Το Πανεπιστήμιο μας συντονίζει την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα στην Κύπρο για το 2018-19

Τη Δευτέρα 17/9/18 ξεκινά στην Κύπρο η πραγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας (European Social Survey - ESS) η οποία είναι μια ακαδημαϊκή συγκριτική έρευνα που πραγματοποιείται ανά διετία σε όλη την Ευρώπη από το 2001. Η ΕΚΕ μετρά στάσεις, πεποιθήσεις και μοτίβα συμπεριφοράς διάφορων πληθυσμών σε περισσότερες από τριάντα χώρες. Οι κύριοι στόχοι της ΕΚΕ είναι:

 

  • να χαρτογραφεί την σταθερότητα και την αλλαγή στην κοινωνική δομή, τις κοινωνικές συνθήκες και τις στάσεις των πολιτών στην Ευρώπη και να ερμηνεύει πώς ο κοινωνικός, πολιτικός και ηθικός ιστός της Ευρώπης αλλάζει,
  • να προκρίνει υψηλότατα πρότυπα αυστηρότητας στη συγκριτική έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, όπως, για παράδειγμα, στο σχεδιασμό ερωτηματολογίων, στον προ-ερευνητικό έλεγχο, στη δειγματοληψία, στη συλλογή δεδομένων, στη μείωση της μεροληψίας και στην αξιοπιστία των ερωτήσεων,
  • να θεσπίζει ισχυρούς δείκτες κοινωνικής ανάπτυξης με βάση τις αντιλήψεις των πολιτών και τις απόψεις τους σε βασικούς τομείς των κοινωνιών τους,
  • να διευκολύνει την κατάρτιση κοινωνικών ερευνητών στη συγκριτική ποσοτική μέτρηση και ανάλυση,
  • να βελτιώνει την ορατότητα δεδομένων για την κοινωνική αλλαγή μεταξύ ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής και του ευρύτερου κοινού.

 

Με απόφαση της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΔΕΠΣΑ) την έρευνα υλοποίει ένα κονσόρτσιουμ πανεπιστημίων (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο UCLAN). Τον Εθνικό Συντονισμό του έργου αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τα πανεπιστήμια. Για την περίοδο από το Νοέμβριο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2019 τον συντονισμό έχει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με Εθνικό Συντονιστή τον Καθηγητή Μάριο Βρυωνίδη. Την έρευνα πεδίου συντονίζει το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου με Διευθυντή τον Δρ. Χάρη Ψάλτη και επόπτρια τη λειτουργό του κέντρου Ειδική Επιστήμονα κα Άντρια Νικολάου.

Η έρευνα γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις με ερωτηματολόγιο που βασίζεται σε ένα κοινό πρότυπο αλλά περιέχει και συγκεκριμένες ερωτήσεις προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα (π.χ., ερωτήσεις σχετικά με πολιτικά κόμματα, θρησκείες, το εκπαιδευτικό σύστημα, το νομικό καθεστώς, κτλ.) έτσι που να αντικατοπτρίζει το εθνικό πλαίσιο. Το δείγμα της ΕΚΕ είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) που διαμένουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Κύπρο, ανεξάρτητα από εθνικότητα, ιθαγένεια ή γλώσσα. Τα άτομα επιλέγονται με αυστηρές μεθόδους τυχαίας δειγματοληψίας. Tο μέγεθος του δείγματος είναι περίπου 1000 άτομα και καλύπτονται νοικοκυριά στις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου.

 
This website is using cookies. More info. Agree More Info