Έρευνα

 

Η Σχολή συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής, Οικονομικών, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον, συντονίζει τη δράση 3 ερευνητικών κέντρων:

 

CERISE - Centre for Risk and Safety in the Environment

Το Κέντρο για τον Κίνδυνο, Ασφάλεια και το Περιβάλλον (CERISE) ιδρύθηκε στις 24 Ιουνίου 2011. Η αποστολή του CERISE είναι να προωθήσει στο ευρύτερο κοινό και την τοπική κοινότητα ΜΜΕ (βιομηχανική και επιχειρηματική) τις αξίες και τις ανάγκες της ασφάλειας. Να παρέχει στις τοπικές κοινότητες ΜΜΕ (βιομηχανική και επιχειρηματική) εφαρμοσμένες λύσεις, υψηλού επιπέδου κατάρτιση και τη εκπαίδευση. Τέλος σκοπός είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά υψηλού μορφωτικού επιπέδου ερευνητές και ακαδημαϊκούς στους τομείς των Κινδύνων, της Ασφάλειας και του Περιβάλλοντος.

 

Το CERISE έχει ως στόχο να προωθήσει την έρευνα υψηλού επιπέδου, να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στην τοπική και ευρύτερη επιχειρηματική και βιομηχανική κοινότητα και τελικά να καθιερωθεί ως φορέας παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου της παραγωγής στους τομείς της ασφάλειας και της εκτίμησης κινδύνου στο μικρο-και μακρο περιβάλλον.

 

 

 Οι περιοχές εξειδίκευσης του CERISE συνοψίζονται ως εξής:

• Η χρήση, ανάπτυξη και δοκιμή στατιστικών και μαθηματικών μεθόδων και λύσεων για την ασφάλεια

• Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων

• Οργανωτικές πτυχές της ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ.

 

Το CERISE έχει ήδη δημιουργήσει συνεργασίες με διεθνώς φημισμένα ερευνητικά κέντρα, και συμβουλευτική επιτροπή της διεθνούς φήμης επιστημόνων.

 

Το CERISE είναι ιδρυτικός εταίρος της Κυπριακής Πλατφόρμας Ασφάλειας και μέλος του European Technology Platform in Industrial Safety (ETPIS).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλ: +357 22 713 157

Email: safety@euc.ac.cy

 

Διεύθυνση: Center for Risk and Safety in the Environment (CERISE), 1 Diogenous Street, Engomi, Nicosia 2404, Cyprus

 

CESMATSE – Center for Sustainable Management of Tourism, Sport & Events

Το Κέντρο Αειφόρου Διοίκησης του Τουρισμού, Αθλητισμού και Διοργάνωσης Γεγονότων είναι μία αυτοτελής ερευνητική μονάδα μέσα στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αφιερωμένη στην προαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας και εφαρμοσμένης πρακτικής στην αειφόρο διοίκηση των τομέων του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων με σκοπό να καταστήσει ικανή την επακόλουθη τους συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη των φιλοξενούντων κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, στο Κέντρο προσπαθούμε να προάγουμε τη γνώση στην συνεργιστική αειφόρο διοίκηση των οργανισμών τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που περιορίζει την αειφόρο δυναμική αυτών των οργανισμών είναι η έλλειψη γνώσης και μόχλευσης των αλληλοεξαρτήσεων καθώς επίσης και των κοινών συμφερόντων. Για αυτό το λόγο, το Κέντρο έχει υιοθετήσει μία ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση που δεν εστιάζει μερικώς σε κάθε τομέα συγκεκριμένα αλλά επεκτείνει το ενδιαφέρον στην αειφορία σε όλο το φάσμα προϊόντων και δραστηριοτήτων του τουρισμού, αθλητισμού και γεγονότων. Με αυτό τον τρόπο, καινοτόμος έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό να δημιουργήσει το θεμελιώδες θεωρητικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την εφαρμογή στη βιομηχανία νέων πρότυπων θεωρητικών αρχών αειφόρου διοίκησης και θα πληροφορήσει καθώς επίσης και θα εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες για τις συναφείς βέλτιστες πρακτικές.

Υπόβαθρο

Η αειφορία είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στη σύγχρονη διοίκηση. Η προσοχή της ακαδημαϊκής έρευνας χρειάζεται να επικεντρωθεί στην εύρεση των πιο κατάλληλων μέσων που θα επιτρέψει να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα για τους οργανισμούς, θα τους βοηθήσει να συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας και να ενισχύσει έτσι τον κοινωνικό τους ρόλο. Με άλλα λόγια, η έμφαση στην αειφορία μπορεί να γίνει αρωγός στην οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να υιοθετούν και να υλοποιούν αειφόρες πρακτικές που συνάδουν με το τρίπτυχο οικονομική αποδοτικότητα, κοινωνική ισότητα και οικολογική ακεραιότητα. Στους τομείς του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων, η υλοποίηση των αειφόρων πρακτικών είναι επιτακτική επειδή από την φύση τους οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτών των βιομηχανιών έχουν ποικίλες κοινωνικο-πολιτισμικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές εκφάνσεις. Όμως, η εγγενής διάσπαση αυτών των βιομηχανιών συχνά εμποδίζει την υιοθέτηση ή αποτελεσματική υλοποίηση αειφόρων πρακτικών. Μία κοινή ολιστική προσέγγιση στον τουρισμό, αθλητισμό και στη διοργάνωση γεγονότων μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη κατάλληλων συνεργιών και μηχανισμών για την αειφόρο διοίκηση αυτών των τομέων.

Προσέγγιση

Η λογική που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου είναι διττή:

(α) Πρώτον, το Κέντρο σκοπεύει να παρέχει ένα κοινό χώρο για την προαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κέντρο έχει υιοθετήσει μία διεπιστημονική προσέγγιση στη διερεύνηση αυτών των ανεξάρτητων αλλά και αλληλοσχετιζόμενων περιοχών ακαδημαϊκής έρευνας ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την αειφόρο διοίκηση - των τουριστικών, αθλητικών και διοργάνωσης γεγονότων - φορέων και οργανισμών. Το Κέντρο είνα υπεύθυνο για την πραγματοποίηση και διάχυση πρωτοπόρας επιστημονικής έρευνας σε υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά μέσα όπως διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και μελέτες εφαρμοσμένης έρευνας.

(β) Δεύτερον, το Κέντρο σκοπεύει να προσφέρει συμβουλευτική τεχνογνωσία σε τοπικούς οργανισμούς και φορείς παρέχοντας καινοτόμες λύσεις διοίκησης και πωλήσεων σε επιχειρήσεις, κοινωνικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων τουρισμού, φιλοξενίας, αθλητισμού, διοργάνωσης γεγονότων, ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. Το Κέντρο επίσης είναι υπεύθυνο για την επιμόρφωση διοικητικών στελεχών και στοχεύει να λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης και πηγή πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς των βιομηχανιών τουρισμού, φιλοξενίας, αθλητισμού, και διοργάνωσης γεγονότων.

Cyprus Economic Observatory

Το Κυπριακό Οικονομικό Παρατηρητηρίο είναι η διαδικτυακή πύλη του Τμήματος Λογιστικής, Οικονομίας και Χρηματοοικονομικών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων «Ιωάννης Γρηγορίου». Η διαδικτυακή αυτή πύλη ιδρύθηκε με βάση τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να διαδώσει ευρύτερα την έρευνα υψηλής ποιότητας, που εστιάζει σε θέματα που αφορούν την Κύπρο. 

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα