Όροι και Προϋποθέσεις

Όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις που ακολουθούν είναι δεσµευτικοί και ανα- πόσπαστο µέρος αυτού του Συµβολαίου Ενοικίασης. Ο φοιτητής οφείλει να µελετήσει και να κατανοήσει όλεςτις προϋποθέσεις αυτού του συµβολαίου. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ρήτρα αυτού του συµβολαίου µπορείνα έχει περισσότερες από µία ερµηνείες, τότε ο ∆ιευθυντής Γραφείου Στέγασης ή ο/η Λειτουργός Στέγασης θα αποφασίζει για την τελική ερµηνεία.

 1. Πολιτική Κρατήσεων:Προκαταβολή στέγασης €350 απαιτείταιγια να γί- νει η κράτηση ενός διαµερίσµατος. Η προκαταβολή στέγασηςχρησιµοποιεί- ται σε περίπτωση ζηµιών που µπορείνα προκαλέσει ο φοιτητής κατά τη διάρ- κεια της διαµονήςτου. Η προκαταβολή αυτή επιστρέφεται στον φοιτητή µε τη λήξη του συµβολαίου ενοικίασης, νοουµένου ότι το διαµέρισµα θα παραδο- θεί καθαρό και χωρίς ζηµιές. Οι ένοικοι είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζηµιές ή απώλεια περιουσίας από το διαµέρισµα
 2. Προκαταβολή Στέγασης –– Πολιτική επιστροφής: Εάν ο φοιτητής απο- φασίσεινα ακυρώσει το Συµβόλαιο Ενοικίασης πριντηνείσοδο του στις φοι- τητικέςεστίες, η ακόλουθη πολιτική Επιστροφής Προκαταβολής Στέγασης θα είναι σε ισχύ:
  Φθινοπωρινο Τετράµηνο Εαρινό Τετράµηνο
  Πριν απο 1 Σεπτεµβρίου 100% Πριν απο 1 Ιανουαρίου 100%
  Πριν απο 15 Σεπτεµβρίου 75% Πριν απο 15 Ιανουαρίου 75%
  Πριν απο 22 Σεπτεµβρίου 50% Πριν απο 22 Ιανουαρίου 50%
  Πριν απο 29 Σεπτεµβρίου 25% Πριν απο 29 Ιανουαρίου 25%
  Μετά τις 30 Σεπτεµβρίου 0 Μετά την 31 Ιανουαρίου 0
  Η προκαταβολή απαιτείται από το ΕυρωπαϊκόΠανεπιστήµιο Κύπρουως ασφάλεια έναντι απλήρωτωνενοικίων, απώλειας περιουσίας και φθοράς ή ζηµιάς. Μετη λήξη του Συµβολαίου Ενοικίασης και τηνεπιστροφή των κλειδιώνεπιστρέφεται η Προκαταβολή Στέγασης, µείον οποιαδήποτε ποσά οφείλονταιγια ζηµιές(συµ- περιλαµβανοµένωνζηµιών σε κοινόχρηστουςχώρους),για απλήρωτα ενοίκια και για οποιεσδήποτε άλλες οφειλές/χρεώσεις από το Πανεπιστήµιο. Επίσης απαιτείται όπως παρουσιαστούντελικοίλογαριασµοίνερού και ρεύµατος. Η πληρωµή της προκαταβολής στέγασης δεν εγγυείται απαραιτήτωςτην το- ποθέτηση του φοιτητή σε διαµέρισµα. Η ανάθεση διαµερίσµατος σε φοιτητή είναι θέµα διαθεσιµότητας.
 3. Προκαταβολή Κλειδιών: Η προκαταβολή κλειδιών των €40 πληρώνε- ται µαζί µε την Προκαταβολή Στέγασης και επιστρέφεται πλήρως µε τη λήξη του συµβολαίου ενοικίασης και αφού επιστραφούν τα κλειδιά στο Γραφείο Στέγασης.
 4. Προκαταβολή Πυροσβεστήρα: : Οι ένοικοι που κατοικούν σε διαµερί- σµατα δύο υπνοδωµατίων Serenity House ή Perfect House πρέπει να πλη- ρώσουν µια προκαταβολή των €11 έκαστος. Οιένοικοι που κατοικούν σε δια- µερίσµατα ενός υπνοδωµατίου ή σε στούντιο πρέπεινα πληρώσουν µια προ- καταβολή των €21. Αυτή η προκαταβολή επιστρέφεται πλήρως υπό την προ- ϋπόθεση ότι ο πυροσβεστήρας επιστραφεί άθικτος, µε τη λήξη του συµβο- λαίου ενοικίασης.
 5. Υπηρεσία Σύνδεσης: Εάν ο ένοικοςεπιθυµείνα συνδέσει το νερό και τον ηλεκτρισµό πριντην άφιξη του στο διαµέρισµα θα πρέπεινα προχωρήσει στην πιο κάτω διαδικασία: 1) Αποστολή Πιστοποιηµένης Εξουσιοδότησης 2) Αποστολή Πιστοποιηµένου αντίγραφου τηςταυτότητας 3) Πληρωµή των πιο κάτω ποσών • €200 εγγύηση για σύνδεση ηλεκτρισµού • €125 εγγύηση για σύνδεση νερού • €40 χρέωση Υπηρεσία Σύνδεσης
 6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  1. Ανάθεση ∆ιαµερίσµατος. Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει τα διαµερίσµατα, να επιτρέψει ή να αρνηθεί ανταλλα- γές δωµατίων και συγκατοίκων,να ενοποιεί κενά διαµερίσµατα, καινα απαι- τεί από έναν φοιτητή να µετακοµίσει από ένα διαµέρισµα σε άλλο. Η ανάθεση των διαµερισµάτων γίνεται µόνο µετά από γραπτή εξουσιοδότηση/έγκριση από το Γραφείο Στέγασης. Τα διαµερίσµατα στις οικιστικές µονάδεςτου Πανεπιστηµίου µπορούννα κα- τοικηθούν µόνο από τους φοιτητές στους οποίουςέχουν ανατεθεί. Σύµφωνα µε αυτό το Συµβόλαιο Ενοικίασης, το δικαίωµα του φοιτητή που κατοικεί σε διαµέρισµα των οικιστικών µονάδων του Πανεπιστηµίου δεν µπορεί να µε- τατεθεί από τον ίδιο τον φοιτητή σε άλλο υπεκµίσθωση.
  2. Ενοποίηση. Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας ενδέχεται να ενοποιήσει διαµερίσµατα που δεν είναι πλήρως κατοικηµένα σε περίπτωση κενών δωµατίων και να µετακινήσει ένα φοιτητή σε άλλο διαµέρισµα, όταν ενοποιήσεις αυτού του τύπου είναι απαραίτητες. Φοιτητές που έχουν συµβόλαιο για διαµέρισµα δύο υπνοδωµατίων και δεν έχουν συγκάτοικο, πρέπει είτε να µετακοµίσουν σε άλλο διαµέρισµα ή να τους δοθεί ένας συγκάτοικος από το Γραφείο Στέγασης. Οποιαδήποτε αλλαγή διαµερισµάτων πρέπει να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί µέσα σε πέντε µέρες από την ειδοποίηση ενοποίησης. Εάν η ενοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί µέσα στο διάστηµα των πέντε ηµερών, ο φοιτητής θα χρεωθεί άµεσα και θα είναι νοµικά υποχρεωµένος να πληρώσει και τα δύο δωµάτια σε ένα διαµέρισµα δύο υπνοδωµατίων.
  3. ∆ιάρκεια Συµβολαίου. Όλα τα συµβόλαια ενοικίασης στο Serenity House και στο Cyprialife Residence έχουν διάρκεια ενόςχρόνου. Οι περίοδοι των συµβολαίων είναι καθορισµένες και όλα τα συµβόλαια ξεκινούν στις 01 Σεπτεµβρίου του τρέχοντας έτους και τελειώνουν στις 31 Αυγού- στου του επόµενου έτους.Το συµβόλαιο είναι δεσµευτικό και µόνο η ∆ιευθύντρια του Γραφείου Φοι- τητικής Μέριµνας έχει το δικαίωµα να ακυρώσει συµβόλαιο. Οι µόνοι λό- γοι ακύρωσης είναι: ξαφνική σοβαρή ασθένεια, απώλεια µέλους της οικο- γένειας ή πόλεµος.
  4. Πολιτική Ελέγχου (check-in / check-out).. Κατά τηνείσοδο στο διαµέ- ρισµα οι ένοικοι θα λαµβάνουντο Έντυπο Ελέγχου Κατάστασης ∆ιαµερί- σµατος, το οποίο θα πρέπεινα συµπληρώνουν καινα παραδίδουν στο Γρα- φείο Στέγασηςεντός µιαςεβδοµάδας από την είσοδο τους στο διαµέρισµα. Ο κάθεένοικος σε διαµέρισµα δυο/τριών υπνοδωµατίων θα παραδίδειξεχω- ριστό έντυπο ελέγχου. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου θα καταγράψει την κατάσταση του διαµερίσµατος η οποία θα συγκριθεί µε τη κατάσταση του δια- µερίσµατος στηνλήξη του συµβολαίου ενοικίασης κατά την διαδικασία ελέγ- χου (check-out). Σε περίπτωση που κάποιοςένοικος δεν παραδώσει το έντυπο ελέγχου θα θεωρείτε υπεύθυνοςγια όλεςτιςζηµίες που θα καταγραφούν στο διαµέρισµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας check-out. Οι ένοικοι πρέπει να παραδώσουντο διαµέρισµα στηνίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβαν. Επίσηςτο διαµέρισµα πρέπεινα παραδοθεί µε όλα τα αντικείµενα καιέπιπλα τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια και συµπεριλαµβάνονται στην Λίστα Ελέγ- χου (check-in form). Προσωπικά αντικείµενα που αφήνονται σε διαµέ- ρισµα µετά τη λήξη του συµβολαίου θα θεωρούνταιεγκαταλελειµµένα και θα αποσύρονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Γραφείου Στέγασης.
  5. Σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο. Όλα τα διαµερίσµατα παρέχουν δωρεάν ασύρ- µατη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η τιµή του ενοικίου δεν περιλαµβάνει τη σύν- δεση. Τονίζουµε ότι σε περίπτωση µη ορθήςχρήσηςτου διαδικτύου, η σύν- δεση ενδέχεται να παρουσιάσει πρόβληµα, ακόµα και τερµατισµό της σύν- δεσης στο χρήστη. Σε περίπτωση ζηµιάς στο µόντεµ που βρίσκεται στο χώρο του διαµερίσµατος, οι ένοικοι θα χρεώνονται €100. Ο κάθε ένοικος έχει τη δυνατότητα εάντο επιθυµεί,να βάλει δική του προσωπική σύνδεση για το δια- δίκτυο µε δική του επιβάρυνση.
  6. Περιγραφή Επίπλων και Παραρτήµατα. . Όλα τα διαµερίσµατα (στούν- τιο/ ενός/δύο/τριών/τεσσάρων υπνοδωµατίων) στο Cyprialife Residence και Serenity House περιέχουν: 1/2/3 µονά κρεβάτι/ια, γραφείο/α, βι- βλιοθήκη, καρέκλα/ες γραφείου, πολυθρόνες, τραπεζάκι, κοµοδίνα, έπι- πλο τηλεόρασης, ντουλάπα, τραπέζι κουζίνας µε δύο καρέκλες, κουρτί- νες και είδη υγιεινής. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισµένη µε φούρνο, εστία, ψυγείο και µε κλιµατιστικό ζεστού/κρύου αέρα. Καµία αλλαγή, µε- τατροπή ή επιδιόρθωση δεν επιτρέπεται να γίνει σε έπιπλα ή στον εξοπλι- σµό των διαµερισµάτων χωρίς την σύµφωνη γνώση και γραπτή συγκατά- θεση του Γραφείου Στέγασης. Επιπρόσθετα, στο Cyprialife Residence τα διαµερίσµατα διαθέτουν πλυντήριο ρούχων.
  7. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Όλοι οιλογαριασµοί (νερό, ηλεκτρισµός κτλ) και/ή προκαταβολές ή φορολογίες είναι αποκλειστική ευθύνη του ενοικιαστή. Με τη λήξη του συµβολαίου οιένοικοι πρέπεινα παρουσιάσουν αποδείξεις πλη- ρωµήςνερού και ηλεκτρισµού για να δικαιούνται να πάρουν πίσω την Προ- καταβολή Στέγασης.
  8. Πολιτική Ακύρωσης. Φοιτητές που έχουν υπογράψει συµβόλαιο ενοι- κίασης και έχουν ήδη κατοικήσει στο Cyprialife Residence και Serenity House θα θεωρούνται υπεύθυνοι να εκπληρώσουν όλεςτουςτις υποχρεώ- σεις που περιλαµβάνονται στο συµβόλαιο αυτό. Φοιτητής που αποχωρεί από τις οικιστικές µονάδες του Πανεπιστηµίου είναι υποχρεωµένος να πληρώ- σει για ολόκληρη τη διάρκεια του συµβολαίου. Ακύρωση συµβολαίου θα γί- νετε δεκτή σε σπάνιες περιπτώσεις και µονο για τους πιο κάτω λόγους: απρό- σµενη αλλαγή στην κατάσταση της οικογένειας του φοιτητή (σοβαρή ασθέ- νεια, ή απώλεια µέλουςτης οικογένειας) πόλεµος ή πολιτική διαταραχή στην χώρα προέλευσηςτου φοιτητή.
  9. Ανανέωση Συµβολαίου. Απαιτείται από τονένοικο να πληροφορήσει το Γρα- φείο Στέγασηςτρεις µήνες πριντη λήξη του Συµβολαίου Ενοικίασηςτου εάνεπι- θυµείνα ανανεώσει το συµβόλαιο του/της, ώστενα διασφαλίσει διαθεσιµότητα διαµερίσµατος. Το Γραφείο Στέγασηςέχει το δικαίωµα να ενοικιάσει το διαµέ- ρισµα σε άλλο άτοµο µετά τη χρονική περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω. Η πο- λιτική του Γραφείου Στέγασης καθορίζει πωςτο ποσοστό 30% των διαµερισµά- των µπορούννα διατεθούνγα επανενοικίαση σε υφιστάµενους.
  10. Εκπρόθεσµος Λογαριασµός.Εάν οι πληρωµές δεν κατατεθούν µέχρι την προκαθορισµένη ηµεροµηνία όπωςενδείκνυται στους τρόπους πληρω- µής (βλέπε παράγραφο 18), οι ακόλουθες ενέργειες ενδέχεται να λάβουν χώρα µετά την 7η ηµερολογιακή µέρα:
   1. Έξωση από το διαµέρισµα και αξιολόγηση των χρεώσεων αποχώρησης. Γίνεται έξωση του ένοικου από το διαµέρισµα, όµωςτο πλήρες ποσό των ενοικίων παραµένει πληρωτέο
   2. Χρέωση €30 για καθυστερηµένη πληρωµή (εάν καιεφόσον η καθυστερη- µένη πληρωµή γίνει κατά την περίοδο τωνεπόµενων 15 εργάσιµων ηµερών). 
   3. Άρνηση εγγραφήςγια το επόµενο τετράµηνο µέχρινα πραγµατοποιηθούν όλες οι καθυστερηµένες πληρωµέςτων ενοικίων.
  11. Υποχρεώσεις του Πανεπιστηµίου. Το Πανεπιστήµιο έχει την υποχρέ- ωση να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον κατάλληλο για µάθηση, που επιτρέπει στουςενοίκουςνα µελετούν καινα ξεκουράζονται στον προσωπικό χώρο του διαµερίσµατοςτους. Το Γραφείο Στέγασηςέχει το δικαίωµα να ανανεώσει,να αναστείλει, ή να τερµατίσει το Συµβόλαιο Ενοικίασηςενόςενοίκου όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, ή όταν προταθεί από τον Λειτουργό Στέγασης, ή από οποιοδήποτε µέλοςτου προσωπικού, ή τηςεπιτροπής
  12. Ευθύνη Πανεπιστηµίου. Το Πανεπιστήµιο δεν φέρει οποιαδήποτε ευ- θύνη για απώλειες, ζηµιές ή φθορά προσωπικών αντικειµένων που µπορεί να συµβούν εντόςτον κτιρίων.
  13. Κώδικας Συµπεριφοράς.Όλοι οι ένοικοι πρέπει να συµµορφώνονται µε τον κώδικα συµπεριφοράς που περιλαµβάνεται στον Οδηγό Προγραµµά- των Σπουδών και στον Οδηγό Στέγασης
  14. Χρεώσεις Επιβολής. ς. Εάν µετηνεφαρµογή του Συµβολαίου Ενοικίασης και των όρων που εξυπακούονται δηµιουργηθούνεπιπρόσθετεςχρεώσεις οι οποίες ως αποτέλεσµα επιβαρύνουντο Πανεπιστήµιο, τότε ο ένοικος θα είναι υποχρεωµένος να πληρώσει τις χρεώσεις αυτές οι οποίες δεν περιορίζον- ται µόνο σε χρεώσεις δικηγόρων.
  15. ∆ικαίωµα Εισόδου. Το Γραφείο Στέγασης έχει το δικαίωµα να εισέλ- θει στα διαµερίσµατα χωρίς καµία προειδοποίηση ή άδεια από τουςένοικους για να πραγµατοποιήσει ελέγχους συντήρησης και για επισκευές. Επιπλέον το Γραφείο Στέγασηςέχει το δικαίωµα να επιθεωρήσει τα διαµερίσµατα εάν υπάρχειεύλογη αιτία ή υπόνοια ότι ο ένοικος παραβιάζει τους όρους και κα- νονισµούςτου συµβολαίου ή ότι υπάρχουν στο διαµέρισµα οποιαδήποτε από τα απαγορευµένα αντικείµενα που αναφέρονται πιο κάτω
  16. Απαγορευµένα Αντικείµενα. Απαγορεύεταινα χρησιµοποιηθούν ή να αποθηκευτούν στα διαµερίσµατα των φοιτητών ή σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους του κτιρίου τα ακόλουθα αντικείµενα: όλα τα οξέα, βενζίνη, όλα τα είδη όπλων, ναρκωτικά ή πυροτεχνήµατα. Απαγορεύεται η παραµονή όλων των ζώων, εκτός από τα ψάρια, στις οικιστικές µονάδεςγια λόγους υγιεινής και πιθανήςενόχλησηςτων άλλων ενοίκων.
  17. Τερµατισµός Συµβολαίου Ενοικίασης από το Πανεπιστήµιο. Το Πα- νεπιστήµιο δικαιούται να τερµατίσει το Συµβόλαιο Ενοικίασης για τους ακό- λουθουςλόγους:
   1. απλήρωτοι λογαριασµοί / καθυστερήσεις ενοικίων.
   2. αποποµπή φοιτητή από το Πανεπιστήµιο λόγω πειθαρχικού παραπτώµατος.
   3. παραβίαση όρων και προϋποθέσεων παραµονής από τον φοιτητή ή τον/την/τους φιλοξενούµενο/η/ουςτου.
  18. ∆ιαδικασία Πληρωµών
    Cyprialife Residence Serenity House  
  ∆ιαδικασία Πληρωµών Στούντιο Ενός Υπνοδωµατίου ∆ύο Υπνοδωµατίου Τριών Υπνοδωµατίου Περίοδοι Πληρωµών
  Προκαταβολή Σπιτιού και Κλειδιών €390 €390 €390 €390 Με την κράτηση
  1η ∆όση €810 €1485 €870 €810 Με την είσοδο στο διαµέρισµα
  2η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Οκτωβρίου
  3η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Νοεµβρίου
  4η ∆όση €270 €495 €290 €270 01 ∆εκεµβρίου
  5η ∆όση €270 €495 €290 €270 07 Ιανουαρίου
  6η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Φεβρουαρίου
  7η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Μαρτίου
  8η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Απριλίου
  9η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Μαΐου
  10η ∆όση €270 €495 €290 €270 02 Ιουνίου
  Eπιστροφή Προκαταβολής Σπιτιού και Κλειδιών €390 €390 €390 €390 Με τη λήξη του Συµβολαίου

 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Περισσότερες πληροφορίες. Συμφωνώ Μάθε περισσότερα