Κύπριοι και Φοιτητές από ΕΕ

Γενικό Κριτήριο Εισδοχής

 

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου. Για κάποια προγράμματα σπουδών οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι’ αυτό μπορούν να εφαρμοστούν επιπρόσθετα κριτήρια, όπως ο βαθμός απολυτηρίου, για την εξασφάλιση θέσης. Η επιλογή γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση.

 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό τετράμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Προπτυχιακά

Για εισαγωγή σε πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο ή Επικυρωμένο Αντίγραφο Απολυτηρίου  Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου/Τεχνικής Σχολής/Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (π.χ. GCE A Levels, International Baccalaureate).
 3. Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε προγράμματα σπουδών όπου είναι απαραίτητο, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακαθίσουν την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ), προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο τους  και να τοποθετηθούν – αν κριθεί αναγκαίο - στην κατάλληλη τάξη αγγλικών, ώστε να μην αντιμετωπιστούν δυσκολίες κατά την παράδοση των μαθημάτων. Οι φοιτητές που έχουν περάσει διεθνείς εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας όπως IGCSE με «C», Proficiency (Cambridge/Michigan) IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση, θα απαλλάσσονται από το τεστ αγγλικών.
 4. Μια Φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 5. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.
 1. Προκαταβολή/1η Δόση Διδάκτρων. Ο υποψήφιος φοιτητής ο οποίος θα γίνει δεκτός στο Πανεπιστήμιο θα λάβει μια Επιστολή Αποδοχής απότο Γραφείο Εισδοχής. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €1,100 ως προκαταβολή/1η Δόση έναντι των διδάκτρων του. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

Μεταπτυχιακά

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός μεταπτυχιακού φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.  Η κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου έχει ορίσει ξεχωριστά κριτήρια εισδοχής  και επιλογής φοιτητών.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό τετράμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Για αίτηση εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής μαζί με το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης εισδοχής από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή βεβαίωση αποφοίτησης.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 4. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου, Τεχνικής Σχολής, Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (επίσημο ή επικυρωμένο)
 5. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 6. Συστατική Επιστολή
 7. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 8. Μια φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται με το τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.
 10. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
 11. Για εισαγωγή σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται προφορική συνέντευξη με τους υποψήφιους

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ΜΟΝΟ για αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Επιστημών Αγωγής:

 

 1. Σύντομη Έκθεση (μέχρι 2 σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 2. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή/και Ελληνικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 3. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως άρθρα, μονογραφίες, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ΜΟΝΟ για αιτήσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ):

Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας . Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά IGCSE με ελάχιστη βαθμολογία «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακαθίσει την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου να εξακριβωθεί το επίπεδο των αγγλικών.

 

 1. Μόλις ο υποψήφιος φοιτητής λάβει ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να καταβάλει μια προκαταβολή / 1η δόση διδάκτρων στο ποσό των €850. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

Διδακτορικά

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα Διδακτορικά προγράμματα Σπουδών.

 

Για αίτηση εισδοχής σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής μαζί με το μη επιτρεπτέο τέλος εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής  εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή βεβαίωση αποφοίτησης.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας Πτυχίου και Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ή επίσημη επιστολή πιστοποιώντας πως ο υποψήφιος αποφοίτησε επιτυχώς)
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές από καθηγητές Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 5. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)
 6. Αποδεικτικά στοιχεία εργασιακής πείρας (εάν υπάρχει)
 7. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 8. Μια φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως αντίγραφα δημοσιεύσεων, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
 10. Αντιγραφό πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν για συνέντευξη, για την ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθούν από την συγκεκριμένη σχολή.

 

Μόλις ο υποψήφιος φοιτητής λάβει ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να καταβάλει προκαταβολή / 1η δόση διδάκτρων στο ποσό των €850. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής του Πανεπιστημίου:

Τ.Θ. 22006,

Τ.Κ.1516 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ:00357-22713000-1, Φαξ:00357-22713172
Email: admit@euc.ac.cy

 

Ιατρική/Οδοντιατρική

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής 
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επικυρωμένο ή Επίσημο Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 
  με ελάχιστο γενικό βαθμό 18 (μετά και τις Παγκύπριες/Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις) ή άλλο αντίστοιχο και ισότιμο προσόν (π.χ. A-Levels, International Baccalaureate). Απαραίτητο μάθημα κατεύθυνσης είναι η Βιολογία και ένα ακόμη μάθημα – Χημεία, Μαθηματικά ή Φυσική.
 3. Πτυχίο/Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες σπουδές, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων αυτών μαζί με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες.
 4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασικό κριτήριο για εισαγωγή  στην Ιατρική Σχολή. Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά GCSE/IGCSE με ελάχιστο βαθμό «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet- based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.
 5. Προσωπική Έκθεση (Personal Statement) 
  η οποία θα είναι γραμμένη στα Αγγλικά και θα περιγράφει την μέχρι τώρα παιδεία, πείρα και ενδιαφέροντα, καθώς και τους προσωπικούς στόχους του υποψηφíου  και τα κίνητρά του να σπουδάσει Ιατρική.
 6. Συστατική Επιστολή 
  η οποία θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή σε επίσημο επιστολόχαρτο του σχολείου/πανεπιστημίου του υποψηφíου. Η επιστολή συνιστάται να αποστέλλεται κατευθείαν στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή ηλεκρονικά στο medicine@euc.ac.cy
 7. Εθελοντική Εργασία 
  Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε μορφή εθελοντικής εργασίας σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα φροντίδας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 8. Μια Φωτογραφία  
  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής 
  Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.
 10. Προσωπική Συνέντευξη 
  • Ιατρική 
   Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής κι εφόσον πληρούνται τα βασικά κριτήρια, ο υποψήφιος φοιτητής καλείται για προσωπική συνέντευξη η οποία αποτελεί και το τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης για εισδοχή στην Ιατρική Σχολή.
  • Οδοντιατρική 
   Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψήφιους σε συνέντευξη εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 11. Προκαταβολή/1η Δόση Διδάκτρων. 
  Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα λάβουν ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ο υποψήφιος θα πρέπει έπειτα να  καταβάλει το 25% των συνολικών ετήσιων διδάκτρων του(€4,750) ως προκαταβολή για την κατοχύρωση της θέσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των €4,750 ως ακολούθως:
  • Δεκέμβριος (πριν τα Χριστούγεννα) για εξόφληση Χειμερινού Τετραμήνου
  • Ιανουάριος (ή νωρίτερα) για προκαταβολή του Εαρινού Τετραμήνου
  • Απρίλιος (ή νωρίτερα) για εξόφληση του Εαρινού Τετραμήνου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληρωμές πατήστε εδώ.  Η πληρωμή μπορεί να γίνει εδώ.

 

Εισδοχή υπό Όρους
Υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο τετράμηνο της τελευταίας τάξης του Λυκείου και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής (βλέπε σημεία 1-7), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή υπό όρους. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί από την Ιατρική Σχολή και οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα εξαρτώνται από την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων εισαγωγής, καθώς και από τον τελικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλων ισότιμων εξετάσεων π.χ. GCE A-Level ή International Baccalaureate (IB).

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα