεκτίμηση της τελικής εξέτασης από άλλο καθηγητή/τρια. Στην περίπτωση μεγάλης διαφοράς μεταξύ των δύο αξιολογήσεων όπου απαιτείται αλλαγή βαθμού, ο μέσος όρος των δύο αξιολογήσεων θα αποδοθεί ως ο τελικός βαθμός του μαθήματος. Οι αλλαγές των βαθμών που προκύπτουν από την πιο πάνω διαδικασία απαιτούν την έγκριση του υπεύθυνου προγράμματος σπουδών. Η έφεση για αναθεώρηση ενός αποτελέσματος πρέπει να υποβληθεί από τον φοιτητή/τρια εντός 4 εβδομάδων από την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων. 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα