Διεθνείς Φοιτητές

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καλλιεργεί ένα διεθνές περιβάλλον, φιλοξενώντας  φοιτητές από 35 διαφορετικές χώρες, δίνοντας έτσι έμφαση στις αξίες του σεβασμού και της ανεκτικότητας και δημιουργώντας ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για εκατοντάδες νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ασία και άλλες χώρες.

Προπτυχιακοί Φοιτητές

Για εισαγωγή σε πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο ή Επικυρωμένο Αντίγραφο Απολυτηρίου  Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου/Τεχνικής Σχολής/Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (π.χ. GCE A-Levels, International Baccalaureate).
 3. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισαγωγη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε προγράμματα σπουδών όπου είναι απαραίτητο, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακαθίσουν την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ), προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο τους  και να τοποθετηθούν – αν κριθεί αναγκαίο - στην κατάλληλη τάξη αγγλικών, ώστε να μην αντιμετωπιστούν δυσκολίες κατά την παράδοση των μαθημάτων Οι φοιτητές που έχουν περάσει διεθνείς εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας όπως IGCSE με ελάχιστο βαθμό «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση, θα απαλλάσσονται από το τεστ αγγλικών.
 4. Μια Φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 5. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.

Φοιτητές Ιατρικής/Οδοντιατρικής

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής 
  Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επικυρωμένο ή Επίσημο Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 
  με ελάχιστο γενικό βαθμό 18 (μετά και τις Παγκύπριες/Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις) ή άλλο αντίστοιχο και ισότιμο προσόν (π.χ. A-Levels, International Baccalaureate). Απαραίτητο μάθημα κατεύθυνσης είναι η Βιολογία και ένα ακόμη μάθημα – Χημεία, Μαθηματικά ή Φυσική.
 3. Πτυχίο/Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες σπουδές, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει αντίγραφα των τίτλων αυτών μαζί με τις αναλυτικές τους βαθμολογίες.
 4. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  Η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασικό κριτήριο για εισαγωγή  στην Ιατρική Σχολή. Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά GCSE/IGCSE με ελάχιστο βαθμό «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet- based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.
 5. Προσωπική Έκθεση (Personal Statement) 
  η οποία θα είναι γραμμένη στα Αγγλικά και θα περιγράφει την μέχρι τώρα παιδεία, πείρα και ενδιαφέροντα, καθώς και τους προσωπικούς στόχους του υποψηφíου  και τα κίνητρά του να σπουδάσει Ιατρική.
 6. Συστατική Επιστολή 
  η οποία θα πρέπει να προέρχεται από καθηγητή σε επίσημο επιστολόχαρτο του σχολείου/πανεπιστημίου του υποψηφíου. Η επιστολή συνιστάται να αποστέλλεται κατευθείαν στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ή ηλεκρονικά στο M.Alexandrou@euc.ac.cy
 7. Εθελοντική Εργασία 
  Πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν οποιαδήποτε μορφή εθελοντικής εργασίας σε νοσοκομείο ή άλλο ίδρυμα φροντίδας θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.
 8. Μια Φωτογραφία  
  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής 
  Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.
 10. Προσωπική Συνέντευξη 
  • Ιατρική 
   Μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, η αίτηση εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής κι εφόσον πληρούνται τα βασικά κριτήρια, ο υποψήφιος φοιτητής καλείται για προσωπική συνέντευξη η οποία αποτελεί και το τελικό στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης για εισδοχή στην Ιατρική Σχολή.
  • Οδοντιατρική 
   Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψήφιους σε συνέντευξη εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
 11. Προκαταβολή/1η Δόση Διδάκτρων. 
  Οι υποψήφιοι που θα επιλέγουν θα λάβουν ταχυδρομικά Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ο υποψήφιος θα πρέπει έπειτα να  καταβάλει το 25% των συνολικών ετήσιων διδάκτρων του(€4,750) ως προκαταβολή για την κατοχύρωση της θέσης. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες δόσεις των €4,750 ως ακολούθως:
  • Δεκέμβριος (πριν τα Χριστούγεννα) για εξόφληση Χειμερινού Τετραμήνου
  • Ιανουάριος (ή νωρίτερα) για προκαταβολή του Εαρινού Τετραμήνου
  • Απρίλιος (ή νωρίτερα) για εξόφληση του Εαρινού Τετραμήνου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληρωμές πατήστε εδώ.  Η πληρωμή μπορεί να γίνει εδώ.

 

Εισδοχή υπό Όρους
Υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο τετράμηνο της τελευταίας τάξης του Λυκείου και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής (βλέπε σημεία 1-7), μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχή υπό όρους. Οι εν λόγω υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί από την Ιατρική Σχολή και οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα γίνονται δεκτοί υπό συγκεκριμένους όρους οι οποίοι θα εξαρτώνται από την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων εισαγωγής, καθώς και από τον τελικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή άλλων ισότιμων εξετάσεων π.χ. GCE A-Level ή International Baccalaureate (IB).

 

Σημείωση: Υποψήφιοι που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ, απετείται η έκδοση φοιτητικής άδειας παραμονής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Εισδοχής L.Nardi@euc.ac.cy

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός μεταπτυχιακού φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.  Η κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου έχει ορίσει ξεχωριστά κριτήρια εισαγωγής  και επιλογής φοιτητών.

 

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Φθινοπωρινό τετράμηνο είναι η δεύτερη Παρασκευή του Σεπτέμβρη και για το Εαρινό, η δεύτερη Παρασκευή του Ιανουαρίου. Σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης, οι θέσεις δύνανται να συμπληρωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία.

 

Για αίτηση εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την  ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής  εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης εισδοχής από το Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία.
 2. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή βεβαίωση αποφοίτησης.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
 4. Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου, Τεχνικής Σχολής, Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (επίσημο ή επικυρωμένο)
 5. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)
 6. Συστατική Επιστολή
 7. Πιστοποητικά για το επίπεδο γνώσης Αγγλικής Γλώσσας(εάν υπάρχουν)
 8. Μια φωτογραφία  διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
 9. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται με το τέλος εισδοχής €52. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά εδώ.
 10. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.
 11. Για εισδοχή σε ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτείται προφορική συνέντευξη με τους υποψήφιους

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ΜΟΝΟ για αιτήσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα των Επιστημών Αγωγής:

 

 1. Σύντομη Έκθεση (μέχρι 2 σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
 2. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής ή/και Ελληνικής Γλώσσας (εáν υπάρχουν)
 3. Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν την αίτηση του, όπως άρθρα, μονογραφίες, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.

 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν μαζί με τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά ΜΟΝΟ για αιτήσεις στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ):

 

 1. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Αποδεκτά είναι τα πιστοποιητικά IGCSE με ελάχιστο βαθμό «C», Proficiency (Cambridge/Michigan), IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακαθίσει την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο των αγγλικών.

 

 

Προγράμματα Master

 

Διδακτορικά Προγράμματα

 

 

Διαδικασία Έκδοσης Βίζας

All international, non-European Union students need to obtain a visa to study in Cyprus. After receiving a letter of acceptance from the Office of Admissions, students must apply for a visa by submitting the documents listed below to the University (Office of Admission’s International Office, P.O. Box 22006, 1516, Nicosia, Cyprus) in English, at least three months prior to the beginning of the semester.

 

 • Certified copy of relevant academic records in English
  • Undergraduate students - certified copy of High School Leaving Certificate and grade marksheet
  • Master students - certified copy of Bachelor’s degree from a recognized university, or certified copies of professional      qualifications
  • PhD students - certified copy of Bachelor and Master degree
 • Certified copy of a valid passport, valid for a minimum of two (2) years
 • Original letter attesting to good conduct, issued by the police authorities in the student’s country of citizenship, confirming a clear  criminal record. The letter of good conduct should be issued no more than 6 months before the date of submission of documents for Visa approval.
 • Original health certificates for HIV, hepatitis B, hepatitis C, and syphilis, in addition to chest X-ray report (for tuberculosis). Health certificates should be issued no more than 4 months before the date of submission of documents for Visa approval and must be issued only from public hospitals.
 • Original bank letter and recent bank statement confirming that the student or sponsor (parent(s)/guardian(s)) has sufficient funds to finance the student’s fees and living expenses in Cyprus. The amount indicated on the bank letter and bank statement must be equivalent to at least €7,000. The bank letter should be issued no more than 6 months before the date of submission of documents for Visa approval whilst the bank statement must show the transactions of the last two months.

 

 

Student visa

Your application for admission to European University Cyprus is subject to approval by the Ministry of Education and Culture and the Cyprus Migration Office. Student visas are issued in Cyprus. Upon the Migration Office’s approval, the original copy of the Temporary Student Visa will be sent to successful applicants by the Office of Admissions. A Temporary Residence Permit (Pink Slip) will be issued after students arrive at European University Cyprus and complete all necessary admission, registration and payment requirements. International students holding a student visa must be enrolled for full-time study. Different attestations of the above documents are required, depending on your country of citizenship.

 

As the visa attestations vary for each country, please follow this link to find:

 • Specific visa requirements for your country of citizenship. If you cannot find your country in the list, please contact the Office of Admissions at admit@euc.ac.cy

 

Payments

Down payment of fees

In order to qualify for a student visa, all international students admitted to European University Cyprus must also submit a minimum payment to the University of:

€4,178 - Undergraduate students

€3,158 - Master students

€5,228 - PhD students

 

Payment covers

 

 • Application fee (€52 non-refundable)*
 • Immigration application fee –M58 (€86 non-refundable)*
 • Insurance Fee (€170)
 • International student guarantee (€342 refundable)*
 • Other fees (€78 per semester)
 • Estimated first semester tuition fees:

         

          €3,450 - Undergraduate students

          €2,430 - Master students

          €4,500 - PhD students

 

*One-time off payment

 

Payment should be made to the Office of Admissions via bank transfer**, or online at jccsmart.com and Flywire. The Cyprus Migration Department will NOT accept applications for student visa if the University is unable to present evidence of payment.

 

An additional immigration charge of approximately €160 is payable by the student, in cash, upon arrival in Cyprus.

 

Payment covers

 • Alien Certificate (€70)
 • Temporary Residence Permit (M61) – Pink Slip (€35)
 • Health Certificates (€35)
 • Chest X-Ray Report (€20)

 

A Temporary Residence Permit (Pink Slip) will be issued after students arrive at European University Cyprus and complete all necessary admission, registration, and payment requirements.

 

Note: Upon arrival students will need to open a bank account in Cyprus and deposit the total amount of at least €5,000

 

Tuition fees vary according to program of study. Final adjustments to tuition fees will be made after the student registers at European University Cyprus. Any balance will be set off against the next semester’s fees. No refund will be given for any credit balance.

 

**EUC bank details

 

Name of Bank            HELLENIC BANK

Account Name           SPS INSTITUTE OF EDUCATION LTD

Account Number       121-01-030320-01

IBAN   CY73 0050 0121 0001 2101 0303 2001

SWIFT             HEBACY2N

Address          Corner 200 Limassol Avenue & Athalassas Avenue, 2025 Strovolos, Nicosia

 

Note: The student name and reference number (found in acceptance letter) must be quoted on all bank transactions. Tuition fees expressed are in euros (€), the official currency of Cyprus. Students are advised to make payments in euros.

 

Refund policy

A student who fails to register because he/she has not completed the process of admission or was refused a Cyprus entry visa is entitled to a refund, provided the Office of the Registrar is notified in writing. An administrative charge of €175 will be deducted, covering visa and bank expenses.

 

A student who fails to register and does not enter Cyprus, even though an entry visa was issued, is entitled to a refund provided the Office of the Registrar is notified in writing. An administrative charge of €175 will be deducted, covering visa and bank expenses, as well as the International Student Guarantee of €342.

   

A student who fails to register but does enter Cyprus is entitled to a refund, provided the Office of the Registrar is notified in writing. An administrative charge of €175 will be deducted, covering visa, bank, and other expenses, as well as the International Student Guarantee of €342.

 

Arrival checklist

When entering Cyprus (Larnaca or Paphos International Airport) all international students should also have the following with them, to ensure entry to the country:

 

 1. The original (or copy) Entry Permit – Blue Slip, issued by the Migration Authorities of Cyprus
 2. The receipts (or copies) indicating total payments of visa and registration/tuition fees to European University Cyprus
 3. Official bank receipts from the bank in your country to prove the transfer of payment to the university
 4. Cash in hand of at least Euro €2,000 to cover personal expenses (meals, books, accommodation, etc)
 5. Acceptance letter from the Office of Admissions
 6. A valid passport
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα