Ημερίδα: Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

8:30 - 14:00 

Αίθουσα 208, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δραστηριότητες:

  • Η σημασία της διδασκαλίας της ΕΝΓ ως πρώτη Γλώσσα
  • Διεξαγωγή έρευνας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο την καταγραφή: του ρόλου των εθνικών νοηματικών γλωσσών στην (ειδική) εκπαίδευση, των προγραμμάτων σπουδών, των υλικών διδασκαλίας ΝΓ, των λεξικών και άλλων εκπαιδευτικών υλικών
  • Ανασκόπηση του Αναλυτικού προγράμματος της ΕΝΓ και του Οδηγού για τους εκπαιδευτικούς
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη υλικού για τη Διδασκαλία της Νοηματικής Γλώσσας
  • Προσαρμογή του Διδακτικού υλικού της ΕΝΓ στην ΚΝΓ

ΤΟ ΕΡΓΟ SIGN FIRST:

To SIGN FIRST «Teaching European Signed Languages as a First Language» (Διδασκαλία ΕυρωπαϊκώνΝοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα) αποσκοπεί στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή προγραμμάτων διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών και την καλλιέργεια της εγγραμματοσύνης την Κωφών και Βαρήκοων μαθητών.

Εθνική Μονάδα συντονισμού του προγράμματος ERASMUS+ το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Το SIGN FIRST υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info