Προφίλ Σχολής

Η Σχολή

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων «Ιωάννης Γρηγορίου» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2007. Η Σχολή διεξάγει διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στους τομείς του Marketing, της Διοίκησης και της Λογιστικής, Οικονομίας και Οικονομικών.

Στόχοι

• Προετοιμασία, μέσα από τα προπτυχιακά μας προγράμματα, φοιτητών υψηλού επιπέδου με υψηλές προοπτικές απασχολησιμότητας.

• Προετοιμασία, μέσα από τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, κοινωνικά ευαίσθητων μάνατζερ επιχειρήσεων με τη δυνατότητα λύσης επιχειρησιακών προβλημάτων.

• Προετοιμασία, μέσα από τα διδακτορικά μας προγράμματα, υψηλού επιπέδου ερευνητών.

• Συμμετοχή σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που θα αποφέρει νέες, σημαντικές, καινοτόμες γνώσεις στον τομέα μας και θα δώσει τη δυνατότητα για μεταφορά στην πράξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

• Αύξηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου του διδακτικού προσωπικού, μέσω των δημοσιεύσεων σε εκδόσεις υψηλού ερευνητικού αντίκτυπου, καθώς και με την προσέλκυση ερευνητικών κονδυλίων από ιδιωτικούς, Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

• Προώθηση της ερευνητικής αριστείας, μέσω υφιστάμενων αλλά και τη δημιουργία νέων Ερευνητικών Κέντρων εντός της Σχολής.

• Προώθηση της αριστείας στη διδασκαλία.

Μαθησιακές δραστηριότητες

Η Σχολή προσφέρει προγράμματα υψηλής ποιότητας σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Όλα τα προγράμματα είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς και άλλους φορείς εκπαίδευσης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Τα υφιστάμενα προγράμματα που προσφέρονται από τη Σχολή είναι:

Προπτυχιακά Προγράμματα

  • Marketing Communications and Social Media
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ξενοδοχείων, Τουρισμού και Οργάνωση Εκδηλώσεων
  • Λογιστική
  • Οικονομικά Επιχειρήσεων
  • Aviation Management

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διδακτορικά Προγράμματα

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ερευνητικές δραστηριότητες

Η Σχολή συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς της Διοίκησης, Λογιστικής, Οικονομικών, Μάρκετινγκ και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιπλέον, συντονίζει τη δράση 4 ερευνητικών κέντρων:

CERIDES - Centre for Risk and Decision Sciences

Το Κέντρο Κινδύνων και Επιστημών Απόφασης (CERIDES) παρέχει μια ολιστική προσφορά στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο. Το Κέντρο βασίζεται στην προσφορά εκπαιδευτικών (διδακτορικών), ερευνητικών και συμβουλευτικών λύσεων. Το Κέντρο προέκυψε από τις συνέργειες που έχουν εντοπιστεί μεταξύ του Κέντρου Κινδύνου, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος (CERISE) και του Εργαστηρίου Υποστήριξης Αποφάσεων και Βελτιστοποίησης Συστημάτων (DSSO) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι το πρώτο διεπιστημονικό, Διαπολιτισμικό Κέντρο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα πεδία εστίασης του Κέντρου Αριστείας περιστρέφονται γύρω από την ανάπτυξη, τη χρήση και την αξιολόγηση πρωτίστως ποσοτικών και σε μικρότερο βαθμό ποιοτικών μεθόδων για τη μέτρηση, την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την επικοινωνία του κινδύνου και την ανάλυση, σχεδιασμό και εφαρμογή μηχανισμών λήψης αποφάσεων και συστήματα.

CESMATSE – Center for Sustainable Management of Tourism, Sport & Events

Το Κέντρο Αειφόρου Διοίκησης του Τουρισμού, Αθλητισμού και Διοργάνωσης Γεγονότων είναι μία αυτοτελής ερευνητική μονάδα μέσα στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αφιερωμένη στην προαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας και εφαρμοσμένης πρακτικής στην αειφόρο διοίκηση των τομέων του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων με σκοπό να καταστήσει ικανή την επακόλουθη τους συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη των φιλοξενούντων κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα, στο Κέντρο προσπαθούμε να προάγουμε τη γνώση στην συνεργιστική αειφόρο διοίκηση των οργανισμών τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που περιορίζει την αειφόρο δυναμική αυτών των οργανισμών είναι η έλλειψη γνώσης και μόχλευσης των αλληλοεξαρτήσεων καθώς επίσης και των κοινών συμφερόντων. Για αυτό το λόγο, το Κέντρο έχει υιοθετήσει μία ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση που δεν εστιάζει μερικώς σε κάθε τομέα συγκεκριμένα αλλά επεκτείνει το ενδιαφέρον στην αειφορία σε όλο το φάσμα προϊόντων και δραστηριοτήτων του τουρισμού, αθλητισμού και γεγονότων. Με αυτό τον τρόπο, καινοτόμος έρευνα πραγματοποιείται με σκοπό να δημιουργήσει το θεμελιώδες θεωρητικό υπόβαθρο που θα επιτρέψει την εφαρμογή στη βιομηχανία νέων πρότυπων θεωρητικών αρχών αειφόρου διοίκησης και θα πληροφορήσει καθώς επίσης και θα εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες για τις συναφείς βέλτιστες πρακτικές.

Υπόβαθρο

Η αειφορία είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στη σύγχρονη διοίκηση. Η προσοχή της ακαδημαϊκής έρευνας χρειάζεται να επικεντρωθεί στην εύρεση των πιο κατάλληλων μέσων που θα επιτρέψει να επιτευχθούν βιώσιμα αποτελέσματα για τους οργανισμούς, θα τους βοηθήσει να συνεισφέρουν στην ευημερία της κοινωνίας και να ενισχύσει έτσι τον κοινωνικό τους ρόλο. Με άλλα λόγια, η έμφαση στην αειφορία μπορεί να γίνει αρωγός στην οικοδόμηση της ικανότητας των οργανισμών να υιοθετούν και να υλοποιούν αειφόρες πρακτικές που συνάδουν με το τρίπτυχο οικονομική αποδοτικότητα, κοινωνική ισότητα και οικολογική ακεραιότητα. Στους τομείς του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων, η υλοποίηση των αειφόρων πρακτικών είναι επιτακτική επειδή από την φύση τους οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα αυτών των βιομηχανιών έχουν ποικίλες κοινωνικο-πολιτισμικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές εκφάνσεις. Όμως, η εγγενής διάσπαση αυτών των βιομηχανιών συχνά εμποδίζει την υιοθέτηση ή αποτελεσματική υλοποίηση αειφόρων πρακτικών. Μία κοινή ολιστική προσέγγιση στον τουρισμό, αθλητισμό και στη διοργάνωση γεγονότων μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη κατάλληλων συνεργιών και μηχανισμών για την αειφόρο διοίκηση αυτών των τομέων.

Προσέγγιση

Η λογική που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου είναι διττή:

(α) Πρώτον, το Κέντρο σκοπεύει να παρέχει ένα κοινό χώρο για την προαγωγή της ακαδημαϊκής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού, αθλητισμού και διοργάνωσης γεγονότων. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κέντρο έχει υιοθετήσει μία διεπιστημονική προσέγγιση στη διερεύνηση αυτών των ανεξάρτητων αλλά και αλληλοσχετιζόμενων περιοχών ακαδημαϊκής έρευνας ώστε να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την αειφόρο διοίκηση - των τουριστικών, αθλητικών και διοργάνωσης γεγονότων - φορέων και οργανισμών. Το Κέντρο είνα υπεύθυνο για την πραγματοποίηση και διάχυση πρωτοπόρας επιστημονικής έρευνας σε υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκά μέσα όπως διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά και μελέτες εφαρμοσμένης έρευνας.

(β) Δεύτερον, το Κέντρο σκοπεύει να προσφέρει συμβουλευτική τεχνογνωσία σε τοπικούς οργανισμούς και φορείς παρέχοντας καινοτόμες λύσεις διοίκησης και πωλήσεων σε επιχειρήσεις, κοινωνικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων τουρισμού, φιλοξενίας, αθλητισμού, διοργάνωσης γεγονότων, ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. Το Κέντρο επίσης είναι υπεύθυνο για την επιμόρφωση διοικητικών στελεχών και στοχεύει να λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης και πηγή πληροφόρησης στους εμπλεκόμενους φορείς των βιομηχανιών τουρισμού, φιλοξενίας, αθλητισμού, και διοργάνωσης γεγονότων.

EUC-PEAK Innovation Center

Το EUC-PEAK Κέντρο Καινοτομίας έχει ως στόχο την έρευνα, την υποστήριξη και την επιτάχυνση των προσπαθειών της Επιχειρηματικότητας, της Επιχειρηματικής Καινοτομίας και της Μεταφοράς της Γνώσης στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή.

Το Κέντρο Καινοτομίας EUC-PEAK στοχεύει να αποτελέσει κομβικό σημείο έρευνας, εφαρμοσμένων λύσεων και εκπαίδευσης για τις νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις της Κύπρου, τις μικροεπιχειρήσεις, τη βιομηχανική κοινότητα, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την πράσινη επιχειρηματικότητα, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις δημόσιες αρχές. Το Κέντρο Καινοτομίας EUC-PEAK στοχεύει να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

SYSTEMA (Systems Thinking for Business, Management and Engineering)

Το ερευνητικό κέντρο SYSTEMA (Systems Thinking for Business, Management and Engineering) είναι μοναδικό στην Κύπρο που στοχεύει στη συνεργασία με τις τοπικές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις κοινότητες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις δημόσιες αρχές. Σκοπός του είναι να βάλει τα αναγκαία θεμέλια για την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας μέσω των προσεγγίσεων Systems Thinking και ν’ αποτελέσει ένα σημαντικό πάροχο λύσεων στα προβλήματα πολύπλοκων συστημάτων.

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα